Petr Hlaváček

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (1974)

vědecký pracovník (& Collegium Europaeum – koordinátor)

hlavacek[at]flu.cas.cz (europaeanus[at]gmail.com)

Vzdělání

doc., obor historie – české dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015.

PhDr., Ph.D., obor historie – české dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2003.

Mgr., obor historie – české dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1997.

1997–2000: interní doktorand, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (školitel: prof. František Šmahel)

1997: studijní pobyt, obor historie – filozofie – teologie, Universität Bern (prof. Rainer Schwinges, prof. Peter Blickle)

1992–1997: magisterské studium, obor historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (prof. František Šmahel, prof. Jaroslav Pánek, prof. Ivan Hlaváček)

1992–1995: magisterské studium, obor filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (prof. Milan Machovec, prof. Erazim Kohák, prof. Václav Bělohradský, prof. Stanislav Sousedík)

 

Současná zaměstnání

od r. 2008: Collegium Europaeum – Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení Filozofické fakulty UK & Filosofického ústavu AV ČR v Praze – koordinátor a vědecký pracovník (v rámci FLÚ AV ČR: Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení) od r. 2015: Katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni – docent

Minulá zaměstnání

10/1997–9/2000: interní doktorand-asistent, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

5/2000–9/2000: vědecký sekretář mezinárodního symposia The Bohemian Reformation and Religious Practice“, Filosofický ústav AV ČR / Centrum medievistických studií

10/2000–6/2001: odborný pracovník Historického ústavu AV ČR v Praze (Oddělení raného novověku)

2/2001–3/2001: hostující vědecký pracovník (Gastwissenschaftler), Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig. DFG-Projekt: „Die Jagiellonen in der Kunst und Kultur Mitteleuropas 1454–1572“

7/2001–12/2005: vědecký pracovník, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig. DFG-Projekt: „Die Jagiellonen in der Kunst und Kultur Mitteleuropas 1454–1572“ (Dílčí projekt: „Die ostmitteleuropäischen Franziskaner-Observanten und die Jagiellonenkönige zwischen Kooperation und Opposition“)

1/2006–12/2007: vědecký pracovník, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig. Projekt: „Christianitas – Occidens – Europa. Der Europa-Begriff und die europäische Identitätsbildung in den Königreichen Ungarn, Polen und Böhmen (ca. 1450–1550)“ (Fritz-Thyssen-Stiftung)

1/2006–12/2006: vědecký pracovník Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výzkumný záměr: „Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci“.

6/2006–11/2006 (3/2007): proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční záležitosti a vedoucí Katedry historie a křesťanské kultury Husitské teologické fakulty UK v Praze

1/2005–11/2007: vědecký pracovník Ústavu dějin umění Akademie věd ČR v Praze. Grant „Média a struktury konfesijní identity v českých zemích pozdního středověku a raného novověku (1380–1620)“ – GAČR.

1/2006–12/2009: odborný asistent Katedry církevních dějin a patristiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

1/2008–12/2011: vědecký pracovník Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výzkumný záměr: „Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci“

1/2007–12/2012: odborný asistent Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – garant výuky dějin středověku

Publikační činnost

Monografie (hlavní autor / editor)

• Petr Hlaváček – Michael Romancov (eds.), Vytěsněná Evropa? Kontexty a perspektivy evropské „východní otázky“, Praha 2020.

• Petr Hlaváček et al., Proměny františkánské tradice. Od teologie a filosofie ke kultuře a umění (Europaeana Pragensia 11 – Historia Franciscana VII.), Praha 2019.

• Petr Hlaváček – Petr Meduna (ed.), Fenomén soutoku. Příběh říční krajiny na soutoku Vltavy a Berounky, Praha 2019.

• Petr Hlaváček (ed.), Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989–2019, Praha 2019.

• Petr Hlaváček, Otevřená univerzita. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918–1938–1948, Praha 2019.

• Petr Hlaváček, Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace, Praha 2019.

• Petr Hlaváček et al., Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu, Kadaň 2018.

• Petr Hlaváček, Profesorská republika. Osobnosti FF UK v meziválečném Československu, Praha 2018.

• Petr Hlaváček et al., Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu, Kadaň 2018.

• Petr Hlaváček – Mychajlo Fesenko, Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu, Praha 2017.

• Petr Hlaváček – Pavel Kotau, Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu, Praha 2016.

• Petr Hlaváček, Vladimír Liščák, Ctirad V. Pospíšil et al., Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“ (Europaeana Pragensia 9 – Historia Franciscana VI.), Praha 2016.

• Petr Hlaváček (ed.), Západ, nebo Východ? České reflexe Evropy 1918–1948, Praha 2016.

• Petr Hlaváček – Michal Stehlík (ed.), Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou, Praha 2016.

• Petr Hlaváček – Václav Bělohradský – Martin C. Putna – Michael Romancov et al., Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností, Praha 2016.

• Petr Hlaváček – David R. Holeton – Peter Morée – Jaroslav Pánek et al., Via Media. Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin (Europaeana Pragensia 8), Praha 2016.

• Miroslav Bárta – Ivo Budil – Václav Cílek – Lukáš Čížek – Václav Drška – Petr Hlaváček et al., Česko za sto let. Čtyři rozpravy z konference Evropa a Česko 2113, Praha 2015.

• Petr Hlaváček – Mychajlo Fesenko, (Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945, Praha 2015.

• Johann P. Arnason – Petr Hlaváček – Stefan Troebst et al., Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept (Europaeana Pragensia 7), Praha 2015.

• Petr R. Beneš – Petr Hlaváček – Tomáš Sterneck et al., Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. (Europaeana Pragensia 6 – Historia Franciscana V.), Praha 2014.

• Petr Hlaváček, Čtrnáct svatých Pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi, Praha 2014.

• Petr Hlaváček, Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989, Praha 2014.

• Petr Hlaváček (ed.), České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě, Praha 2014.

• Petr Hlaváček et al., Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622, Praha 2013.

• Petr Hlaváček – Dušan Radovanovič, Verdrängte Elite. Aus dem Gedächtnis verbannte Gelehrte der Deutschen Universität in Prag, Konstanz 2013.

• Petr Hlaváček, Nový Jeruzalém? Příběh františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani, Kadaň 2013.

• Petr Hlaváček et al., O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. K poctě Davida R. Holetona (Europaeana Pragensia 5), Praha 2013.

• Petr Hlaváček – Dušan Radovanovič, Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze, Praha 2012.

• Petr Hlaváček et al., Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení (Europaeana Pragensia 4 – Historia Franciscana IV.), Praha 2012.

• Petr Hlaváček – Terezie Zemánková, Karel Havlíček – Gigantomachie, Praha 2012.

• Petr Hlaváček (ed.), Intelektuál ve veřejném prostoru. Vzdělanost, společnost, politika (Edice 21. století, sv. 19), Praha 2012.

• Petr Hlaváček et al., (In)tolerance v evropských dějinách / (In)tolerance in European History (Europaeana Pragensia 3), Praha 2011.

• Petr Hlaváček, Die böhmischen Franziskaner im ausgehenden Mittelalter. Studien zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostmitteleuropas (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 40), Stuttgart 2011.

• Heinz Duchhardt – Petr Hlaváček – Winfried Eberhard et al., Bruncvík a víla. Přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy/Bruncwik und die Nymphe. Die Überlegungen zur kulturellen und politischen Identität Europas (Europaeana Pragensia 2), Praha 2010.

• Petr R. Beneš – Petr Hlaváček – Ctirad V. Pospíšil et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím (Europaeana Pragensia 1 – Historia Franciscana III.), Praha 2009.

• Petr Hlaváček a kol., Minulost a současnost vinařství v Kadani, Kadaň 2009.

• Petr Hlaváček, Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku, Praha 2005.

• Petr Hlaváček, Kadaň mezi středověkem a novověkem. Deset kapitol z kulturních a náboženských dějin severozápadních Čech, Ústí nad Labem 2005.

• Petr R. Beneš – Petr Hlaváček (ed.), Historia Franciscana II. Kapitoly z dějin františkánské provincie sv. Václava u příležitosti 300. výročí úmrtí provinčního ministra a významného učence Bernarda Sanniga (†1704) a 400. výročí příchodu františkánů k Panně Marii Sněžné v Praze (1604), Praha 2005.

• Petr Regalát Beneš – Petr Hlaváček – Jan Kašpar – Jitka Křečková, Historia Franciscana. Katalog výstavy pořádané k 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze (1604–2004), Praha 2004.

 Popularizační monografie

• Petr Hlaváček, Židovská Kadaň. Příběhy vytěsněné z městské paměti, Kadaň 2020.

• Petr Hlaváček, Kadaň je cool!!! Průvodce neklidným městem, Kadaň 2020.

• Petr Hlaváček, Kadaňská domovní znamení, Kadaň 2019.

• Petr Hlaváček, Kadaň. Příběh královského města, Kadaň 2019.

• Petr Hlaváček – Milena Bílková, Františkánské nebe v Kadani. Renesanční příběh kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků / Der Franziskanerhimmel in Kadaň. Die Renaissancegeschichte des Klosters der Vierzehn heiligen Nothelfer, Kadaň 2018.

• Petr Hlaváček, The Franciscan Monastery / Das Franziskanerkloster in Kadaň, Kadaň 2018.

• Petr Hlaváček, Kadaňské vily a jejich zapomenuté osudy, Kadaň 2017.

• Petr Hlaváček, Kadaň a Velká Válka 1914–1918, Kadaň 2016.

