David Svoboda

doc. David Svoboda, PhD. (1971)

davidsvoboda[at]flu.cas.cz

Vzdělání

doc., v oboru filozofie, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, 2019.

Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009

Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002

Bcl., Katolická theologická fakulta, 2003

Bcl., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1995

Vědecké zaměření

Zabývám se studiem středověké a raně novověké univerzitní filosofie, těžiště práce spočívá v metafyzických problémech, jako je ontologie relací, čísla, univerzálie, Boží vědění a svoboda tvorů. Zajímám se především o tomistickou myšlenkovou tradici. Od roku 2002 pracuji ve FU AV ČR a od roku 2003 působím jako odborný asistent na KTF UK.

Ocenění

2011 Rektorem UK udělena Bolzanova cena za nejlepší disertaci ve společensko-vědních oborech.

Publikační činnost

Monografie/Monographs

(spolu s P. Sousedíkem) Change and Relations, Neunkirchen-Seelscheid: Editiones scholasticae, 2023, 164 s.

Tomáš Akvinský, O Trojici, úvod, poznámky a komentář D. Svoboda, překlad K. Šprunk, doslov P. Sousedík, Praha: Krystal OP, 2019, 330 s.

Metafyzika vztahů - Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice , Praha: Krystal OP, 2017, 224 s., ISBN 978-80-7575-028-0

(spolu s P. Sousedíkem) Je matematika věda? Mezi formalismem a strukturalismem, Praha: Triton, 2017, 192 s., ISBN 978-80-7553-511-5

Aquinas on One and Many, Neunkirchen-Seelscheid: Editiones scholasticae, 2015, 156 s., ISBN: 978-3-86838-563-2.

Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského. Od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části (Metaphysical Thought of Thomas Aquinas. From the Concept of Being and Unity to the Concept of Whole and Part), Praha: Krystal, 2012, 280 s, ISBN 978-80-87183-40-3

Tomáš Akvinský, O Separovaných substancích, překlad z latiny a úvodní studie David Svoboda (Thomas Aquinas, On Separate Substances, translation and introductory study D. Svoboda), Praha: Krystal OP, 2010, bilingva 228 s

Ediční činnost/Editions

The Emergence of Structuralism, S. Shapiro, P. Sousedik, D. Svoboda (eds.), Philosophia Mathematica 27/3 (October 2019), Oxford University Press, s. 299-450, EISSN 1744-6406.

Gabbay, M. (ed.) - Sousedík, Prokop (ed.) - Svoboda, David (ed.) The Emergence of Structuralism and Formalism. London: College Publications, 2018. 171 s. ISBN 978-1-84890-288-6.

Univerzálie ve scholastice, D. Heider, D. Svoboda (editoři), Studia neoaristotelica - SUPPLEMENTUM I, České Budějovice: TF JU, 2012, 288 s., ISSN 1214-8407.

Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic, L. Novák, D. Novotný, P. Sousedík, D. Svoboda (eds.), Frankfurt-Heusenstamm: Ontos Verlag, 2012, 283 s., ISBN: 978-3-86838-146-7.

Omnia autem probate, P. Kubín, M. Mikulicová, D. Svoboda (eds.), Sborník KTF UK, sv. VII. (KTF UK Festschrift, Band VII.), Praha: Karolinum 2005, 427 s., ISBN 80–246–0757–3.

Odborné články/Scholarly articles

"Pojetí muže a ženy (nejenom) u Platóma a Aristotela", Studia Neoaristotelica 19/7 (2022) Series Bohemoslovaca, s. 111-145.

D. Svoboda, "Formal Abstraction and its Problems in Aquinas", in: American Catholic Philosophical Quarterly, 96/1 (2022), s. 1-20, ISSN 1051-3558.

(spolu s P. Sousedíkem), "Intellectualism in the Work of Thomas Aquinas: Is Aquinas’s Conception of Mathematics Intellectualist?", Verbum 22 (2020), s. 29-50, ISBN 978-5-91116-938-1.

(spolu s P. Sousedíkem), "Thomas Aquinas and Some Thomists on the Nature of Mathematics", The Review of Metaphysics 4/73 (2020), s. 715-740, ISSN 2154-1302.

(spolu s P. Sousedíkem), "The Emergence of (Instrumental) Formalism and a New Concept of Science", Studia Neoaristotelica 2/16 (2019), s. 307-329, ISSN 1214-8407.

