Tomáš Machula

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (1971)

machula[at]tf.jcu.cz

Vzdělání

prof. v oboru filosofie, Filosofická fakulta Ostravské univerzity, 2020

doc. v oboru filosofie, Filosofická fakulta Univerzity Palackého, 2010.

Th.D. v oboru systematická teologie, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2008.

Ph.D. v oboru filosofie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2006.

Mgr . v oboru náboženské nauky, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 1995.

Machula

 

Současná zaměstnání

2000-dosud (2008-2020 přerušeno na dobu výkonu funkce rektora JU): Filosofický ústav AV ČR v Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

2000-dosud: Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Badatelské zaměření

Středověká, renesanční a raně novověká scholastika, především myšlení Tomáše Akvinského a jeho následovníků. V systematické oblasti především filosofická antropologie a etika.

 

Vědecká ocenění

2019 Dr.h.c. Armenian State Pedagogical University, Yerevan, Armenia

 

Publikační činnost (výběr)

 

Monografie (včetně komentovaných překladů klasických autorů)

Tomáš Akvinský, O habitech v Teologické sumě, T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie, Praha: Krystal OP 2021.

Tomáš Akvinský, O prozíravosti v Teologické sumě, T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie, Praha: Krystal OP 2020.

Machula T., Tomáš a jeho Sumy, České Budějovice 2000.

Tomáš Akvinský, Víra v Teologické sumě, T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie, Praha: Krystal OP 2019.

Tomáš Akvinský, O andělech (I) v Teologické sumě, T. Machula a D. Novotný – překlad z latiny a úvodní studie, Praha: Krystal OP 2015.

Tomáš Akvinský, O andělech (II) v Teologické sumě, T. Machula a D. Novotný – překlad z latiny a úvodní studie, Praha: Krystal OP 2015.

Tomáš Machula (ed.), Boží Trojice, víra rozum a věda. Výklad Boethiova spisu O Trojici Tomáše Akvinského , T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie, Č. Budějovice – Praha: Episteme – Academia 2015.

Tomáš Akvinský, Otázky o ctnostech II. Láska a naděje ( Quaestiones disputatae de virtutibus q. 2-4), T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie, Praha: Krystal OP 2014.

Tomáš Akvinský, Otázky o ctnostech III. Kardinální ctnosti ( Quaestiones disputatae de virtutibus q. 5), T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie, Praha: Krystal OP 2013.

Tomáš Akvinský, Komentář k Etice Nikomachově, II. kniha, T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie s. 5-25, Praha: Krystal OP 2013.

Tomáš Akvinský, Otázky o ctnostech I. O ctnostech obecně ( Quaestiones disputatae de virtutibus q. 1), T. Machula – překlad z latiny a úvodní, Praha: Krystal OP 2012.

Machula, T., Filip, Š., Tomismus čtyřiadvaceti tezí, Praha: Krystal OP 2010.

Machula, T., Causa efficiens. Příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a redukcionismem , České Budějovice: Jihočeská univerzita 2009.

Tomáš Akvinský, Otázky o duši ( Quaestiones disputatae de anima), překlad z latiny a úvodní studie, Praha: Krystal OP 2009.

Tomáš Akvinský, Kompendium teologie, T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie, Praha: Krystal OP 2010.

Machula, T., De aeternitate mundi Tomáše Akvinského v historické perspektivě, Praha: Krystal OP 2003.

Studie v časopisech a kapitoly v knihách

Novotný, D., Machula, T., „Ways of Angelic Location: Sixteenth-century Dominican Summistae on STh I, q. 52, art. 1“ in: Lidia Lanza–Marco Toste (eds.), Summistae: The Commentary Tradition on Thomas Aquinas’s ‘Summa Theologiae’ (16th–18th Century) , Leuven University Press 2021.

Machula, T., „Theology as Wisdom: Renaissance and Modern Scholastic Commentaries on Aquinas”,American Catholic Philosophical Quarterly (2019), American Catholic Philosophical Quarterly Vol. 93, Iss. 2 (2019), pp. 211-225.

Heider, D., Machula, T., “Sentidos internos, appetito sensitivo y virtudes cardinales en Cayetano y Suárez”, Estudios Filosóficos Vol. LXVIII (2019), No. 198, pp. 259-270.

Machula, T., „Řád lásky podle Bonaventury“, Studia theologica 20 (2018), č. 1, s. 91-104.

Machula, T., „The Way to the Secularisation of the Natural Law“, Filosofický časopis/Journal of Philosophy, Special Issue 2016, pp. 41-58.

Machula, T., „Kardinální ctnosti v Husově Komentáři Sentencí“, Studia theologica 17 č. 4 (2015), s. 185-194.

Machula, T., „Kdo nemá jednu, nemá žádnou. Středověký spor o spojení morálních ctností,“ Studia Neoaristotelica, Supplementum II 2015, s. 9-23.