• Petr Hlaváček, Karel IV. v Poohří, Žatec 2016.

• Petr Hlaváček, Průvodce Nábřežím Maxipsa Fíka v Kadani, Kadaň 2015.

• Petr Hlaváček, Löschnerovo náměstí v Kadani, Kadaň 2015.

• Petr Hlaváček, Řeka Ohře v bájích a pověstech, Žatec 2015.

• Petr Hlaváček, Zapomínané Sedlecké předměstí v Kadani, Kadaň 2015.

• Petr Hlaváček, Kadaňský poutník. Kulturně-historický průvodce starou Kadaní, Kadaň 2015.

• Petr Hlaváček, Sedm pádů Kristových aneb barokní křížová cesta v Kadani, Kadaň 2014.

• Petr Hlaváček, Svědkové minulosti – inspirace pro budoucnost. Osobnosti kadaňského gymnázia 19. a 20. století, Kadaň 2013.

• Petr Hlaváček, Literární toulky Kadaní, Kadaň 2012.

• Petr Hlaváček, Zapomenuté Špitálské předměstí v Kadani, Kadaň 2012.

• Petr Hlaváček, Obrazy z kadaňských dějin, Kadaň 2011.

• Petr Hlaváček (ed.), Milan Slavický: Kadaňské nocturno. Vzpomínky na 50. léta 20. století, Kadaň 2011.

• Jan Anděl – Eva Berrová – Jana Ceeová – Petr Hlaváček et al., 10 x 10 osobností Ústeckého kraje, Ústí nad Labem 2010.

• Petr Hlaváček, Kadaňská domovní znamení, Kadaň 2010.

• Petr Hlaváček, Kadaňské pověsti, Kadaň 2010.

• Petr Hlaváček – Jiří Kopica, Zmizelé Čechy – Žatec, Praha – Litomyšl 2010.

• Petr Hlaváček – Jaroslav Pachner, Zmizelé Čechy – Kadaň, Praha – Litomyšl 2009.

• Petr Hlaváček (ed.), Z dějin židovské komunity v Kadani, Kadaň 2009.

• Petr Hlaváček, Svědkové minulosti. Osobnosti Kadaňska 19. a 20. století, Kadaň 2008.

• Petr Hlaváček, Královské město Kadaň, Kadaň 2008.

• Petr Hlaváček, Rytířské legendy Kadaňska, Kadaň 2004.

• Petr Hlaváček, Františkánský klášter v Kadani, Kadaň 2001.

• Petr Hlaváček, Královské město Kadaň, Kadaň 2001.

• Petr Hlaváček, Dějiny františkánského kláštera v Kadani, Kadaň 1999.

• Petr Hlaváček, Kadaňské legendy, Kadaň 1998.

• Petr Hlaváček, Kadaň – Historie, Kadaň 1993.

Studie, kapitoly a články

 2020

[196] Jan of Lobkowicz and Hassenstein. In: Lucie Storchová (ed.), Companion to Central and Eastern European Humanism. Volume 2, The Czech Lands. Part 1, A-L. Berlin 2020, 701–705.

[195] Sudeti montes – Die intellektuelle Reflexion des böhmisch-sächsischen Erzgebirges als eine spezifische Montanregion. In: Christiane Hemker (ed.), Bergbau und Mobilität im Mittelalter. Archäologische, historische und naturwissenschaftliche Fallstudien zum (über-)regionalen Kultur- und Technologietransfer zwischen Montanrevieren, Dresden 2020, 119–134.

[194] Pražská německá orientalistika za „dvořákovských“ časů. In: Olga Lomová a kol., Ex Oriente lux. Rudolf Dvořák (1860–1920), Praha 2020, 65–79.

[193] Vytěsněná Evropa? Evropský Orient a nová definice Západu. In: Petr Hlaváček – Michael Romancov (eds.), Vytěsněná Evropa? Kontexty a perspektivy evropské „východní otázky“, Praha 2020, 21–47.

2019

[192] Kolikerá Praha? Urbánní paměť a identita. In: Pavla Melková (ed.), Ke stolu! (Edice: Debata, sv. 1), Praha 2019, 28-40.

[191] Krajina soutoku: příběh tradice a modernity. In: Petr Hlaváček – Petr Meduna (ed.), Fenomén soutoku. Příběh říční krajiny na soutoku Vltavy a Berounky, Praha 2019, 157-175.

[190] Jan Hasištejnský z Lobkowicz aneb františkánství mezi Kadaní a Jeruzalémem. In: Petr Hlaváček et al., Proměny františkánské tradice. Od teologie a filosofie ke kultuře a umění (Europaeana Pragensia 11 – Historia Franciscana VII.), Praha 2019, 247-262.

[189] Lobkowiczové a františkáni v Kadani za časů evropských reformací a konfesionalizace. In: Petr Hlaváček et al., Proměny františkánské tradice. Od teologie a filosofie ke kultuře a umění (Europaeana Pragensia 11 – Historia Franciscana VII.), Praha 2019, 296-318.

[188] Unaveni Evropou? Češi a jejich cesta k politickému národu. In: Petr Hlaváček (ed.), Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989–2019, Praha 2019, 20-47.

[187] Ein Sprachenkonflikt unter den Franziskanern? Das Observantenvikariat „Bohemia“ vor 1500 und seine „nationalen“ Streitigkeiten. In: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 99, 2019 (Deutsches Historisches Institut Rom), s. 27-49.

[186] Čechy v reflexi saského faráře Christiana Lehmanna (†1688). In: Bohemiae Occidentalis Historica 5, č. 1, 2019, 57-64.

[185] Ein Höhepunkt der böhmischen Reformation? Die Christen und die Erneuerung der tschechischen Staatlichkeit im Jahre 1918. In: Mitteilungen zur Kirchlichen Zeitgeschichte 13, 2019, 11-24.

[184] Vrchol české reformace? Křesťané a obnovení české státnosti roku 1918. In: Křesťanská revue 86, č. 3, 2019, 27-32

2018

[183] Petr Hlaváček, Cesta k únoru 1948 aneb Pražský hrad je náš Kreml. In: Křesťanská revue 85, č. 6, 2018, 5-10.

[182] „Patriae meae“. Poohří ve spisech humanisty Caspara Bruschia. In: Oldřich CHLÁDEK – Tomáš PETRÁČEK – Jan SÍČ – Veronika STACHUROVÁ KUCROVÁ (ed.), Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin (Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám), Praha 2018, 253-260.

[181] Heinrich Institoris (d. 1505). The Papal Inquisition versus the Bohemian Reformation. In: Zdeněk V. DAVID – Martin DEKARLI – Phillip N. HABERKERN – David R. HOLETON (ed.), The Bohemian Reformation and Religious Practice 11 (Journal of Philosophy – Special Issue 1), Prague 2018, 98-110.

[180] Čarovná zahrada aneb Karel Čapek a české evropanství. In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků 56/2018, 12-17.

[179] Historie školství v Kadani. In: Tomáš ORŠULÁK a kol., 215 let gymnázia v Kadani (almanach), Kadaň 2018, 15-32.

[178] Die Familie von Lobkowicz als Vermittler der kulturellen Wechselwirkungen im böhmisch-sächsischen Grenzraum um 1500. In: Neues Archiv für sächsische Geschichte 88, 2017 (2018), 225-233.

[177] „Benefactores capituli“. The sponsors of the Franciscan provincial chapters in Bohemia around 1500. In: Marie-Madelaine de CEVINS – Ludovic VIALLET (ed.), Ľéconomie des couvents mendiants en Europe centrale. Bohême, Hongrie, Pologne, v. 1220-v. 1550, Rennes 2018, 277-283.

[176] „Extra muros“. The Bohemian Franciscans in their Mental and Economic Relations with the Countryside. In: Marie-Madelaine de CEVINS – Ludovic VIALLET (ed.), Ľéconomie des couvents mendiants en Europe centrale. Bohême, Hongrie, Pologne, v. 1220-v. 1550, Rennes 2018, 175-182.

[175] „Řecký argument“ Jeronýma Pražského v českém církevně-politickém kontextu. In: Ota PAVLÍČEK (ed.), Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice (Europaeana Pragensia 10), Praha 2018, 48-57.

[174] Vitzthumové jako hádanka z nejstarších dějin františkánského kláštera v Kadani. In: Petr HLAVÁČEK et al., Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu, Kadaň 2018, 41-87.

[173] Františkánský klášter v Kadani jako křižovatka mezinárodní komunikace. In: Petr HLAVÁČEK et al., Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu, Kadaň 2018, 29-39.

[172] Církevně-politický a spirituální profil Jana Hasištejnského z Lobkowicz. In: Petr HLAVÁČEK et al., Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu, Kadaň 2018, 11-27.

 2017

[171] Jieke dui Ouzhou yu Ouzhou Dalu bianqian de rentong [A Land od Many Names. An Essay on Czech Context of Europe]. In: Yang HUA – Gao GE (ed.) Lengzhan hou Deguo yu zhong dong Ou de guanxi, Beijing / Peking (Shehui Kexue Wenxian Chubanshe) 2017, 59-70.

[170] Češi a jejich „evropská otázka“: kontexty, tendence, kontroverze. In: Jan SVOBODA – Aleš PRÁZNÝ (ed.), Česká otázka a dnešní doba, Praha 2017, 445-471.

[169] Assisi versus Paříž. Středověké františkánství mezi univerzitou a antiintelektualismem. In: Husitský Tábor 21, 2017, 29-36.

