Badatelská skupina pro studium antického myšlení

Členové skupiny se vedle práce na svých individuálních badatelských projektech (viz medailonky jednotlivých členů) věnují i řadě společných aktivit, jejichž cílem je (1) umožnit setkávání a diskuzi široké skupiny odborníků na antickou filosofii v rámci ČR a (2) ve spolupráci se zahraničními badateli rozpracovat témata, která se nacházejí na průsečících jejich individuálních projektů.

 

Hlavní pravidelné společné aktivity skupiny v současné době:

1. Kolokvium „Work in progress", kde badatelé z různých institucí, domácích i zahraničních, prezentují svoji aktuální práci (organizace: Vladimír Mikeš): seznam kolokvií 2014-19.

2. Kolokvia zaměřená na Aristotela a jeho filosofické dědictví (organizace: Kryštof Boháček v rámci aktivit České společnosti pro studium Aristotela): seznam kolokvií.

3. Semináře k antické filosofii (organizace: Matyáš Havrda v rámci Fellowshipu J. E. Purkyně). Seznam seminářů.

 

Pro bližší informace k společným aktivitám kontaktujte Vladimíra Mikeše, PhD. (zástupce vedoucího pro antickou filosofii).

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členové skupiny:

 

Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D. - zástupce vedoucího

mikes[at]flu.cas.cz

Zabýval se myšlením předsokratovského a klasického období (zejména Hérakleitos a Platón), než se jeho badatelský zájem začal soustředit na období helénismu se zvláštním zřetelem na stoickou filosofii, které se věnoval ve svých doktorských studiích (dizertace: Le paradoxe stoïcien: liberté de l'action déterminée) i během následných post-doktorandských pobytů v zahraničí. V poslední době se kromě dalšího výzkumu konkrétních otázek stoické metafyziky, fyziky a etiky věnuje teorii řeči (Platón) a vztahu filosofie a rétoriky v antice a v pozdější době (spolupráce s univerzitami ve Velké Británii a Francii). Vede též projekt Akademického fóra.

Mikes

 

 

Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D.

bohacek[at]flu.cas.cz

Zabývá se výzkumem řecké antické filosofie (Platón, Aristotelés, sofisté) s důrazem na její širší literární, politický a náboženský kontext. Zkoumá rovněž význam řeckého myšlení pro německou klasickou filosofii a koncept evropské kultury (Patočka). 2009-2014 šéfredaktor Aithéru. Přednáší starořečtinu, klasická studia a německou klasickou filosofii na Filosofické fakultě Západočeské university v Plzni. President České společnosti pro Studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu.

Bohacek foto

 

 

MA Sean Coughlin, Ph.D. - Junior Star GAČR

coughlin[at]flu.cas.cz

Principal Investigator of the research project Alchemies of Scent. He holds a PhD in philosophy from the University of Western Ontario and a BA in philosophy and classics from McGill University in Canada. From 2014–2021, he worked research fellow at the Department of Classics, Humboldt University of Berlin. Dr. Coughlin’s research interests are in Greco-Roman science and medicine, particularly Aristotelian science and its reception; he is also interested in the application of empirical and experimental methods to the history of ancient science

Coughlin foto

 

 

Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D., DSc.

havrda[at]flu.cas.cz

Jeho hlavní zájem se dotýká epistemologických témat v pozdně antické (křesťanské, lékařské a aristotelské) filosofii. Zabývá se i otázkami antické etiky, psychologie a lékařské fyziologie. Tématem jeho nynějšího projektu je Galén a pozdněantická recepce Aristotelovy teorie důkazu. Rovněž se podílí na českém překladu Aristotelovy Etiky Nikomachovy.

Havrda foto

  

 

Doc. Václav Němec, Ph.D.

nemec[at]flu.cas.cz

Od roku 2001 je zaměstnán jako vědecký pracovník FLÚ AV v oddělení Dějin starší české a evropské filosofie. Hlavní oblastí jeho badatelské činnosti je recepce a reinterpretace platónské a aristotelské filosofie u novoplatónských autorů, církevních otců a středověkých myslitelů. Ve svých komentovaných překladech a odborných článcích se věnuje zejména autorům jako Plótínos, Porfyrios, Marius Victorinus, Augustin, pseudo-Dionysios Areopagita, Boëthius, Avicenna či Tomáš Akvinský.

Nemec foto

 

Doc. Tomáš Vítek, Dr.

vitek[at]flu.cas.cz

Dr. Vítek se dlouhodobě zabývá starořeckou filosofií a náboženstvím a jejich prolínáním. Ve filosofii zkoumá přelomové postavy předsókratovského myšlení (Empedoklés, Hérakleitos, Parmenidés) a filosoficko-náboženská hnutí (orfismus, pýthagorejství), v náboženství strukturu, povahu a pozadí různých rituálů, idejí a mythologémat (zejména v oblasti věštění). Tatáž témata sledují i jeho přednáškové kursy, které probíhají na různých vysokých školách (nejčastěji na FF UK a FHS UK v Praze).

  

prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. - professor emeritus

kurz[at]flu.cas.cz  

Její badatelská činnost se soustřeďuje hlavně na interpretaci zlomků předsokratiků. Pořídila vydání zlomků megariků. Drobnějšími příspěvky přispěla k textové kritice a interpretaci některých Platónových dialogů. Pracuje též v oboru obecné a srovnávací jazykovědy, m.j. se zabývá areální lingvistikou Evropy.

 

Spolupracovníci na projektech

 

Dr. Abd El Rahman Medhat - projekt Alchemies of Scent (Sean Coughlin)

 

Mgr. Diana Míčková - projekt Alchemies of Scent (Sean Coughlin)

 

Prof. Dr. Martin Pehal - projekt Alchemies of Scent (Sean Coughlin)

 

Dr. Jan Rezek - projekt Alchemies of Scent (Sean Coughlin)

 

Dr. Jakub Smrček - projekt Alchemies of Scent (Sean Coughlin)

 

Dr. Heike Wilde - projekt Alchemies of Scent (Sean Coughlin)

 

 

Bývalí členové

Doc. PhDr. Milan Mráz, CSc.

Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.