Analytic Theology

Dvouletý výzkumný projekt o aplikaci analytické filozofie v teologii (nauka o Trojici, epistemologie víry) „Analytic Theology" sponzorovaný John Templeton Foundation

Více informací naleznete zde.

Collegium Europaeum, Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR

Collegium Europaeum je vědeckým pracovištěm, založeným Filozofickou fakultou UK a Filosofickým ústavem AV ČR za účelem akumulace badatelského potenciálu k pokročilému interdisciplinárnímu výzkumu v oblasti evropských studií. Výzkumná skupina se zaměřuje na interdisciplinární bádání a kritickou reflexi evropské kulturní a politické identity. Prostřednictvím historického, filozofického a sociálně-vědního zkoumání (od středověku po současnost) se zabývá fenoménem Evropy a jejích specifických kulturně-historických, náboženských a politických tradic v českém a středoevropském kontextu.

Více informací naleznete zde.

Corpus philosophorum Medii Aevi – Aristoteles Latinus

Kooperační projekt s polskou akademií věd (PAN), jehož cílem je vydávání středověkých aristotelských komentářů a vytvoření souborného repertoria pražských středověkých aristotelik.

Společná výzkumná skupina pro studium post-středověké scholastiky

Společná výzkumná skupina pro studium post-středověké scholastiky (dále jen „Výzkumná skupina") je sdružením pedagogů Teologické Fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a pracovníků Filosofického Ústavu Akademie Věd ČR, kteří se od konce 90. let minulého století systematicky věnují bádání v oblasti tzv. post-středověké scholastiky. Označení „Post-středověká scholastika" vymezuje široce koncipovanou scholastickou filozofii a teologii, která má svůj počátek v renesanční, především italské, scholastice (obyčejně se datuje od konce 15. století) a pokračuje přes raně novověkou univerzitní filozofii a teologii 17. a 18. století, „filosofii barokní", a tzv. „třetí scholastiku" 19. a 20. století až po současnost, v níž scholastická filozofie prožívá určitou renesanci především v oblasti analytické a personalistické filozofie (tzv. „analytický tomismus" a „personalistický tomismus").

Více informací naleznete zde

Alchemies of Scent

Projekt zkoumá, jak snaha extrahovat, koncentrovat, mísit a konzervovat esence rostlin ovlivnila přírodní filosofii, lékařství a kulturu antického světa. Zaměřuje se na setkávání antické řecké filosofie s technologiemi egyptského parfumářství v období od Alexandra Velikého po Kleopatru VII (4.–1. stol. př. n. l.). Metodou experimentální replikace řecko-egyptských receptů rekonstruuje postupy tohoto předchůdce moderní chemie a zkoumá, jak bylo těmto postupům rozuměno. K výstupům projektu bude patřit slovník egyptského, řeckého a latinského parfumářství, dále příručka receptů a procedur a tři monografie o výrobě parfémů v kontextu dějin vědy a kultury. Prostřednictvím výstupů určených širší veřejnosti projekt rovněž podpoří občanskou vědu a vzdělávání.