[168] „Viriles sicut Italici“. Die italienischen Franziskaner und ihre Wirkung im Observantenvikariat Bohemia vor 1500. In: Chronica – Annual of the Institute of History, University of Szeged, vol. 15 (Franciscan Observance between Italy and Central Europe / Ed. György GALAMB), Szeged 2017, 37-44.

[167] „Apostolus, sed non Christi“. Der Dominikanerinquisitor Heinrich Institoris (†1505) und seine Tätigkeit in den böhmischen Ländern. In: Joachim BAHLCKE – Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Jiří MIKULEC (ed.), Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries) / Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.–18. Jahrhundert), Praha – Stuttgart 2017, 39-52.

[166] Buď sbohem, Západe! Glosy k českému „radostnému deklinismu“. In: HOST. Literární měsíčník 7, 2017, 36-39.

[165] Církevně-politický a spirituální profil Jana Hasištejnského z Lobkowicz. In: Michaela OTTOVÁ – Aleš MUDRA (ed.), Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469–1517), Litoměřice – Praha 2017, 48-53.

[164] Kadaňská sakrální topografie lobkowiczkých časů. In: Michaela OTTOVÁ – Aleš MUDRA (ed.), Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469–1517), Litoměřice – Praha 2017, 28-47.

[163] Pohraničí: československá (vnitřní) kolonie 1945–1960? In: Milena BARTLOVÁ a kol., Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity, Praha 2017, 202-216.

[162] Das spätmittelalterliche Franziskanertum in der Oberlausitz. In: Annegret GEHRMANN – Dirk SCHUMANN – Marius WINZELER (ed.), Die Bettelorden in den beiden Lausitzen. Geschichte – Architektur – Kultur, Berlin 2017, 385-397.

[161] (In)tolerance v evropských dějinách a dnes (poznámky, otázky a komentáře). In: Martina KADLECOVÁ (ed.), Svoboda a odpovědnost (Knižnice Spolku evangelických kazatelů, sv. 21), Benešov 2017, 55-60.

2016

[160] Lutheran Culture in Bohemia. In: Kateřina HORNÍČKOVÁ – Michal ŠRONĚK (ed.), From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620), Turnhout 2016, 165-192.

[159] „Vicaria Bosnae“, aneb františkánství a náboženská alterita ve středověké Bosně. In: Petr HLAVÁČEK, Vladimír LIŠČÁK, Ctirad V. POSPÍŠIL et al., Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“ (Europaeana Pragensia 9 – Historia Franciscana VI.), Praha 2016, 56-68.

[158] Český mesianismus (nejen) v době poděbradské. In: Martin ŠANDERA, Zdeněk BERAN a kol., Poděbradská éra v zemích České koruny, Praha 2016, 105-108 (+242-244).

[157] Moc? Bezmocných? Na okraj jedné havlovské politické meditace. In: Jiří SUK – Kristina ANDĚLOVÁ (ed.), Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných, Praha 2016, 73-78.

[156] Český „rozvod“ se Západem 1945–1948. In: Petr HLAVÁČEK – Michal STEHLÍK (ed.), Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou, Praha 2016, 50-79.

[155] Češi v soukolí západo-východního dilematu. In: Petr HLAVÁČEK – Václav BĚLOHRADSKÝ – Martin C. PUTNA – Michael ROMANCOV et al., Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností, Praha 2016, 19-84.

[154] Cisterciácké proboštství v Bystřici u Kadaně, aneb opatství Grünhain a jeho české kontakty. In: Bohemiae Occidentalis Historica 2, 2016, 121-126.

[153] Walter Serner. „České“ kořeny dadaismu. In: Art & Antique, září 2016, 60-64.

[152] „Velký inkvizitor“ v soukolí české reformace aneb Heinrich Institoris v českých zemích. In: Petr HLAVÁČEK – David R. HOLETON – Peter MORÉE – Jaroslav PÁNEK et al., Via Media. Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin (Europaeana Pragensia 8), Praha 2016, 62-73.

[151] Die Prager Universität als ein spezifisches Frömmigkeitsterrain der böhmischen kirchenpolitischen Szene (1409–1519). In: Stephan FLEMMIG – Helmut G. WALTER – Uwe SCHIRMER (ed.), Probleme der spätmittelalterlichen Frömmigkeit in Stadt und Universität. Zum Forschungsstand aus deutscher, polnischer und tschechischer Sicht, Leipzig 2016, 89-97.

[150] Scholares Pragenses: Husovi němečtí spolužáci na pražské univerzitě. In: Theologická revue 87/1, 2016, 102-113.

2015

[149] [Představy o budoucnosti Evropy kolem roku 1900]. In: Miroslav BÁRTA – Ivo BUDIL – Václav CÍLEK – Lukáš ČÍŽEK – Václav DRŠKA – Petr HLAVÁČEK et al., Česko za sto let. Čtyři rozpravy z konference Evropa a Česko 2113, Praha 2015, 58-61.

[148] Západní Čechy / Sudety / České pohraničí (Westböhmen / Sudeten / Tschechisches Grenzgebiet – West Bohemia / Sudeten / The Czech Border Region). In: Klára SALZMANN a kol., Obnova krajiny česko-německého pohraničí / Wiederbelebung der deutsch-tschechischen Grenzlandschaft / Renewal of Czech-German border landscape, Plzeň 2015, 42-47.

[147] Špitálské předměstí – otevřená rána historické Kadaně. In: Jan ŠÉPKA – Mirka TŮMOVÁ (ed.), Jak se dělá město, Praha 2015, 476-477.

[146] Konrad Konhofer (†1452) jako odpůrce Jana Husa a české reformace. In: Husitský Tábor 19, 2015, 5-24.

[145] Inkvizitor Heinrich Institoris (†1505) a jeho působení v českých zemích. In: Lutheranus. Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace, sv. 5, Praha 2015, 67-82.

[144] Europa, id est patria. Církevně-politická reflexe Evropy a evropské identity na sklonku středověku. In: Jaroslav BOUBÍN (ed.), Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího, Praha 2015, 273-286.

[143] Europe: A Land od Many Names. An Essay on Czech Context of Europe. In: Johann P. ARNASON, Petr HLAVÁČEK, Stefan TROEBST et al., Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept (Europaeana Pragensia 7), Praha 2015, 26-39.

[142] Konrad Konhofer (†1452) as an Opponent of Jan Hus and the Bohemian Reformation. In: Filosofický časopis / Journal of Philosophy (= The Bohemian Reformation and Religious Practice 10 – Special Issue Number 2), 2015, 2, 70-85.

[141] Zu konfessionellen Beziehungen im böhmisch-sächsischen Erzgebirge im Reformationszeitalter. In: Bernd STEPHAN – Martin LANGE (ed.), Wortwechsel. Das Kolloquium zum 475. Geburtstag der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens in Annaberg-Buchholz (Tagungsband), Annaberg-Buchholz 2015, 62-73.

 2014

[140] National and Linguistic Disputes in the Bohemian Vicariate of the Observant Franciscans. In: James R. PALMITESSA (ed.), Between Lipany and White Mountain. Essays in Late Medieval and Early Modern Bohemian History in Modern Czech Scholarship (Studies in Central European Histories 58), Leiden-Boston 2014, 94-119.

[139] Vierzehn Nothelfer: Eine Kulturkode des mitteleuropäischen Spätmittelalters. In: Olivier MARIN – Cécile VINCENT-CASSY (ed.), La Cour céleste. La commémoration collective des saints au Moyen Âge et à lʼépoque moderne, Turnhout 2014, 261-267.

[138] The Constants of Spirituality and Ecclesiastical Politics in the Family of the Bohemian King George of Poděbrady, and of the Princes of Münsterberg. Filosofický časopis / Journal of Philosophy (= The Bohemian Reformation and Religious Practice 9 – Special Issue Number 1). 2014, 1, 332-339.

[137] Evropa – země mnoha jmen. In: Petr HLAVÁČEK (ed.). České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě, Praha 2014, 9-20.

[136] Rudolfs Majestätsbrief, Comenius und die Exklusivität der Tschechen in der Heilsgeschichte. In: Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Jiří MIKULEC, Martina THOMSEN (ed.). Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Stuttgart 2014, 215-223.

[135] Czechicae mentes aneb český mesianismus doby předbělohorské. In: Petr R. BENEŠ – Petr HLAVÁČEK – Tomáš STERNECK et al., Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. (Europaeana Pragensia 6 – Historia Franciscana V.), Praha 2014, 10-17.

2013

[134] Die exklusive Position Böhmens und Visualisierung der europäischen Nationen und Regionen in der Universitätsthese von Johann Friedrich von Waldstein (1661). In: Lenka BOBKOVÁ, Jana FANTYSOVÁ-MATĚJKOVÁ et al. Terra – Ducatus – Marchionatus – Regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen (= Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates VI), Praha 2013, 432-444.

[133] Jak se šlikovský Jáchymov nestal ohniskem ikonoklasmu. Studie k vlivům evropských reformací v česko-saském prostoru. In: Kateřina HORNÍČKOVÁ, Michal ŠRONĚK (ed.). In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy, Praha 2013, 253-264.

[132] Saský kurfiřt Friedrich Moudrý, Martin Luther a Čtrnáct sv. Pomocníků. In: Ľubomír BATKA, Jiří JUST, Petr HLAVÁČEK (ed.). Lutheranus 4. Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace, Praha 2013, 72-88.

[131] Les ordres mendiants dans le royame de Bohême au Moyen Âge: implantation et fonds d᾽archives. In: Études Franciscaines, Nouvelle série, 6, 2013, fascicule 1, 9-18.