(spolu s S. Shapiro, P. Sousedik), "Introduction to Special Issue: The Emergence of Structuralism", in: The Emergence of Structuralism, S. Shapiro, P. Sousedik, D. Svoboda (eds.), Philosophia Mathematica 27/3 (October 2019), Oxford University Press, s. 299-302, EISSN 1744-6406.

(spolu s P. Sousedíkem) "Tomáš Akvinský a vědecký status matematiky", Filosofický časopis 4/67 (2019), s. 521-539, ISSN 0015-1831.

The Relationship between an Image and Transcendence in Plato and Thomas Aquinas, in: Seeking God´s Face, M. Ryšková (ed.), Praha: Karolinum, 2018, s. 159-175.

(spolu s P. Sousedíkem) Are Ante Rem Structuralists Descriptivist Or Revisionist Metaphysicians? How We Speak About Numbers., in: Gabbay, M. (ed.) - Sousedík, Prokop (ed.) - Svoboda, David (ed.) The Emergence of Structuralism and Formalism. London: College Publications, 2018, s. 1399-1416.

Je Tomášovo pojetí matematiky instrumentalistické? Reakce na na kritiku L. Nováka (spolu s P. Sousedíkem) Je Tomášovo pojetí matematiky instrumentalistické? Reakce na na kritiku L. Nováka, Studia Neoaristotelica 14/4 S. B. 2 (2017), s. 17-36.

"John Poinsot on Categorial Relation", in: Explorations in Late Scholasticism, P. Dvořák, T. Machula (eds.), mimořadné číslo Filosofického časopisu 2016, s. 23-40, ISSN 0015-1831

"Aquinas on Real Relation", AUC Theologica 6/1, 2016, s. 147-172, ISSN 1804-5588

(spolu s P. Sousedíkem) "Vznik formalismu a nové pojetí vědy", in: Filosofický časopis - mimořádné číslo 3/2015, s. 39-60, ISSN 0015-1831

(spolu s P. Sousedíkem) "Fregovo pojetí aplikace matematiky", in: Filosofický časopis - mimořádné číslo 3/2015, s. 101-124, ISSN 0015-1831

„Tomášovo pojetí kategoriálního vztahu a jeho aristotelská východiska“, in: Pluralita tradic od antiky po novověk, D, Heider, J. Samohýl, L. Novák (eds.), Studia neoaristotelica Supplementum II, České Budějovice, 2015, s. 24-40, ISSN 1214-8407

(spolu s P. Sousedíkem) „Různá pojetí matematiky u vybraných autorů od antiky po raný novověk. Je matematika teoretická věda, nebo pouhá technika?“, in: Pluralita tradic od antiky po novověk, D, Heider, J. Samohýl, L. Novák (eds.), Studia neoaristotelica Supplementum II, České Budějovice, 2015, s. 70-87, ISSN 1214-8407

(spolu s P. Sousedíkem) „Mathematical One and Many: Aquinas on Number“, in: The Thomist 78 (2014), s. 1-17, ISSN 0040-6325

(spolu s P. Sousedíkem) "Why Should Metaphysics be Impossible?", in: SGEM Conference Proceedings, SGEM Conference on Philosophy, Sofia: SGEM, 2014, s. 901-911, ISSN 2367-5659

Stvoření jako vztah a projev Boží transcendence, in: Myšlení o transcendenci, M. Ryšková, M. Mikulicová (eds.), Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013, s. 71-84, ISBN 978-80-7465-088-8

(spolu s P. Sousedíkem) "Je číslo vlastnost vnějších věcí", in: Organon F 1/2014, s. 45-62, ISSN 1335-0668

"Cursus Conimbricensis - Sebastian Couto S.J. Nature Considered Absolutely in the Context of the Problem of Universals", in: AUC Theologica 3/2 (2013), s. 135-150, ISSN 1804-5588

(spolu s P. Sousedíkem) "Millovo pojeti čísla", in: Organon F 2/2013, s. 201-221, ISSN 1335-0668

"Absolutně uvažovaná přirozenost. Petr Fonseca a jeho významní středověcí předchůdci", in: Studia theologica 50/4 (2012), s. 102-126, ISSN 1212-8570

"Thomas Aquinas on Whole and Part", in: The Thomist 76/2 (2012), s. 273-304, ISSN 0040-6325

"Koncepce univerzálií Dominika de Soto OP", in: Univerzálie ve scholastice, D. Heider, D. Svoboda (editoři), Studia neoaristotelica - SUPPLEMENTUM 1, České Budějovice: TF JU, 2012, s. 172-192, ISSN 1214-8407