Machula, T., „The Cardinal Virtues as a Way to the Theological Virtues and Vice Versa“, Jaarboek Thomas Instituut te Utrecht 2014-2015, Vol. 34 (2015), pp. 9-26.

Machula, T., „Per intellectum ad beatitudinem. Thomas Aquinas and Bonaventure on the Role of Prudence in Human Life“, Quaestio 15 (2015), pp. 371-383.

Machula, T., Pojetí touhy a žádostivosti u Tomáše Akvinského“, in: M. Vrabec (ed.), Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, Praha: Togga 2014, s. 117-137.

Machula, T., „Pojetí lidské osoby u Tomáše Akvinského“, Studia theologica 15, č. 4 (2013), s. 1-21.

Machula, T., „Kardinální ctnosti podle Bonaventury“, in: P. Hlaváček et al., Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení, Praha: FF UK – Filosofia 2012, s. 38-47.

Machula, T., „Člověk jako živočich rozumový a vtělený duch. Tomáš Akvinský a současná tomistická perspektiva“, Filozofia 66 (2011), č. 1, s. 49-58.

Machula, T., „Duše a mysl aneb cesta tam a zase zpátky“, Filosofický časopis 59 (2011), č. 5, s. 645-663.

Machula, T., „Materie a nemateriální substance podle Bonaventury a Tomáše Akvinského, Filosofický časopis 57 (2009), č. 2, s. 209-220.

Machula, T., „K otázce možnosti zpětné kauzality“, Organon F (2008), č. 2, s. 168-177.

Machula, T., „Problematika kauzality a současná filosofie“, Filosofický časopis roč. 53, č. 5 (2005), s. 691-701.

 

Aktivní účast na konferencích (výběr)

Mezinárodní konference Thomas Instituut te Utrecht, Initiation and Mystagogy in Thomas Aquinas, Utrecht NL, 13-15. 12. 2018 (přednáška s Helenou Machulovou: Connatural Knowledge of Moral Good: A Comparative Study of Thomas Aquinas and Max Scheler)

Mezinárodní konference Thomas Instituut te Utrecht, The Virtuous Life. Thomas Aquinas on the theological nature of moral virtues , Utrecht NL, 16-19. 12. 2015 (přednáška: Infused Moral Virtues as a Thomistic Heritage).

Mezinárodní konference Thomas Instituut te Utrecht, Faith, Hope and Love. Thomas Aquinas on living by the Theological Virtues , Utrecht NL, 11-14. 12. 2013 (přednáška: The Cardinal Virtues as a Way to the Theological Virtues and Vice Versa ).

Mezinárodní konference SIEPM (Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale), Freising BRD, 20. – 25. 8. 2012 (přednáška The virtue of Prudence in Aquinas and Dominican Scholasticism)

Mezinárodní medievistická konference, International Medievistic Congress, Leeds GB, 7. – 10. 7. 2008 (přednáška Natural Philosophy between Medieval and Post-Medieval Scholasticism )

Mezinárodní konference SIEPM (Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale), Palermo IT, 16.-22. 9. 2007 (přednáška Suárez’ s concept of efficient causality between medieval scholasticism and modern empiricism )

 

Grantové projekty

TA ČR (ÉTA, TL02000147): Spirituální rozměr člověka v kontextu pomáhajících profesí, hlavní řešitel, doba řešení: 2019-2021.

GA ČR (14-37038G, projekt excelence 2014-2018): Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext , spoluřešitel v letech 2015-2018 (FF UP – TF JU – FLÚ AV ČR, hlavní řešitel doc. T. Nejeschleba, za TF JU doc. D. Heider).

GA ČR (401/12/1704 TF JU): Tomášova etika ctností a její novověcí následovníci, doba řešení 2012-2015.

GA AV ČR (IAA900090802 FLÚ AV ČR a TF JU): Filosofie a teologie Tomáše Akvinského, (hlavní řešitel za FLÚ Tomáš Machula, hlavní řešitelka za spoluřešitele TF JU Tereza Poštová), doba řešení 2008-2010.

GA ČR (406/07/0660 TF JU): Tradice a perspektivy české tomistické psychologie, spoluřešitel (hlavní řešitel prof. PhDr. M. Nakonečný), doba řešení 2007-2009.

GA ČR (401/02/0377 TF JU): Vztah víry a racionality ve filozofii a v teologii. spoluřešitel (hl. řešitel: prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.), doba řešení 2002-2004.

 

Členství v radách a odborných společnostech

American Catholic Philosophical Association

Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale

Společnosti pro křesťansky orientovanou filosofii (česká sekce Society for Phil. of Religion)

Vědecká rada CMTF UP Olomouc

Vědecká rada KTF UK Praha

Vědecká rada FF ZČU Plzeň

Vědecká rada Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Redakční rada Filosofický časopis

Redakční rada Studia Neoaristotelica

Redakční rada Studia theologica

Redakční rada Communio