[130] Centrum Christianitatis: České království a vizualizace evropských národů na univerzitní tezi Jana Bedřicha z Valdštejna (1661). In: Petr HLAVÁČEK et al., O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. K poctě Davida R. Holetona (Europaeana Pragensia 5), Praha 2013, 276-287.

[129] Pražská univerzita jako specifický terén utrakvistické spirituality? In: Petr HLAVÁČEK et al., O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. K poctě Davida R. Holetona (Europaeana Pragensia 5), Praha 2013, 127-136.

[128] Kadaň – město a řeka (Top realizace – historie). In: ARCHITEKT 1, 2013, 8-9.

 2012

[127] Kadaňský rukopis o vzniku poutního místa Vierzehnheiligen v Horních Francích. In: COMOTOVIA 2011. Ed. Petr RAK, Chomutov 2012, 117-123.

[126] Čeští františkánští teologové přelomu středověku a novověku. In: Petr Hlaváček et al., Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení (Europaeana Pragensia 4 – Historia Franciscana IV.), Praha 2012, 101-111.

[125] Františkánské komponenty rodové spirituality a církevně-politické prezentace pánů z Poděbrad. In: Petr Hlaváček et al., Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení (Europaeana Pragensia 4 – Historia Franciscana IV.), Praha 2012, 258-269.

[124] Církevně-politický kontext vzniku maleb v presbytáři františkánského kostela Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani. In: Petr Hlaváček et al., Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení (Europaeana Pragensia 4 – Historia Franciscana IV.), Praha 2012, 296-322.

[123] Karel Havlíček a jeho umělecká pouť 20. stoletím. In: Petr HLAVÁČEK – Terezie ZEMÁNKOVÁ, Karel Havlíček – Gigantomachie, Praha 2012, 7-18.

[122] Osobnosti filozofické fakulty (Edvard Beneš, Václav Černý, J. B. Foerster, Milan Machovec, Emanuel Rádl). In: Cesty filozofie a práva 1882-2012. Katalog k výstavě u příležitosti výročí rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v roce 1882. Ed. Karolína CHUNDELOVÁ, Praha 2012, 22-27.

2011

[121] Schlesien als Schlüsselland der Franziskanerprovinz "Bohemia" im ausgehenden Mittelalter. In: Geschichte – Erinnerung – Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.-18. Jahrhundert. Hg. v. Lenka BOBKOVÁ und Jan ZDICHYNEC, Praha 2011, 431-437.

[120] Reflection on the Religious and Political Roles of the Czechs in Europe in the Early Modern Age. In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 8 (Filosofický časopis / Journal of Philosophy – Special Issue Number 3). Eds. Zdeněk V. DAVID – David R. HOLETON, Prague 2011, 332-339.

[119] The Franciscans, Christianity, and Europe. A Theological and Geographic Concept as the Object of Religious Circulation in the Papal Discourse ot the Fifteenth Century. In: Le Silence du Cloître. Ľ Exemple des Saints, XIVe-XVIIe Siècles (Identités Franciscaines à Ľ Âge des Réformes II). Ed. Fréderic MEYER – Ludovic VIALLET, Clermont-Ferrand 2011, 347-355.

[118] Die kirchenpolitischen Aspekte des Kultes der Vierzehn heiligen Nothelfer im sächsisch-böhmischen Raum im ausgehenden Mittelalter. In: Eger 1459: Fürstentreffen zwischen Sachsen, Böhmen und ihren Nachbarn (Saxonia, Band 13). Ed. André THIEME – Uwe TRESP – Birgit FINGER, Dößel 2011, 383-389.

[117] My, Evropané? Národní mesianismus a evropská identita v Čechách raného novověku. In: Petr Hlaváček et al., (In)tolerance v evropských dějinách / (In)tolerance in European History (Europaeana Pragensia 3), Praha 2011, 223-233.

[116] Nationale (In)toleranz unter den mitteleuropäischen Franziskanern im ausgehenden Mittelalter. In: Petr Hlaváček et al., (In)tolerance v evropských dějinách / (In)tolerance in European History (Europaeana Pragensia 3), Praha 2011, 75-100.

[115] Eberhard Ablauff de Rheno (†1528) im Geistesleben der böhmischen Franziskaner am Anfang der Frühen Neuzeit. In: Leben und Alltag in böhmich-mährischen und niederösterreichischen Klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit (Monastica Historia, Band 1). Ed. Heidemarie SPECHT – Tomáš ČERNUŠÁK, St. Pölten – Brno 2011, 136-146.

2010

[114] Otazníky nad luteránskou kulturou v předbělohorských Čechách. In: Umění české reformace 1380-1620. Ed. Kateřina HORNÍČKOVÁ – Michal ŠRONĚK, Praha (Academia) 2010, 263-278.

[113] Die Eliten Nordwestböhmens in der kirchenpolitischen und theologischen Interaktion mit sächsischen Universitäten der Reformationszeit. In: Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis XLIX, Fasc. 2, 2009, Praha 2010, 151-154.

[112] Johann Christoph Kosch, Josef Liesler, Vojtěch Preissig, Edward Goll, Hans Hauska, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Theodor Innitzer, Josef Wilhelm Löschner, Eugen Sänger, Hans Zeisel, Jan Hasištejnský z Lobkovic, Wenceslas Pantaleon Kirwitzer (hesla). In: Jan Anděl, Eva Berrová, Jana Ceeová, Petr Hlaváček et al., 10 x 10 osobností Ústeckého kraje, Ústí nad Labem 2010, 40-41, 44, 62-63, 74, 76, 78, 80-81, 110-111.

[111] Jan Bedřich z Valdštejna (†1694): univerzitní teze jako politická deklarace? In: Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice II, č. 3, Praha 2010, 213-218.

[110] Tři osobnosti luterské reformace z česko-saského pomezí. In: LUTHERANUS 2009/2010. Sborník Lutherovy společnosti. Red. David JURECH, Praha 2010, 158-175.

[109] Christoph von Carlowitz (†1578), humanista a diplomat reformačních časů. In: COMOTOVIA 2009. Red. Petr RAK, Chomutov 2010, 98-103.

[108] Konflikty měšťanských hierarchií – porušování pravidel a stereotypních zvyklostí v městské komunitě; Duchovenstvo a měšťané – konfliktní společenství. In: Václav BŮŽEK a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty (Česká historie, sv. 22), Praha 2010, 544-550, 653-656.

[107] Le Coeur de ľEurope? À la recherche d’un nouveau rôle ecclésiastique et culturel pour la Bohême au Moyen Âge et au début de ľépoque moderne. In: Marie-Madeleine de CEVINS (dir.), ĽEurope centrale au seuil de la modernité. Mutations sociales, religieuses et culturelles (Autriche, Bohême, Hongrie et Pologne, fin du XIVe-milieu du XVIe siècle), Rennes 2010, 37-56.

[106] Im Dienst der Christenheit: Der Franziskaner und Diplomat Gabriel Rangoni von Verona (†1486) und seine Wirkung in Italien und Ostmitteleuropa. In: Hofkultur der Jagiellonendynastie und der verwandter Fürstenhäuser / The Culture of the Jagellonian and Related Courts. Ed. Urszula Borkowska – Markus Hörsch (Studia Jagellonica Lipsiensia 6), Ostfildern 2010, 107-118.

[105] Bohemia Cor Europae. Die geopolitischen und theologischen Vorstellungen über die Rolle Böhmens und der Tschechen in der Reformationszeit. In: Religion und Naturwissenschaften im 16. und 17. Jahrhundert. Hg. v. Kaspar von Greyerz, Thomas Kaufmann, Kim Siebenhüner, Roberto Zaugg (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, Band 210), Heidelberg 2010, 123-140.

[104] The Servants of Antichrist: the Denouncement of Franciscans on the Utraquist (Hussite) Pictures in Jena Codex (Bohemia, Around 1490-1510). In: IKON. Journal of Iconographic Studies, Volume 3 (Franciscan Iconography), Rijeka 2010, 239-245.

[103] Böhmen, Europa und Christenheit in der kirchenpolitischen Vorstellungen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. In: Heinz DUCHHARDT, Petr HLAVÁČEK, Winfried EBERHARD et al., Bruncvík a víla. Přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy/Bruncwik und die Nymphe. Die Überlegungen zur kulturellen und politischen Identität Europas (Europaeana Pragensia 2), Praha 2010, 40-54.

[102] Kde končí Evropa? Čechy a střední Evropa aneb topografie neznámého kontinentu. In: Heinz DUCHHARDT, Petr HLAVÁČEK, Winfried EBERHARD et al., Bruncvík a víla. Přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy / Bruncwik und die
Nymphe. Die Überlegungen zur kulturellen und politischen Identität Europas (Europaeana Pragensia 2), Praha 2010, 17-28.

2009

[101] A Reflection on the Political and Religious Role of Bohemia in Christianity, in: Jerzy KŁOCZOWSKI – Hubert ŁASZKIEWICZ (edd.), East-Central Europe in European History. Themes & Debates, Lublin 2009, 131-155.

[100] Františkáni a jejich působení na periferiích Evropy/křesťanstva v pozdním středověku. In: Petr R. BENEŠ, Petr HLAVÁČEK, Ctirad V. POSPÍŠIL et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím (Europaeana Pragensia 1 – Historia Franciscana III.), Praha 2009, 125-134.

[99] Luteránství jako skrytý fenomén českých duchovních a kulturních dějin. In: Jiří JUST – Zdeněk R. NEŠPOR – Ondřej MATĚJKA et al., Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, Praha 2009, 9-22.

