Badatelská skupina pro studium pozdní scholastiky

Skupina se zaměřuje na výzkum raně novověké scholastiky, přibližně mezi lety 1500 a 1700. Badatelská práce je svou povahou zčásti historická, zčásti systematická a komparativní: badatelé rozvíjejí dialog mezi scholastikou a současnými problémy v analytické filozofii (logice, filozofii náboženství, filozofii jazyka, filozofii mysli, metafyzice, etice aj.) v duchu anglo-amerického přístupu ke scholastice. Práce skupiny se soustřeďuje ve Společné výzkumné skupině pro studium post-středověké scholastiky, jejímž prostřednictvím Oddělení (a badatelská skupina) formálně spolupracuje s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (od r. 2008).

Externí prezentace Společné výzkumné skupiny

doc. Petr Dvořák, Ph.D. - vedoucí oddělení

petr.dvorak[at]flu.cas.cz

Petr Dvořák je od r. 1998 vědecký a nyní vedoucí vědecký pracovník v Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení (do r. 2014 Oddělení pro studium dějin starší české a evropské filosofie), FLÚ AV ČR. Od r. 2010 vedoucí tohoto oddělení. Badatelská činnost zaměřena na dějiny scholastické filozofie a logiky ve vztahu k současné analytické filozofii. Zároveň od r. 2000 působí na CMTF UP Olomouc, nyní jako docent. V letech 2005–2010 pověřen vedením Katedry filosofie a patrologie. Od r. 2011 do r. 2015 působil jako šéfredaktor Filosofického časopisu.

Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.

hanke[at]flu.cas.cz

Po ukončení doktorského studia na Palackého univerzitě v Olomouci v roce 2010 byl zaměstnán jako vědecký pracovník na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (2010–2011) a vyučující sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci (2011). V současné době je postdoktorandem na Filozofickém ústavu AVČR (od 2011) a badatelem RCTHS při Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni (od 2012). Výzkum se zaměřuje na pozdně středověkou a poststředověkou scholastickou logiku.

Mgr. Kateřina Kutarňová, Ph.D.

kutarnova[at]flu.cas.cz

Kateřina Kutarňová je od r. 2021 post-doktorandkou v Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení, FLÚ AV ČR. Badatelská činnost se zaměřuje na vztah filosofie, náboženství a mystiky v 17. století. Věnuje se druho-scholastickým karmelitánským autorům rozvíjejícím učení Terezie z Ávily v úzké návaznosti na myšlení Tomáše Akvinského. Hlavní badatelský zájem se týká otázky mystického poznání.

doc. David Svoboda, Ph.D.

davidsvoboda[at]flu.cas.cz

Zabývá se studiem středověké a raně novověké univerzitní filosofie, těžiště práce spočívá v metafyzických problémech jako je ontologie relací, čísla, univerzálie, Boží vědění a svoboda tvorů. Zajímá se především o tomistickou myšlenkovou tradici. Od roku 2002 pracuje ve FLÚ AV ČR a od roku 2003 působí jako odborný asistent na KTF UK.

 

Spolupracovníci na grantech

Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.

V rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení je spolupracovníkem grantového projektu GA ČR řešeného na Filosofickém ústavu AV ČR Davidem Svobodou, PhD.

 

Bývalí členové

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

doc. Mgr. Daniel Heider, Ph.D.