Lidé

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení rozvíjí výzkum ve filozofii, logice a teologii v období od předsokratiků po raně novověkou scholastiku, a to z řady metodologických hledisek v rozsahu od studia dějin idejí po systematické komparativní studie v analytické tradici.  Vědecký tým oddělení se zaměřuje na excelentní výzkum zapojený do mezinárodního bádání, ale také na službu národní kultuře a vzdělanosti prostřednictvím překladů a vystoupení určených širší veřejnosti. Oddělení se člení na několik badatelských skupin:

Badatelská skupina pro studium antické filosofie

Členové skupiny se vedle práce na svých individuálních badatelských projektech (viz medailonky jednotlivých členů) věnují i řadě společných aktivit, jejichž cílem je (1) umožnit setkávání a diskuzi široké skupiny odborníků na antickou filosofii v rámci ČR a (2) ve spolupráci se zahraničními badateli rozpracovat témata, která se nacházejí na průsečících jejich individuálních projektů.

TRANSED

TRANSED se zaměřuje na vytváření kritických edic a českých překladů dosud nevydaných a nepřeložených středověkých filosofických a teologických textů náležících k třem úzce spojeným oblastem středověkého myšlení. Jsou jimi:

1) středověký aristotelismus

2) filosofická a teologická tradice českých zemí ve středověku, zejména na pražské univerzitě

3) scholastická teologie

TRIPTIC-EU

Ve skupině se etabluje zejména výzkum kvodlibetních a dalších kolektivních debat v kontextu evropských univerzit v pozdním středověku a raném novověku (14.–17. stol.) a s tím související výzkum textů z oblasti dějin filosofie, přírodních věd a univerzitních dějin. Skupina pořádá pravidelné mezinárodní konference Studying the Arts in Medieval Bohemia a každoroční mezinárodní workshopy ke stejnému tématu s přesahy do celoevropského prostoru. Skupina se také soustředí na transdisciplinární výzkum zahrnující i zpracování výstupů pomocí technologií z oblasti Digital Humanities a podílí se na budování digitálních vědeckých infrastruktur. V tomto kontextu pořádá pravidelný workshop sloužící i k posílení zastoupení Digital Humanities na Filosofickém ústavu AV ČR.

Badatelská skupina pro studium pozdní scholastiky

Skupina se zaměřuje na výzkum raně novověké scholastiky, přibližně mezi lety 1500 a 1700. Badatelská práce je svou povahou zčásti historická, zčásti systematická a komparativní: badatelé rozvíjejí dialog mezi scholastikou a současnými problémy v analytické filozofii (logice, filozofii náboženství, filozofii jazyka, filozofii mysli, metafyzice, etice aj.) v duchu anglo-amerického přístupu ke scholastice. Práce skupiny se soustřeďuje ve Společné výzkumné skupině pro studium post-středověké scholastiky, jejímž prostřednictvím Oddělení (a badatelská skupina) formálně spolupracuje s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (od r. 2008).

Collegium Europaeum

Collegium Europaeum je společným vědeckým pracovištěm FF UK a Filosofického ústavu AV ČR, které bylo založeno roku 2008 za účelem akumulace badatelského potenciálu k pokročilému výzkumu v oblasti evropských studií. Zaměřuje se na interdisciplinární bádání a kritickou reflexi evropské kulturní a politické identity. Prostřednictvím historického, filosofického a sociálně-vědního zkoumání (od středověku po současnost) se zabývá fenoménem Evropy a jejích specifických kulturně-historických, náboženských a politických tradic v českém a středoevropském kontextu.