[98] Z dějin vinařství na Kadaňsku. In: Petr HLAVÁČEK a kol., Minulost a současnost vinařství v Kadani, Kadaň 2009, 2-11.

[97] Cor Europae. Církevně-politické a teologicko-geografické představy o roli českých zemí v Evropě 13.-17. století. In: Korunní země v dějinách českého státu IV – Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století. Ed. Lenka BOBKOVÁ – Jana KONVIČNÁ, Praha 2009, 460-472.

[96] Náboženské a „turistické“ rituály poutí do Svaté země aneb cesta Jana Hasištejnského z Lobkowicz do Jeruzaléma. In: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století. Ed. Martin NODL – František ŠMAHEL (Colloquia medievalia Pragensia 12), Praha 2009, 339-345.

[95] Vinařství na Kadaňsku ve středověku a raném novověku. In: Trpké býti zdá se? Víno a vinařství v českých zemích ve středověku a raném novověku. Ed. Jan KILIÁN, Mělník 2009, 80-86.

[94] Etuda k dějinám meistersangu v Čechách. In: Hudební věda/Musicology 46, num. 1-2, 2009, 58-64.

[93] Christianity, Europe, and (Utraquist) Bohemia: The Theological and Geographic Concepts in the Middle Ages and Early Modern Times. In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 7 (Filosofický časopis: Supplementum I). Eds. Zdeněk V. DAVID – David R. HOLETON, Prague 2009, 19-41.

[92] Les Franciscains observants de Bohême à la fin du Moyen Âge: entre particularisme national, anti-intellectualisme et non-conformisme religieux. In: Études Franciscaines, Nouvelle série, 2, 2009, fascicule 1, 81-98.

[91] Državy cisterciáckého opatství Grünhain na Kadaňsku. In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska 41, č. 1, 2009, 17-21.

2008

[90] Námořní důstojník Ludwig Müller (†1918) z Kadaně. In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska 40, č. 3, 2008, 9-10.

[89] Humanista Matthaeus Aurogallus (†1543), rodák z Chomutova, a jeho angažmá v době evropských reformací. In: COMOTOVIA 2007. Sborník příspěvků z konference věnované výročí 550 let udělení znaku města Chomutova (1457-2007). Red. Petr RAK, Chomutov 2008, 79-86.

[88] Františkáni mezi českou a evropskou reformací: K náboženskému nonkonformismu v českých zemích na přelomu středověku a novověku. In: Angelus pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové. Ed. Pavel B. KŮRKA – Jaroslav PÁNEK – Miloslav POLÍVKA (Opera Instituti Historici Pragae, Series C – Miscellanea, Vol. 20), Praha 2008, 275-309.

[87] Kde se vzali Češi? Zůstat při pátrání po kořenech národa u praotce Čecha mnohým nestačilo. In: Geografický magazín KOKTEJL 17, č. 11, 2008, 30-38.

[86] Kadaňský mír z roku 1534 (Katolicko-luterský pokus o záchranu jednoty Svaté říše římské). In: LUTHERANUS 2007/2008. Sborník Lutherovy společnosti, sv. 2. Red. David JURECH, Praha 2008, 138-146.

[85] Die Christenheit oder Europa. Zu konfessionell-geographischen Vorstellungen im Böhmen des 15. und 16. Jahrhunderts. In: Formierungen des konfessionellen Raumes in Ostmitteleuropa. Hg. v. Evelin WETTER, Stuttgart 2008 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 33), 319-331.

[84] Role Českého království ve středověkém křesťanstvu aneb dialog Evropy a Asie v literárních dílech české provenience (1300–1400). In: Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách starého světa ve 13.-14. století. Ed. Petr SOMMER – Vladimír LIŠČÁK (Colloquia mediaevalia Pragensia 10), Praha 2008, 173-184.

[83] Al servizio dell’ordine e della cristianità: Gabriele Rangoni da Verona (†1486) e il suo operato nell’Europa centrale e in Italia. In: Frate Francesco. Rivista di cultura francescana 74, n. 1, 2008, 71-95.

[82] Putování ke středu světa. Jak vypadala středověká cesta do Jeruzaléma. In: Geografický magazín KOKTEJL 17, č. 3, 2008, 58-65.

2007

[81] Confessional Identity of the Bohemian Utraquist Church: the transfer of priests from the sub una to the sub utraque obedience. In: The Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol. 6 (Papers from the Sixth International Symposium, Prague 2004), Ed. Zdeněk V. DAVID – David R. HOLETON, Prague 2007, 209-213.

[80] Kapitula sv. Štěpána – centrum katolické reformy nebo náboženského formalismu? Kaleidoskop litoměřických dějin z doby české a evropské reformace. In: Petr HLAVÁČEK, Kristina KAISEROVÁ, Miloš KOLOVRATNÍK et al., Litoměřická kapitula. 950 let od založení, Ústí nad Labem 2007, 73-80.

[79] Europa, Böhmen und die Christenheit in den Vorstellungen des Johannes von Saaz und seiner Zeitgenossen. In: Der Ackermann aus Böhmen. Deutsch-Tschechische Konferenz über den Tod und das Sterben (Tagungsband). Ed. Petr ŠIMÁČEK, Prag 2007, 36-44.

[78] Respublica Christiana aneb spiritualita a církevně-politické představy Bohuslava Hasištejnského z Lobkowicz. In: Sborník Národního muzea v Praze (Řada C – literární historie) 52, č. 1-4, 2007 – Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a kultura jeho doby. Ed. Marta VACULÍNOVÁ, Praha 2007, 5-7.

[77] Praha jako centrum Evropy a křesťanstva? M. Pavel Židek (†1471) a jeho představy o obnově rezidenční funkce hlavního města Českého království. In: Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14. – 17. století (Korunní země v dějinách českého státu III). Ed. Lenka BOBKOVÁ – Jana KONVIČNÁ (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, vol. IV), Praha 2007, 113-125.

[76] Catholics, Utraquists and Lutherans in Northwestern Bohemia, or Public Space as a Medium for Declaring Confessional Identity. In: Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380–1620. Ed. Milena BARTLOVÁ – Michal ŠRONĚK, Prague 2007, 279-297.

[75] Byl Dracula Evropan? Kde končí Evropa? In: Geografický magazín KOKTEJL 16, č. 11, 2007, 98-104.

[74] Die vergessene Karlsbader Ausstellung von Oskar Kokoschka des Jahres 1911. In: Umění 55, č. 4, 2007, 329-336.

[73] Žižka a český severozápad aneb dobytí města Chomutova husity roku 1421. In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách. VI. mezinárodní husitologické sympozium, Tábor 2004. Ed. Miloš DRDA – Zdeněk VYBÍRAL (Husitský Tábor, Supplementum 3), Tábor 2007, 67-78.

[72] Humanista Caspar Bruschius a jeho popis Ohře z roku 1542. In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska 39, č. 2, 2007, 11-16.

[71] Der böhmisch-sächsische Grenzraum im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit zwischen Integration und Desintegration. In: Grenzraum und Transfer. Perspektiven der Geschichtswissenschaft in Sachsen und Tschechien. Hg. von Miloš ŘEZNÍK, Berlin 2007 (Chemnitzer Europastudien, Band 5), 83-94.

[70] St. Joachimsthal, Johannes Mathesius und der lutherische "Wallfahrtsort" Horní Blatná/Platten (1559). In: Wallfahrt und Reformation. Zur Veränderung religiöser Praxis in Deutschland und Böhmen in den Umbrüchen der Frühen Neuzeit. Hg. von Jan HRDINA – Hartmut KÜHNE – Thomas T. MÜLLER, Frankfurt am Main 2007 (Europäische Wallfahrtsstudien, Band 3), 221-234.

2006

[69] Die deutsch-tschechischen Streitigkeiten unter den böhmischen Franziskanern auf dem Generalkapitel in Urbino (1490). In: Language of Religion – Language of the People. Medieval Judaism, Christianity and Islam. Hg. von Ernst BREMER – Jörg JARNUT – Michael RICHTER – David J. WASSERSTEIN, München 2006, 373-385.

[68] Nový Jeruzalém? Spirituální rozměr kadaňské rezidence Jana Hasištejnského z Lobkowicz (†1517). In: Dvory a rezidence ve středověku. Red. Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Praha 2006 (Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 1.), 237-272.

[67] Ďábel z Horní Blatné aneb ze života českých luteránů v polovině 16. století. In: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové. Ed. Luděk BŘEZINA – Jana KONVIČNÁ – Jan ZDICHYNEC, Praha 2006, 314-324.

[66] Proč biskup Benedikt z Valdštejna navštívil roku 1493 Kadaň? In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska 38, č. 3, 2006, 21-24.

[65] Die Franziskaner-Observanten zwischen böhmischer und europäischer Reformation. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte Ostmitteleuropas. In: Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa. Hg. von Winfried EBERHARD – Franz MACHILEK (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, Band 36), Köln – Weimar – Wien 2006, 295-326.

[64] Matthaeus Meisner († cca 1600) – rektor městské školy v Chomutově (Etuda k dějinám konfesionalizace česko-saského prostoru). In: COMOTOVIA 2005. Sborník příspěvků z konference věnované výročí 400 let vykoupení Chomutova z poddanství (1605-2005). Ed. Petr RAK, Chomutov 2006, 71-78.

[63] Kristocentrická dimenze kultu Čtrnácti sv. Pomocníků aneb k reformní spiritualitě pozdního středověku. In: Husitský Tábor 15 (Sborník Husitského muzea), Tábor 2006, 9-33.