„F. Suárez on Transcendental Unity in his Disputationes Metaphysicae", in: Universality of Reason. Plurality of Philosophies in the Middle Ages (12. Congresso Internationale di Filosofia Medievale: Palermo, 17-22 Settembre 2007), Palermo: OSM, 2012, Vol II.2, p. 861-872, ISBN 978-88-64-85-025-2

„The Importance of Scholastic Theology", in: Studia Neoaristotelica 2/2011, s. 249-257, ISSN 1214-8407

„The Ratio of Unity: Positive or Negative? The case of Thomas Aquinas", in: American Catholic Philosophical Quarterly 86/1 (2012), s. 47-70, ISSN 1051-3558

(together with P. Sousedík) „Je číslo předmět nebo vlastnost?" (Is Number Object or Property), in: Organon F 18/2011, Supplementary Issue, Individuals and Properties (ed. V. Havlík), s. 50-67, ISSN 1335-0668

„Ontologická struktura supposita v díle Tomáše Akvinského" (Ontological Structure of Suppositum in Aquinas), in: Theologica 1/1 (2011), s. 147-160, ISSN 1804-5588

„Participace v díle Tomáše Akvinského" (Participation in Aquinas), in Studia neoaristotelica, 2/2010, s. 161-179, ISSN 1214-8407

„Maxmilian Wietrowski SJ on Future Contingents." In: Bohemia Jesuitica 1556-2006. Praha: Karolinum, 2010 (ed. Čemus, P.), s. 565-571, ISBN 978- 80-246-1755-8

„The Logical and Metaphysical Structure of a Common Nature (A Hidden Aspect of Aquinas'Mereology)", in: Organon F 2/2010, s. 185-200, ISSN 1335-0668

(together with P. Sousedík) „Tomášovo pojetí čísla" (Aquinas on Number) in: Organon F 1/2010, s. 53-70, ISSN 1335-0668

„Princip individuace materiálních jsoucen v díle Tomáše Akvinského" (The Principle of Individuation of Material Beings in Aquinas) in: Studia theologica 1/2010, s. 21-37, ISSN 1212-8570

„F. Suárez o povaze počtu" (F. Suárez on Number), in: Studia theologica 1/2008, Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, s. 11–25, ISSN 1212–8570.

„Ens et unum convertuntur" in: Filosofický časopis 2, 2009, Praha, Filosofický ústav AV ČR, p. 191–208, ISSN 0015–1831

„Transcendentálie a kategorie v díle Tomáše Akvinského" (Transcendentals and Categories in Aquinas) in: Studia Neoaristotelica, ročník 5, č. 2 (2008), s. 166–184, ISSN 1214–8407

„Problematika předmětu smyslového poznání" (The Object of Perception), in: Všechno je milost, sborník k poctě 80. narozenin L, Armbrustera, Praha 2008, p. 293–308, ISSN 1802–9159

„Boží vědění, svoboda a nejlepší možný svět: dominikáni, jezuité a G.W. Leibniz, (Divine Knowledge, Freedom and the Best of all Possible Worlds: Dominicans, Jesuits and G.W. Leibniz), in: Studia Theologica 1/2008, p. 9–32, ISSN 1212–8570.

„F. Suárez on the Addition of the One to Being and the Priority of the One over the Many", in: Studia Neoaristotelica II/2007 the Journal for the Aristotelian Christian Philosophy, p. 18–32, ISSN 1214–8407

„Pravdivostní hodnota výroků o (podmíněně) budoucích nahodilých událostech" (The truth–value of propositions about the future contingent) , in: Studia Neoaristotelica I/2006, the Journal for the Aristotelian Christian Philosophy, p. 101–123, ISSN 1214–8407

„Pojem poznání a sebepoznání separovaných forem v tomistické tradici" (Concept of Cognition and self–cognition of separated Forms in Thomistic Tradition), in: Akta společnosti Tomáše Akvinského III., SITA Praha 2006, p. 103–120, ISSN 1213–9130

„Pojetí metafyziky podle Tomáše Akvinského" (Aquinas´ Concept of Metaphysics), in: Studia Theologica 3/2006, p. 20–38, ISSN 1212–8570.

