Badatelská skupina pro překlady a edice středověkých filosofických a teologických textů

TRANSED (TRANSlationes & EDitiones) se zaměřuje na vytváření kritických edic a českých překladů dosud nevydaných a nepřeložených středověkých filosofických a teologických textů náležících k třem úzce spojeným oblastem středověkého myšlení. Jsou jimi:

1) středověký aristotelismus

2) filosofická a teologická tradice českých zemí ve středověku, zejména na pražské univerzitě

3) scholastická teologie

Program edic a překladů je doplňován studiemi týkajícími se zmíněných tří oblastí a sloužícími hlubšímu pochopení a interpretaci vydávaných textů. V současnosti se na programu TRANSED podílejí tito členové oddělení (z nichž někteří působí současně v některé z dalších badatelských skupin oddělení):

 

Dr.Phil. Pavel Blažek - zástupce vedoucího

blazek[at]flu.cas.cz

Vystudoval historii a medievistiku v Londýně (University College London), v Pise (Scuola Normale Superiore) a v Lovani (Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve). Doktorské studium absolvoval na Friedrich-Schiller-Universität v Jeně (Dr.Phil. 2004). Předmětem jeho badatelského zájmu je středověká recepce Aristotela, sociální filosofie středověku, dějiny manželství a rodiny ve středověkém myšlení a středověká recepce Bible. Důležité těžiště jeho badatelské činnosti tvoří příprava kritických edic středověkých filosofických a teologických textů.

Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.

hanke[at]flu.cas.cz

Po ukončení doktorského studia na Palackého univerzitě v Olomouci v roce 2010 byl zaměstnán jako vědecký pracovník na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (2010–2011) a vyučující sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci (2011). V současné době je postdoktorandem na Filozofickém ústavu AVČR (od 2011) a badatelem RCTHS při Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni (od 2012). Výzkum se zaměřuje na pozdně středověkou a poststředověkou scholastickou logiku.

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

hlavacek[at]flu.cas.cz

Studoval historii a filosofii na FF UK a Universität Bern (1992-1997); působil na Historickém ústavu AV ČR (2000-2001) a v Centru pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy (2001-2007), též jako proděkan HTF UK (2006-2007). Od r. 2008 vede jako koordinátor Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR. Věnuje se intelektuálním a kulturním dějinám, především problematice evropské identity a národního mesianismu ve středověku a raném novověku.

Mgr. Efrém Jindráček, PhD.

jindracek[at]flu.cas.cz

Narozen v Praze Vinohradech 15. února 1975, kde absolvoval základní a středoškolské vzdělání. V srpnu 1993 vstoupil v Praze do Řádu bratří kazatelů (dominikánů), kde přijal řeholní jméno „Efrem". Od září r. 1994 do června 1999 studoval v Olomouci teologii a filosofii. Od října r. 1999 do září 2000 absolvoval základní vojenskou službu jako poddůstojník v Kroměříži. V květnu 2002 byl v Praze vysvěcen na kněze. Po 5-ti letém studiu filosofie v Římě (2003-2008) bydlí trvale ve Znojmě. Od r. 2007 pracuje ve Filosofickém ústavu AV ČR.

Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.

lukas.novak[at]skaut.org

Lukáš Novák, Ph.D. vystudoval filosofii na ÚFaR FF UK a dlouhodobě se věnuje zejména filosofickému dílu Jana Dunse Scota a jeho pokračovatelů především ve druhé scholastice. Ve skupině pro překlady a edice středověkých filosofických a teologických textů pracuje na komentovaných překladech Dunse Scota. Mimo to učí středověkou filosofii, metafyziku a epistemologii na Katedře filosofie a religionistiky TF JU.

Aurora Panzica, Ph.D.

Aurora Panzica se jako medievalistka specializuje na studium rukopisných pramenů, zejména v oblasti přírodní filosofie. Studovala středověkou filosofii, paleografii a středověkou latinu na univerzitě ve Fribourgu ve Švýcarsku, kde v roce 2015 ukončila studium. Následně na téže univerzitě získala certifikát o specializaci v oboru medievistiky (2016) a doktorát v oboru středověké filosofie (2020). V současné době je držitelkou postdoktorandského stipendia na mobilitu od Swiss National Science Foundation (FNS) a také přidruženou vědeckou pracovnicí na SPHère (CNRS, UMR 7219). V Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu Akademie věd ČR se podílí na projektu katalogizace středověkých aristotelských komentářů, který spadá pod Union académique internationale a v jehož rámci připravuje nový katalog středověkých pražských aristotelik.

 

Bývalí členové

doc. PhDr. Vilém Herold, CSc.

PhDr. Ivan Müller, Ph.D.

doc. Marek Otisk, Ph.D.

PhDr. Milan Žonca, Ph.D.

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.