[62] Jan Kapistrán a Gabriel z Verony. Italští františkáni v českých zemích pozdního středověku. In: Slánské rozhovory 2005 – Itálie a Čechy (Sborník příspěvků ke kolokviu). Red. Dana a Vladimír PŘIBYLOVI, Slaný 2006, 13-17.

[61] Die Oberlausitz – ein neuralgischer Punkt des spätmittelalterlichen Franziskanertums. In: Die Kunst im Markgraftum Oberlausitz während der Jagiellonenherrschaft (Studia Jagellonica Lipsiensia, Bd. 3). Hg. von Tomasz TORBUS – Markus HÖRSCH, Ostfildern 2006, 163-171.

[60] Karel Havlíček a Karel Teige aneb umění v „surrealistických“ časech. In: Umění 54, č. 4, 2006, 366-373.

[59] Zum (Anti)intellektualismus in Ostmitteleuropa im 15. und 16. Jahrhundert: Die böhmischen Franziskaner-Observanten und ihr Verhältnis zu Bildung und Büchern. In: Kirchen- und Kulturgeschichtsschreibung in Nordost- und Ostmitteleuropa. Initiativen, Methoden, Theorien. Hg. von Rainer BENDEL, Münster-Berlin-Hamburg-London-Wien-Zürich 2006 (Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa, Bd. 2), 31-58.

[58] Sv. Jan Kapistrán a čeští františkáni mezi českou a evropskou reformací. In: Pięćset pięćdziesią lat obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453-2003). Red. Wiesław F. MURAWIEC – Damian A. MUSKUS, Kalwaria Zebrzydowska/Kraków 2006, 71-110.

[57] Franziskaner, Wallfahrtswesen und die Spiritualität des Pilgertums im Spätmittelalter. In: Wallfahrten in der europäischen Kultur/Pilgrimage in European Culture. Ed. Daniel DOLEŽAL – Hartmut KÜHNE, Frankfurt am Main 2006 (Europäische Wallfahrtsstudien, Band 1. Hg. von Hartmut Kühne, Jan Hrdina, Thomas Müller), 293-299.

[56] Ďábel z Horní Blatné aneb k budování luterské konfesní identity v raněnovověkých Čechách. In: LUTHERANUS 2006. Sborník Lutherovy společnosti, sv. 1 (K Augsburskému vyznání). Red. David JURECH, Praha 2006, 82-96.

2005

[55] „PROPE SUDETOS MONTES“: Hraniční oblasti Čech, Saska, Horní Lužice a Dolního Slezska jako jeden kulturní region (1520-1620). In: Korunní země v dějinách českého státu II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.-16. století. Ed. Lenka BOBKOVÁ – Jana KONVIČNÁ, Praha 2005, 423-434.

[54] Franciszkanie czescy wobec wykształcenia w okresie późnego średniowiecza. In: Klasztorne ośrodki piśmiennictwa i kultury w krajach słowiańskich/Monastic Centres of Culture and Literature in Slavonic Countries. Red. Jordanka GEORGIEWA-OKOŃ – Jan STRADOMSKI (Biblioteka ekumenii i dialogu, Tom 26), Kraków 2005, 19-27.

[53] Zur christozentrischen Dimension des spätmittelalterlichen Kultes der Vierzehn heiligen Nothelfer. In: Künstlerische Wechselwirkungen in Mitteleuropa (Studia Jagellonica Lipsiensia, Bd. 1). Hg. von Jiří FAJT – Markus HÖRSCH, Ostfildern 2005, 405-426.

[52] „Cum baculo et socio suo“: Cesty vizitátorů českých františkánů-observantů na přelomu 15. a 16. století. In: Colloquia mediaevalia Pragensia 3 (Historica monastica I) – Sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002-2003 v cyklu „Život ve středověkém klášteře“. Red. Dušan FOLTÝN – Kateřina CHARVÁTOVÁ – Petr SOMMER, Praha 2005, 289-296.

[51] Prameny k dějinám slezských františkánů-observantů v Národním archivu v Praze (1451-1520). In: Bernardyni na Śląsku w późnym średniowieczu. Red. Jakub KOSTOWSKI, Wrocław 2005, 77-90.

[50] „Cruce rubenti signatum in pectore“: Kristocentrická dimenze kultu Čtrnácti sv. Pomocníků v pozdním středověku. In: Srdce Ježíšovo. Teologie – symbol – dějiny (Sborník z konference konané na Vranově u Brna 30. ledna 2002). Red. Kristina KAISEROVÁ – Jiří MIKULEC – Jaroslav ŠEBEK, Ústí nad Labem 2005, 93-111.

[49] Odsun nebo vyhnání? K dějinám národa trpaslíků v česko-saském prostoru. In: Trpaslík v evropské kultuře. Sborník příspěvku z konference pořádané ve dnech 16.-18. června 2004 v Ústí nad Labem. Red. Martin VESELÝ, Ústí nad Labem 2005, 41-52.

[48] Die böhmischen Franziskaner-Observanten im ausgehenden Mittelalter und ihr Verhältnis zu Bildung und Bücher. In: Identités franciscaines a ĽÂge des réformes. Ed. Fréderic MEYER – Ludovic VIALLET, Clermont-Ferrand 2005, 335-362.

[47] Jan Hasištejnský z Lobkowicz (†1517) aneb přemýšlení o františkánských komponentech lobkowiczké spirituality. In: Historia Franciscana II. Ed. Petr R. BENEŠ – Petr HLAVÁČEK, Praha 2005, 34-65.

[46] Kadaňský kněz Johannes Meinel a jeho příběh z počátku 15. století. In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska 37, č. 2, 2005, 14-16.

[45] A csehországi obszerváns ferencesek a középkor végén/The Franciscan Observants of Bohemia at the End of the Middle Ages. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Europa történetére és kultúrájára 1. Ed. Öze SÁNDOR – Norbert MEDGYESY-SCHMIKLI, Piliscsaba – Budapest 2005, 78-95.

[44] Nekrologium františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1473-1533. In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska 37, č. 1, 2005, 12-16.

[43] K ikonografickému programu nástěnných maleb v presbytáři františkánského kostela Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani. In: Umění 53, 2005, č. 2, 165-170 (společně s Jaroslavem Pachnerem).

[42] Františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani na přelomu středověku a novověku. In: Schematismus Provincie bratří františkánů OFM svatého Václava, Praha 2005, 7-19.

[41] Hesla: BRNO – bývalý konvent františkánek s kostelem sv. Josefa; DAČICE – bývalý konvent františkánů s kostelem sv. Antonína Paduánského; JEMNICE – zaniklý konvent františkánů u kostela sv. Víta a sv. Modesta; OPAVA – zaniklý konvent františkánek poblíž kostela sv. Barbory; UHERSKÉ HRADIŠTĚ – konvent františkánů s kostelem Zvěstování P. Marii. In: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Red. Dušan FOLTÝN a kol., Praha 2005, 190-192, 264-266, 329-331, 563-564, 693-697.

2004

[40] Architektura, mobiliář a paramenta sakrálních objektů na Kadaňsku ve světle testamentů kadaňských měšťanů (1465-1522). In: Ústecký sborník historický 2004. Gotické umění a jeho historické souvislosti III. Ed. Jaromír HOMOLKA – Michaela HRUBÁ – Petr HRUBÝ – Michaela OTTOVÁ, Ústí nad Labem 2004, 157-194.

[39] Hesla: Aeneas Boleslavský; Adelf Městecký; Jan Achiles Berounský. In: Biografický slovník českých zemí I, písmeno A. Red. Jan NOVOTNÝ a kol. Vydal Historický ústav AV ČR a nakl. LIBRI, Praha 2004, 38, 44-45, 47.

[38] Historik Heribert Sturm (†1981) a jeho bádání ke kulturním dějinám severozápadních Čech. In: Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. Red. Pavel SOUKUP – František ŠMAHEL (Práce z dějin vědy 18), Praha 2004, 381-392.

[37] „Lingua contra linguam, nacio contra nacionem“. Der Nationalpartikularismus unter den böhmischen Franziskaner-Observanten im ausgehenden Mittelalter. In: Die Länder der Böhmischen Krone und Ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471-1526). Kunst – Kultur – Geschichte. Hg. von Evelin WETTER, Ostfildern 2004 (Studia Jagellonica Lipsiensia, Bd. 2), 261-267.

[36] České františkánství mezi českou a evropskou reformací. In: Acta reformationem bohemicam illustrantia V – Miscellanea. Studijní texty UK ETF v Praze, Praha 2004, 17-57.

[35] Mezi povinností k řádu a odpovědností ke světu. K působení františkánského lékaře Vincence Eysacka († kol. 1520) ze Zhořelce na pomezí Horní Lužice, Slezska, Čech a Moravy. In: Ústecký sborník historický 2003/1. Gotické umění a jeho historické souvislosti II. Ed. Jaromír HOMOLKA – Michaela HRUBÁ – Petr HRUBÝ – Michaela OTTOVÁ, Ústí nad Labem 2003 (resp. 2004), 53-65

[34] K počátkům české reformace v severozápadních Čechách (Valdenští a reformisté v Kadani na přelomu 14. a 15. století). In: Husitský Tábor. Sborník Husitského muzea 14, Tábor 2004, 9-33.

[33] Čeští františkáni v historické retrospektivě. In: Historia Franciscana. Katalog výstavy pořádané k 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze (1604-2004). Autoři katalogu: Petr Regalát BENEŠ – Petr HLAVÁČEK – Jan KAŠPAR – Jitka KŘEČKOVÁ, Praha 2004, 4-6.