"D. Banez a L. Molina", sborník z konference "Čechy a Španělsko" (Bohemia and Slaný), Slaný 2005, p. 34–36

"Pojem poznání u Tomáše Akvinského" (Aquinas on Cognition), Sborník KTF UK (VII.), Karolinum, Praha 2005, p. 84–98, ISBN 80–246–0757–3

"Physical Premotion and Human Freedom in the second Scholastic" (Fyzická premoce a lidská svoboda ve druhé scholastice), in: Verbum – Analecta Neolatina, edited by the Catholic Péter Pázmány University, Hungary 2004, p. 325–333, ISSN 1585–079X

"Fyzická premoce a lidská svoboda" (Physical Premotion and Human Freedom), in: Akta společnosti Tomáše Akvinského II., SITA Praha 2004, s. 3–10, ISSN 1213–9130

"Tomistické pojetí součinnosti Božího konkurzu a svobodných aktů druhých příčin" (The thomistic conception of the Divine concurs and free acts od the second causes), in: Filosofický časopis 4, 2004, Praha, Filosofický ústav AV ČR, p. 559–568, ISSN 0015–1831

Překlady/Translations

Frei, V. – Heider, Daniel – Novák, L. – Sousedík, Prokop – Sousedík, St. – Svoboda, David – Šprunk,K.; Joseph Gredt – Základy aristotelsko–tomistické filosofie (Elements of Aristotelian-Thomistic filosophy), Praha : Krystal OP, 2009. 583 s. ISBN 978–80–87183–09–0

P. Hoenen, „Descartův Mechanicismus" („Descartes´ Mechanicism"), in: Studia Neoaristotelica I/2007, the Journal for the Aristotelian Christian Philosophy, ISSN 1214–8407

Recenze/Reviews

KRITICKÁ RECENZE: "The Philosophy of Francisco Suárez", Hill, B. ; Lagerlund, H. (eds.), Oxford University Press, 2012. 320 s. in: Mind : A Quarterly Review of Philosophy. 122/488 (2013), s. 1102-1108. ISSN 0026-4423

"Kdo byl F. Suárez? Život a dílo Vynikajícího doktora" (Who was F. Suárez? Life and Work of Doctor Eximius), D. Heider, Olomouc: Refugium, 2009. 114 s. in Studia Theologica 13/45 (2011), p. 187–191

"Aquinas", J. Inglis, Wadsworth Publishing; 1 edition (April 9, 2001), in Organon F, Volume XIII (2006), n. 2, p. 402–406, ISSN 1335–0668

"Theories of Cognition in the Middle Ages", R. Pasnau, Cambridge UniPress (1997), in Studia Neoaristotelica II/2006 the Journal for the Aristotelian Christian Philosophy, p. 183–190, ISSN 1214–8407

Konference

2023, 11.9. Badín, Setkání slovenské provincie dominikánů, vyžádaná přednáška "Boží Trojice a stvoření"

2023, 4.-5.9. Košice, Společnost pro křesťanskou filosofii – Paradigma změny a změna paradigmatu, "Paradigma aristotelského kategoriálního schématu a problematika změny"

2023, 30.7.-4.8. Tuchoměřice, Letní škola Tomáše Akvinského, "Tomášův traktát O Trojici v Teologické sumě"

2023, 26.4. Praha, KTF, Persons from the Trinity: Trinitarian Ontology and Personalism, "The Metaphysics of Relatives and Human Persons"

2023, 20.2. Praha, KTF, J. Ratzinger - Benedikt XVI. (1927-2022), Ohlédnutí za jeho filosoficko-teologickým odkazem, "Vztah víry a rozumu"

2021, 27.-29.10. Praha, Second Scholasticism, Analytical Metaphysics, Christian Apologetics, "Is There a Change with regard to Relations?" 2021, 6.10. Notre Dame (USA), Inaugural Conference SMRP, "Formal Abstraction and its Problems in Aquinas" (online)

2020,12.11. Ružomberok, vyžádaná (online) přednáška, "Formální abstrakce a její problémy u Tomáše Akvinského"

2020, 7.9. České Budějovice, Společnost pro křesťanskou filosofii, Bůh a změna, "Una substancia - Tres personae: Výklad ústředního tajemství Trojice u Tomáše Akvinského"

2019, 25.11. Řím, Gregoriánská univerzita, vyžádaná přednáška „Two Concepts of Science in the Late Medieval and Early Modern Period“

2019, 7.11. Praha, Muž a žena, „Klíčová pojetí rovnosti muže a ženy“

2019, 30.9-2.10. Petrohrad, Intellect and Will in the Medieval Thought, „Intellectualism in the Work of Thomas Aquinas: Is Aquinas's Conception of Mathematics Intellectualist?“

