Badatelská skupina pro překlady a edice středověkých filosofických a teologických textů

TRANSED (TRANSlationes & EDitiones) se zaměřuje na vytváření kritických edic a českých překladů dosud nevydaných a nepřeložených středověkých filosofických a teologických textů náležících k třem úzce spojeným oblastem středověkého myšlení. Jsou jimi:

1) středověký aristotelismus

2) filosofická a teologická tradice českých zemí ve středověku, zejména na pražské univerzitě

3) scholastická teologie

Program edic a překladů je doplňován studiemi týkajícími se zmíněných tří oblastí a sloužícími hlubšímu pochopení a interpretaci vydávaných textů. V současnosti se na programu TRANSED podílejí tito členové oddělení (z nichž někteří působí současně v některé z dalších badatelských skupin oddělení):

 

Dr.Phil. Pavel Blažek - zástupce vedoucího

blazek[at]flu.cas.cz

Vystudoval historii a medievistiku v Londýně (University College London), v Pise (Scuola Normale Superiore) a v Lovani (Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve). Doktorské studium absolvoval na Friedrich-Schiller-Universität v Jeně (Dr.Phil. 2004). Předmětem jeho badatelského zájmu je středověká recepce Aristotela, sociální filosofie středověku, dějiny manželství a rodiny ve středověkém myšlení a středověká recepce Bible. Důležité těžiště jeho badatelské činnosti tvoří příprava kritických edic středověkých filosofických a teologických textů.

Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.

hanke[at]flu.cas.cz

Po ukončení doktorského studia na Palackého univerzitě v Olomouci v roce 2010 byl zaměstnán jako vědecký pracovník na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (2010–2011) a vyučující sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci (2011). V současné době je postdoktorandem na Filozofickém ústavu AVČR (od 2011) a badatelem RCTHS při Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni (od 2012). Výzkum se zaměřuje na pozdně středověkou a poststředověkou scholastickou logiku.

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

hlavacek[at]flu.cas.cz

Studoval historii a filosofii na FF UK a Universität Bern (1992-1997); působil na Historickém ústavu AV ČR (2000-2001) a v Centru pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy (2001-2007), též jako proděkan HTF UK (2006-2007). Od r. 2008 vede jako koordinátor Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR. Věnuje se intelektuálním a kulturním dějinám, především problematice evropské identity a národního mesianismu ve středověku a raném novověku.

Mgr. Efrém Jindráček, PhD.

jindracek[at]flu.cas.cz

Narozen v Praze Vinohradech 15. února 1975, kde absolvoval základní a středoškolské vzdělání. V srpnu 1993 vstoupil v Praze do Řádu bratří kazatelů (dominikánů), kde přijal řeholní jméno „Efrem". Od září r. 1994 do června 1999 studoval v Olomouci teologii a filosofii. Od října r. 1999 do září 2000 absolvoval základní vojenskou službu jako poddůstojník v Kroměříži. V květnu 2002 byl v Praze vysvěcen na kněze. Po 5-ti letém studiu filosofie v Římě (2003-2008) bydlí trvale ve Znojmě. Od r. 2007 pracuje ve Filosofickém ústavu AV ČR.

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

machula[at]tf.jcu.cz

Vystudoval filosofii a teologii, vyučuje filosofii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a je samostatným vědeckým pracovníkem na Filosofickém ústavu AV ČR. Hlavním tématem jeho odborného zájmu je jednak filosofie a teologie Tomáše Akvinského a jeho renesančních a raně novověkých následovníků, jednak filosofická antropologie a etika, především etika ctností.

Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.

lukas.novak[at]skaut.org

Lukáš Novák, Ph.D. vystudoval filosofii na ÚFaR FF UK a dlouhodobě se věnuje zejména filosofickému dílu Jana Dunse Scota a jeho pokračovatelů především ve druhé scholastice. Ve skupině pro překlady a edice středověkých filosofických a teologických textů pracuje na komentovaných překladech Dunse Scota. Mimo to učí středověkou filosofii, metafyziku a epistemologii na Katedře filosofie a religionistiky TF JU.

Aurora Panzica, Ph.D.

Aurora Panzica se jako medievalista, specializuje na studium rukopisných pramenů, zejména v oblasti přírodní filozofie. Studovala středověkou filozofii, paleografii a středověkou latinu na univerzitě ve Fribourgu ve Švýcarsku, kde v roce 2015 ukončila studium. Následně na téže univerzitě získala certifikát o specializaci v oboru medievistiky (2016) a doktorát v oboru středověké filozofie (2020).V současné době je držitelkou postdoktorandského stipendia na mobilitu od Swiss National Science Foundation (FNS). Je přidruženou vědeckou pracovnicí na SPHère (CNRS, UMR 7219) a na částečný úvazek působí v Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Akademie věd ČR. Je řádnou členkou International Society for the Study of Medieval Philosophy (SIEPM) a Italian Society for the Study of Medieval Philosophy (SISPM).

 

Bývalí členové

doc. PhDr. Vilém Herold, CSc.

PhDr. Ivan Müller, Ph.D.

doc. Marek Otisk, Ph.D.

PhDr. Milan Žonca, Ph.D.