[32] Italský františkán a papežský diplomat Gabriel Rangoni z Verony (†1486) a jeho angažmá ve střední Evropě a Itálii. In: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. Vyd. Eva DOLEŽALOVÁ, Robert NOVOTNÝ, Pavel SOUKUP, Praha 2004, 91-111.

[31] Mezi josefinismem a komunismem. Františkánský klášter v Kadani (1784-1995). In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 2, 2004, 16-19.

[30] „Ego Pragam intrare non possum, brevi tempore catuli mei intrabunt“: Ein Beitrag zum böhmischen Itinerar des hl. Johannes Kapistran. In: Europa und die Welt in der Geschichte. Festschrift zum 60. Geburtstag von Dieter Berg. Hg. von Raphaela AVERKORN – Winfried EBERHARD – Raimund HAAS – Bernd SCHMIES, Bochum 2004, 660-669.

[29] Bohemian Franciscans Between Orthodoxy and Nonconformity at the Turn of the Middle Ages. In: The Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol. 5, Part 1 (Papers from the Fifth International Symposium, Prague 2002), Ed. Zdeněk V. DAVID – David R. HOLETON, Prague 2004, 167-189.

[28] Kněz Václav z Chomutova aneb ze života farního kléru na počátku 15. století. In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 1, 2004, 23-25.

2003

[27] Zwischen Ordensgehorsam und Weltverantwortung. Der Franziskaner und Arzt Vinzenz Eysack († ca. 1520) aus Görlitz und seine medizinische Praxis im schlesisch-lausitzischen Raum. In: Archiv für schlesische Kirchengeschichte 61, 2003, 211-224.

[26] Z Kadaně do Evropy – dominikánský teolog Peter Georg Niger (†1484). In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 4/35, 2003, 19-23.

[25] K dějinám barokní obnovy františkánského kláštera v Kadani aneb nástin interpretace legendy o Čtrnácti sv. Pomocnících. In: Barokní umění v severozápadních Čechách (Opitzův sborník). Sborník z kolokvia uskutečněného v Muzeu města Ústí nad Labem 24.-25. května 2001, Uspořádali Petr HRUBÝ – Michaela HRUBÁ, Ústí nad Labem 2003, 71-85.

[24] „Fuerunt de secta Waldensi“. Kadaňsko-chomutovská valdenská komunita na prahu české náboženské reformace. In: COMOTOVIA 2002. Sborník příspěvků z konference věnované výročí 750 let první písemné zmínky o existenci Chomutova (1252-2002), Chomutov, 26. 3. 2002. Red. Petr RAK, Chomutov 2003, 16-22.

2002

[23] Der (Anti)intellektualismus der böhmischen franziskanischen Observanz im ausgehenden Mittelalter. In: Wissenschaft und Weisheit. Franziskanische Studien zu Theologie, Philosophie und Geschichte, Band 65/2, 2002, 242-266.

[22] Národnostní a jazykové rozpory v českém vikariátě františkánů-observantů na přelomu 15. a 16. století (Příspěvek k nacionálnímu partikularismu ve středoevropském prostoru). In: In omnibus caritas. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Sv. IV (K poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece), Ed. Milada MIKULICOVÁ – Petr KUBÍN, Praha 2002, 181-202.

[21] Beginnings of Bohemian Reformation in the Northwest: The Waldensians and the Reformers in the Deanery of Kadaň at the Turn of the Fourteenth Century. In: The Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol. 4 (Papers from the IV. International Symposium, Prague 2000), Ed. Zdeněk V. DAVID – David R. HOLETON, Prague 2002, 43-56.

[20] Konstituování kultu Čtrnácti sv. Pomocníků v Řezně ve 13. a 14. století: Nová zbožnost nebo instrument proti křesťanskému nonkonformismu? In: Theologická revue 1, 2002, 53-62.

[19] (Anti)intelektuální postoje v české františkánské observanci na sklonku středověku. In: Český časopis historický 100/2002, číslo 1, 1-32.

2001

[18] Retrospektiva dějin františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani v 15. a 16. století: Geneze, rozkvět a úpadek. In: Ústecký sborník historický 2001. Gotické umění a jeho historické souvislosti I, Ed. Jaromír HOMOLKA – Michaela HRUBÁ – Petr HRUBÝ – Michaela OTTOVÁ, Ústí nad Labem 2001, 79-106.

[17] Žena jako znamení porušeného řádu. K Husově interpretaci legendy o papežce Janě. In: Jan Hus na přelomu tisíciletí. Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia, Papežská lateránská universita Řím, 15. – 18. prosince 1999, Ed. Miloš DRDA – František J. HOLEČEK – Zdeněk VYBÍRAL, Tábor 2001 (Husitský Tábor, Supplementum 1), 603-607.

[16] Renesanční sochař Jörg Meyer z Kadaně. In: Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách. Opitzův sborník. Ed. Michaela HRUBÁ – Petr HRUBÝ, Ústí nad Labem 2001, 235-247.

[15] Curriculum vitae domini Wieczemili (†1411), plebani ecclesiae beatae Mariae virginis in Zacz. Poznámky k církevnímu životu v královském městě Žatci na přelomu 14. a 15. století. In: Sborník okresního archivu v Lounech X/2001, 34-47.

[14] Čeští františkáni, vzdělanost a knižní kultura na přelomu 15. a 16. století. Několik poznámek k antiintelektualismu františkánské observance ve střední Evropě. In: Theologická revue 1, 2001, 47-56.

2000

[13] Svatý Jan Kapistrán a Kadaň. In: Ústecký sborník historický 2000, 89-97.

[12] Errores quorumdam Bernhardinorum: Franciscans and the Bohemian Reformation. In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 3 (Papers from the XIXth World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Bratislava 1998). Ed. Zdeněk V. DAVID – David R. HOLETON, Prague 2000, 119-126.

[11] Několik poznámek k počátkům české reformace na Kadaňsku. In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 2, 2000, 41-43.

1999

[10] Kadaňská městská kniha jako pramen k dějinám pozdně gotického umění. In: Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách. Opitzův sborník. Ed. Michaela NEUDERTOVÁ – Petr HRUBÝ, Ústí nad Labem 1999, 155-164.

[9] Der Bildungsstreit unter den böhmichen Franziskanern-Observanten am Ende des Mittelalters. In: Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert (Colloquia mediaevalia Pragensia 1). Ed. František ŠMAHEL, Prag 1999, 241-247.

[8] Několik poznámek k počátkům české reformace na Kadaňsku. In: Seminář 1999 (Sborník referátů ze semináře k 150. výročí narození Bedřicha Bernaua). Red. Vladimír VALEŠ, Chomutov 1999, 8-9.

[7] Kadaňská kaple na kostnici. In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 2, 1999, 63.

[6] Mučedník z Kadaně. In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 3, 1999, 94-95.

1998

[5] Svatý Jan Kapistrán a Kadaň. In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 2, 1998, 37-42.

[4] Kadaňská kaple Čtrnácti sv. Pomocníků. In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 3, 1998, 74-77.

[3] Františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani (1473-1524). In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 4, 1998, 97-99.

1992

[2] Doupovské gymnázium. In: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 4, 1992, 106-108.

[1] Špitálské předměstí v Kadani. Pohled do historie dávné i nedávné. In: Katalog krajské výstavy poštovních známek mládeže „Mladá Kadaň 92“, Kadaň 1992, 17-22.

Přednášky

(zvané, konferenční, univerzitní, veřejné)

2019

[199] Ve stopě českého mesianismu/excepcionalismu. Seminář Centra teoretických studií. Organizace: Centrum teoretických studí UK a AV ČR, Praha (CTS), 24. 10. 2019.

[198] Češi a jejich „utajované“ evropanství. Veřejná přednáška. Organizace: Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň (Muzeum církevního umění), 16. 10. 2019.

[197] Tradice českého mesianismu/excepcionalismu. Česko-polská konference „Vyvolené národy? Kontexty českého a polského mesianismu/excepcionalismu: evropské perspektivy“. Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Polský institut v Praze, Centrum Myśli Jana Pawła II Warszawa, Praha (Akademické konferenční centrum), 9. 10. 2019.

[196] Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace. Prezentace knihy a přednáška. Organizace: Lutherova společnost, Plzeň (kostel U Ježíška), 26. 9. 2019.

[195] Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace. Prezentace knihy a přednáška. Organizace: Lutherova společnost, Muzeum Karlovy Vary, Jáchymov (Královský mincovna), 15. 6. 2019.

[194] Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace. Prezentace knihy a přednáška. Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Lutherova společnost, Praha (Akademické konferenční centrum), 6. 6. 2019.

2018

[193] Vrchol české reformace? Křesťané a obnovení české státnosti roku 1918. Mezinárodní konference „Církve ve střední Evropě o převratném roce 1918 / Kirchen in Mitteleuropa über das Epochenjahr 1918“. Organizace: Senát Parlamentu ČR, Českobratrská církev evangelická, ETF UK, Ekumenická rada církví ČR, Evangelische Kirche in Deutschland, Evangelische Arbeitsgemeinschaft für kirchliche Zeitgeschichte, Praha (Valdštejnský palác), 14. 12. 2018.

[192] Čechy v „Kriegs-Chronik“ saského faráře Christiana Lehmanna (†1688). Mezinárodní konference „Třicetiletá válka v českých zemích. Doba – události – lidé – kultura“. Organizace: Fakulta pedagogická ZČU, Fakulta filozofická ZČU, Západočeské muzeum v Plzni, Biskupství plzeňské, Plzeň (Aula FPE ZČU), 15. 11. 2018.