2019, 9.9. Prešov, Společnost pro křesťanskou filosofii, „Kořeny marxismu“

2018, 24.10-27.10. Salamanca, VII. Congress of Metaphysics, „Metaphysics of Abstract Entities“

2018, 10.9. KTF UK, Společnost pro křesťanskou filosofii -Výzvy naturalismu, „Tomášovo pojetí matematiky“

2017, 30.8.-2.9. Stará Lesná (Slovenská rep.), XXI. Česko-slovenské sympozium o analytické filosofii, „Jsou ante-rem strukturalisté deskriptivističtí metafyzikové? Jak mluvíme o číslech?“

2016, 24.11. Řím, PUST (Angelicum), vyžádaná veřejná přednáška "The Ontology of Relations - The Case of Thomas Aquinas"

2016, 5.-6.9. Olomouc, Společnost pro křesťanskou filosofii - Quid est Deus: "Pojem Boha (Trojice) u Tomáše Akvinského"

2016, 24.-26.6. Praha, The Emergence of Structuralism and Formalism, "The Emergence of Formalism and the New Concept of Science"

2015, 12.-14.11. Salamanca, Sixth World Conference on Metaphysics: Aquinas on Categorical Relation“

2015, 25.6. –30.6. Istambul, Universal Logic: „Two conceptions of science in the light of the distinction between lingua characteristica and calculus ratiotinator

2014 8.-9.12. Nové Hrady, Pluralita tradic ve středověké a raně novověké scholastice antické, příspěvek: „Tomistické pojetí vztahu“

2014 13.11.-15.11. Krakov, Vyžádaná přednáška na Filosofickém institutu Jagellonské university, prof. T. Placek, „Emergence of Formalism“

2014 8.9.-10.9, XVIII. Slovensko-české sympozium o analytické filosofii, Praha FLU AV ČR, příspěvek: „Fregovo pojetí aplikability aritmetiky“

2014 3.9.-8.9. Varna, BL, SGEM Conference on Philosophy, příspěvek: „Why Should Metaphysics be Impossible?“

2014 25.8-28.8. Wien, A, 3rd Interntional Eurasian Conference on Mathematical sciences and Application, Paper: „G. Frege and some of His Predecessors on the Application of Arithmetics“

2013 4.8.-10.8. Athens, GR, World Congress of Philosophy, Paper: „Dilemma about Number“

Název události: SIEPM Congress 2012: Pleasures of Knowledge.

Místo a termín konání: Freising, SRN, 20.9. – 25.9. 2012

Název přednášky: „Nature considered just in itself: P. Fonseca (1528–1599) and S. Couto (1567–1639)"

Název události: Kolokvium Oddělení pro studium starší české a evropské filosofie: Bůh ve filosofické tradici.

Místo a termín konání: Praha, 20.4. 2012

Název přednášky: „Boží jednota v díle Tomáše Akvinského"

Název události: XV. Slovensko–české sympózium o analytické filosofii.

Místo a termín konání: Vrútky, SR, 13. – 16. 9. 2011

Název přednášky: „Millovo pojetí čísla"

Název události: XIV. Slovensko–české sympózium o analytické filosofii: Individua a vlastnosti.

Místo a termín konání: Praha, 20.9.–22.9. 2010

Název přednášky: „Ontologie čísla"

Název události: International Conference: Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytical.

Místo a termín konání: Praha, 30.6.–3.7. 2010

Název přednášky: „Is Number an Accident?"

Název události: International Conference SITA: Aquinas and Thomism.

Místo a termín konání: Piliscaba, Hu, 6.3. – 7.3. 2009

Název přednášky: „The Logical and Metaphysical Structure of Common Nature in Aquinas"

Název události: International Conference of The Centre for Theology and Philosophy: Grandeur of Reason.

Místo a termín konání: Řím, It, 1.9. – 4.9. 2008

Název přednášky: „Possibility of Metaphysics (Aquinas and Scotus on the Concept of Being)"

Název události: SIEPM Congress 2007: „Universality of Reason. Plurality of Philosophies in the Middle Ages".

Místo a termín konání: Palermo, It, 17.9. – 22.9 2007

Název přednášky: „F. Suárez on the Addition of the One to Being"

Název události: Setkání české sekce SITA: „Tomáš Akvinský".

