Badatelská skupina pro překlady a edice středověkých filosofických a teologických textů

TRANSED (TRANSlationes & EDitiones) se zaměřuje na vytváření kritických edic a českých překladů dosud nevydaných a nepřeložených středověkých filosofických a teologických textů náležících k třem úzce spojeným oblastem středověkého myšlení. Jsou jimi:

1) středověký aristotelismus

2) filosofická a teologická tradice českých zemí ve středověku, zejména na pražské univerzitě

3) scholastická teologie

Program edic a překladů je doplňován studiemi týkajícími se zmíněných tří oblastí a sloužícími hlubšímu pochopení a interpretaci vydávaných textů. V současnosti se na programu TRANSED podílejí tito členové oddělení (z nichž někteří působí současně v některé z dalších badatelských skupin oddělení):

Kmenoví členové

Dr.Phil. Pavel Blažek

blazek[at]flu.cas.cz

Vystudoval historii a medievistiku v Londýně (University College London), v Pise (Scuola Normale Superiore) a v Lovani (Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve). Doktorské studium absolvoval na Friedrich-Schiller-Universität v Jeně (Dr.Phil. 2004). Předmětem jeho badatelského zájmu je středověká recepce Aristotela, sociální filosofie středověku, dějiny manželství a rodiny ve středověkém myšlení a středověká recepce Bible. Důležité těžiště jeho badatelské činnosti tvoří příprava kritických edic středověkých filosofických a teologických textů.

Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.

hanke[at]flu.cas.cz

Po ukončení doktorského studia na Palackého univerzitě v Olomouci v roce 2010 byl zaměstnán jako vědecký pracovník na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (2010–2011) a vyučující sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci (2011). V současné době je postdoktorandem na Filozofickém ústavu AVČR (od 2011) a badatelem RCTHS při Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni (od 2012). Výzkum se zaměřuje na pozdně středověkou a poststředověkou scholastickou logiku.

Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., Th.D.

ota.pavlicek[at]flu.cas.cz

Jeho hlavním odborným zájmem je bohemikální filosofie přelomu 14. a 15. století. V rámci Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie působí nejen jako jeho pracovník, ale také jako tajemník Collegia Europaea, společné výzkumné skupiny FF UK a FLÚ AV ČR. Svou dizertační práci o myšlení Jeronýma Pražského napsal a obhájil na Univerzitě Karlově a na Université de Paris - Sorbonne.

 

Přidružení členové

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

hlavacek[at]flu.cas.cz

Studoval historii a filosofii na FF UK a Universität Bern (1992-1997); působil na Historickém ústavu AV ČR (2000-2001) a v Centru pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy (2001-2007), též jako proděkan HTF UK (2006-2007). Od r. 2008 vede jako koordinátor Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR. Věnuje se intelektuálním a kulturním dějinám, především problematice evropské identity a národního mesianismu ve středověku a raném novověku.

Mgr. Efrém Jindráček, PhD.

jindracek[at]flu.cas.cz

Narozen v Praze Vinohradech 15. února 1975, kde absolvoval základní a středoškolské vzdělání. V srpnu 1993 vstoupil v Praze do Řádu bratří kazatelů (dominikánů), kde přijal řeholní jméno „Efrem". Od září r. 1994 do června 1999 studoval v Olomouci teologii a filosofii. Od října r. 1999 do září 2000 absolvoval základní vojenskou službu jako poddůstojník v Kroměříži. V květnu 2002 byl v Praze vysvěcen na kněze. Po 5-ti letém studiu filosofie v Římě (2003-2008) bydlí trvale ve Znojmě. Od r. 2007 pracuje ve Filosofickém ústavu AV ČR.

Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.

licka[at]flu.cas.cz

Zaměřuje se na dějiny středověké latinské filosofie a vědy 13. až 15. století, tematicky především na teorii smyslového vnímání a optiku a související problémy filosofie mysli (pozornost, intencionalita, aktivita pozorovatele při vnímání, vědomí, vztah těla a mysli), a to u některých františkánských myslitelů (např. Petr Olivi či Petr Auriol); nověji se zabývá také pražskou univerzitní filosofii kolem r. 1400. Je spolupracovníkem grantového projektu GA ČR Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jako křižovatka evropského středověkého vědění (2019- ; hlavní řešitel Ota Pavlíček).

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

machula[at]tf.jcu.cz

Vystudoval filosofii a teologii, vyučuje filosofii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a je samostatným vědeckým pracovníkem na Filosofickém ústavu AV ČR. Hlavním tématem jeho odborného zájmu je jednak filosofie a teologie Tomáše Akvinského a jeho renesančních a raně novověkých následovníků, jednak filosofická antropologie a etika, především etika ctností.

Spolupracovníci na grantech

Luigi Campi, Ph.D.

Je specialistou v oblasti filosofického a teologického myšlení Jana Wyclifa. V rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení je spolupracovníkem grantového projektu GA ČR Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jako křižovatka evropského středověkého vědění (2019- ; hlavní řešitel Ota Pavlíček).

Mgr. Karel Dobiáš

dobias.karel[at]mail.muni.cz

Karel Dobiáš je studentem doktorského oboru Latinská medievistika na FF MU v Brně. Roku 2014 získal na FF OU v Ostravě titul Bc. (Latinský jazyk a kultura, Český jazyk a literatura), roku 2018 pak na FF MU v Brně titul Mgr. (Latinský jazyk a literatura středověku). Ve své diplomové práci připravil kritickou edici obhajoby Viklefova spisu De probationibus propositionum, jejímž autorem byl mistr Šimon z Tišnova. V dnešní době se zabývá především latinsky psanými příručkami šermu (tzv. Fechtbücher). V rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení je spolupracovníkem grantového projektu GA ČR Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jako křižovatka evropského středověkého vědění (2019- ; hlavní řešitel Ota Pavlíček).

Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D.

261816[at]mail.muni.cz

Vystudovala latinský jazyk a pomocné vědy historické na FF MU v Brně, doktorské studium latinské medievistiky absolvovala po dvojím vedením v Brně a na FAU Erlangen-Nürnberg. Zaměřuje se na kazatelské dílo Jana Husa (působí v rámci editorské skupiny Magistri Iohannis Hus opera omnia na FF MU v Brně), na kazatelství v době předhusitské a zabývá se rovněž exegetickým dílem Mikuláše z Lyry a jeho recepcí v českých zemích. V rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení je spolupracovníkem grantového projektu GA ČR Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jako křižovatka evropského středověkého vědění (2019- ; hlavní řešitel Ota Pavlíček).

Mgr. Jan Škvrňák

jan.skvrnak[at]gmail.com

Jan Škvrňák je doktorandským studentem české historie na FF MU pod vedením prof. Libora Jana. Profesně se věnuje hospodářským a sociálním dějinám středověku, středověké šlechtě a problematice digital humanities. V rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení je spolupracovníkem medievistického sub-projektu (2019- ; hlavní řešitel Ota Pavlíček) v rámci projektu MEMORI (LINDAT-CLARIN).

 

Bývalí členové

doc. PhDr. Vilém Herold, CSc.

PhDr. Ivan Müller, Ph.D.

doc. Marek Otisk, Ph.D.

PhDr. Milan Žonca, Ph.D.