Místo a termín konání: Olomouc, 14. 2. 2007

Název události: „Filosofie Tomáše Akvinského a její historické souvislosti"

Název události: Evropský festival filosofie: Trvání a změna.

Místo a termín konání: Velké Meziříčí, 22. 6. – 24. 6. 2007

Název přednášky: „Předmět vnímání"

Název události: International Conference: Bohemia Jesuitica 1556–2006.

Místo a termín konání: Praha, 25. 4 27. 4. 2006

Název přednášky: „M. Wietrovsky. The Truth–Values of the Propositions of (conditional) Future Contingents"

Grantové projekty

Řešitel: „Metafyzika vztahů ve druhé scholastice“ (The Metaphysics of Relations in Second Scholasticism), GAČR, 2018-2020, Grant number 18-05838S

Řešitel: "Scholastické teorie vztahu jako možný zdroj strukturalistické koncepce čísla" (Scholastic Conceptions of Relation as a Possible Source of a Structuralist Theory of Number), GAČR, 2013-2016, Grant Number 13-08512S

Spoluřešitel: „Univerzálie v raně novověké univerzitní filosofii" (Universals in early modern academic philosophy), GAČR, 2010-2013, Grant number 2010P401/10/0080

Spoluřešitel: „Metafyzika v současné analytické filosofii a její souvislosti s metafyzikou novodobého aristotelismu" (Metaphysics in contemporary analytical philosophy and its relations to the metaphysics of early modern aristotelism), GAAV, 2008-2010, Grant number IAA908280801

Spoluřešitel: „Filosofie a theologie Tomáše Akvinského" (Philosophy and Theology of Thomas Aquinas), GAAV, 2008–2010, Grant number IAA900090802

Spoluřešitel: "Jsoucno a pojem: raně novověká recepce Suárezovy metafyziky. Vliv Suárezových Metafyzických Disputací na racionalistické myslitele do Kanta." (Being and Concept: early modern Reception of Suárez´Metaphysics. The Influence od Suárez´Disputatio metaphysicae on rationalist thinkers up to Kant.), GAAV, 2007–2008, Grant number KJB 900090701

Spoluřešitel: "Evropské filosofické baroko a jeho ohlasy v českých zemích" [European philosophical Baroque and its impact on Czech lands], GAUK, 2004–2006, Grant number 522/2004–6

Zahraniční pobyty

Thomas Institut v Kolíně nad Rýnem (garant prof. A. Speer), 1. 1. – 30. 10. 2006

Institut Lumen Vitae, Brusel, 1.9. – 22. 12. 2002

Vědecko-organizační aktivity

Organizace konference „Výzvy naturalismu“, Praha KTF UK, 10.9. 2018.

Organizace mezinárodní konference "The Emergence of Structuralism and Formalism", Praha, KTF UK FilU AV ČR, 24.-26.6. 2016.

Organizace konference Sdružení učitelů filosofie na theologických fakultách v ČR a SR: Nesmrtelnost lidské duše. Praha, KTF UK, 3. 9. – 4. 9. 2012.

Spoluorganizace mezinárodní konference Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytical. Praha, KTF UK a FU AV ČR, 30.6. – 3.7. 2010.

Spoluorganizace mezinárodní konference Suárez's Metaphysics. Disputationes Metaphysicae in their Historical and Systematic Context. Praha, FU AV ČR, 1. 10. – 3. 10. 2008.

Spoluorganizace konference Sdružení učitelů filosofie na theologických fakultách v ČR a SR: Tomáš a tomismy. Praha, KTF UK, 1. 9. – 2. 9. 2008.

Spoluorganizace mezinárodní konference Bohemia Jesuitica 1556–2006. Praha, KTF UK a FU AV ČR, 25. 4 – 27. 4. 2006.

Členství

SIEMP (Société Internationale pour l´Ětude de la Philosophie Médiévale)

SMRP (The Society for Medieval and Renaissance Philosophy)

GPMR (Gesellschaft fuer Philosophie des Mittelalters und der Renaissance)

SITA (International society of Thomas Aquinas)

Sdružení učitelů filosofie na teologických fakultách ve Slovenské a České republice

Člen redakční rady časopisu Studia Neoaristotelica, Akta Společnosti Tomáše Akvinského

Další

Společná výzkumná skupina pro studium post-středověké scholastiky

http://vyzkumnaskupina.ironny.com/

Studia Neoaristotelica

http://agora.metaphysica.skaut.org/sn/