[191] České evropanství 1918–1948. Vědecký festival „Týden vědy a techniky Akademie věd ČR“. Organizace: AV ČR, Praha (Hlavní budova AV ČR), 5. 11. 2018.

[190] Češi, Evropa, Západ: Od vyvoleného národa ke společenství „fňukalů“. Podzimní retreat Akademické YMCA k tématu „Evropská unie, nebo…?“. Organizace: Oikuméne – Akademická YMCA Praha, Český Šternberk (Parkhotel Český Šternberk), 3. 11. 2018.

[189] „Kalné proudy“. Alternativní (antidemokratická) reflexe tzv. české otázky v meziválečné ČSR. Mezioborová konference o počátcích Československé republiky – „Na Prahu nové doby“. Organizace: Ústav státu a práva AV ČR, Ústav státu a práva SAV, Právnická fakulta UK, FF UK, FLÚ AV ČR, ÚDU AV ČR, Praha (Ústav státu a práva AV ČR), 26. 10. 2018

[188] Osmičkové výmluvy? Veřejná přednáška u příležitosti 100. výročí republiky. Organizace: Infocentrum Zámek Ostrov, Ostrov (zámek), 18. 10. 2018.

[187] Češi mezi Západem a Východem – hledání místa v Evropě. Česko-polské kolokvium „Polaczy i Czesi o Europie – dziedzictwo i jego konsekwencje“. Organizace: Ośrodek Myśli Politycznej Kraków, Krakov (Instytut Myśli Józefa Tischnera), 12. 10. 2018.

[186] Kadaň v první republice. Veřejná přednáška ke 100. výročí republika. Organizace: Městské muzeum v Kadani, Kadaň (Františkánský klášter), 9. 10. 2018.

[185] Ein Sprachenkonflikt in der spätmittelalterlichen Franziskanerprovinz „Bohemia“? 52. Deutscher Historikertag (Gespaltene Gesellschaften) – Sektion: „Sprach- und ethnische Konflikte in Klöstern nördlich und südlich der Alpen im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit“. Organizace: Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands, Verband der Geschichtslehrer Deutschlands, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Münster (Westfälische Wilhelms-Universität), 28. 9. 2018.

[184] Františkáni v Levantě a Svaté zemi podle cestopisu Jana Hasištejnského z Lobkowicz. Mezinárodní konference „Die Franziskaner in den Ländern der Böhmischen Krone und Sachsen zwischen der Reform, Reformation und Gegenreformation (15.–17. Jahrhundert)“. Organizace: Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, Historický ústav Akademie věd ČR, Kadaň (KZ Střelnice), 20. 9. 2018.

[183] Polsko v českých reflexích meziválečné Evropy. Mezinárodní konference „Poláci a Češi v Evropě 1918–2018“. Organizace: Polský institut Praha, Česká centra, Praha (Černínský palác), 14. 9. 2018.

[182] Utrakvistický kněz Jan Bechyňka († 1507): retrospektiva a nové otázky. Mezinárodní sympozium „The Bohemian Reformation and Religious Practice XII.“ Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Praha (Akademické konferenční centrum), 20. 6. 2018.

[181] Medieval Bohemia as a “regnum christianissimum” (ca. 1350-1500). International conference “First Conference of Visegrad Countries’ Law Schools / Late Medieval and Renaissance Legal and Political Ideas in Central Europe”. Organizace: Pázmány Péter Catholic University, Budapest (University Hall), 1. 6. 2018.

[180] Čím by Unie mohla být, a není? Konference „Evropské dialogy Václava Havla – Česko na evropské křižovatce“. Organizace: Knihovna Václava Havla, Praha (DOX – Centrum současného umění), 14. 5. 2018.

[179] Čarovná zahrada aneb Karel Čapek a české evropanství. Interdisciplinární kolokvium „Zahrada Karla Čapka“. Organizace: Ondřej Fous (Pereny), Společnost bratří Čapků, Praha (Kavárna „Liberál“), 11. 4. 2018.

[178] Jsme husitský národ? Proměny češství od středověku do současnosti. Veřejná přednáška. Organizace: Betula Viridis, Horní Bříza (Aula Masarykovy základní školy), 15. 2. 2018.

[177] Karlovo náměstí – mentální topografie. Interdisciplinární konference „Revitalizace Karlova náměstí v Praze“. Organizace: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Praha (Centrum architektury a městského plánování), 8. 2. 2018.

 2017

[176] UNESCO: cíle, touhy, problémy. Přednáškový cyklus „Co přineslo 25 let v UNESCO?“. Organizace: Městská knihovna v Praze, Praha (Malý sál), 4. 12. 2017.

[175] Pactum Cadanense: Der Religionsfrieden von Kaaden (1534) und seine konfessionspolitischen Konsequenzen für das Königreich Böhmen und das ganze Heilige Römische Reich. Mezinárodní konference „Confessional Politics in Early Modern East Central Europe“. Organizace: Hungarian Academy of Sciences, Budapest (Research Center for the Humanities), 30. 11. 2017.

[174] Příběh Soutoku: mezi tradicí a modernitou. Kolokvium „Platformy pro rozvoj příměstské krajiny na soutoku Vltavy a Berounky v Praze“. Organizace: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Praha (Centrum architektury a městského plánování), 29. 11. 2017.

[173] Martin Luther – emblematická osobnost evropských dějin? Veřejná přednáška místní skupiny České křesťanské akademie Praha 6. Organizace: Česká křesťanská akademie, Praha (Pastorační středisko – Arcibiskupství pražské), 13. 11. 2017.

[172] Martin Luther a příběh wittenberské reformace. Veřejná přednáška v rámci cyklu „Historické přednášky Husitského muzea“. Organizace: Husitské muzeum Tábor, SOkA Tábor, Společnost pro zachování husitských památek, Tábor (Přednáškový sál SOkA Tábor), 19. 10. 2017.

[171] Kadaňské vily 1880–1945. Kursovní přednáška Univerzity třetího věku. Organizace: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí/L, Kadaň (Střelnice), 14. 10. 2017.

[170] Martin Luther, aneb kořeny evropských reformací. Konference „500. výročí reformace“. Organizace: Slezská církev evangelická a. v., Českobratrská církev evangelická, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Český Těšín (Diakonické a vzdělávací centrum Vladislava Santariuse, 9. 10. 2017.

[169] Jan Hus: Zum Phänomen der europäischen Reformation(en) im ausgehenden Mittelalter. „Wittenberg Ecumenical Assembly“ – 44th Conference of the International Ecumenical Fellowship. Organizace: International Ecumenical Fellowship, Wittenberg (Leucorea), 22. 8. 2017.

[168] Kulminace nebo úpadek? Martin Luther mezi středověkou zbožností a reformací. Veřejná přednáška v rámci zasedání Seniorátního presbyterstva Těšínsko-Havířovského seniorátu Slezské církve evangelické a. v. Organizace: Těšínsko-Havířovský seniorát Slezské církve evangelické a. v., Albrechtice (Evangelický kostel), 30. 5. 2017.

[167] Česká republika v Evropské unii: ohrožení a příležitosti. Mezinárodní kolokvium „Příčiny, důsledky a možná vyústění současné krize Evropské unie“. Organizace: Evropské hnutí v ČR, CESES FSV UK, Friedrich-Ebert-Stiftung, Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Praha (Aula MFF UK), 19. 5. 2017.

[166] Národ vyvolený, nebo nesamozřejmý? K anatomii českého politického národa. Seminář „Jaké máme mít kompetence, my, občané, abychom nepřišli o demokracii?“. Organizace: Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna, TOPAZ – think-tank TOP 09, Praha (Poslanecká sněmovna PČR, Státní akta), 11. 5. 2017.

[165] Od Husa k Lutherovi (a Komenskému). Evropa na rozhraní středověku a novověku. Veřejná přednáška u příležitosti 500. výročí počátku německé a evropské reformace. Organizace: Spolek Praha – Cáchy/Aachen, Archiv hl. m. Prahy, Praha (Clam-Gallasův palác), 19. 4. 2017.

[164] Bylo 95 Lutherových tezí počátkem začátkem reformace? Kontext a reformace. 24. Teologické fórum: „Martin Luther a jeho odkaz pro současnou církev“. Organizace: Sdružení evangelikálních teologů, Slezská církev evangelická a. v., Komenského institut, Lutherova společnost, Praha (Sbor Církve bratrské v Praze 1), 3. 4. 2017.

[163] Český rozvod se Západem? Veřejná debata nad knihou „Západ, nebo Východ? České reflexe Evropy 1918–1948“. Organizace: Knihovna Václava Havla, Praha (Knihovna Václava Havla), 7. 2. 2017.

[162] Bělorusko mimo Bělorusko. Veřejná debata nad knihou „Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu“. Organizace: Knihovna Václava Havla, Praha (Knihovna Václava Havla), 25. 1. 2017.

2016

[161] Assisi versus Paříž: středověké františkánství mezi univerzitou a antiintelektualismem. Mezinárodní konference „Jeroným Pražský (†1416): pozdně středověká univerzitní vzdělanost a intelektuálové v kultuře latinského Západu“. Organizace: Husitské muzeum v Táboře, Centrum medievistických studií Praha, Tábor (Hotel Palcát), 9. 11. 2016.

[160] Český „rozvod“ se Západem 1945–1948: repeté na obzoru? „3. Broumovské diskuse – Evropská identita. Vize a podstata evropské spolupráce v čase nových výzev“. Organizace: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, Broumov (Klášter Broumov), 8. 11. 2016.

[159] Kdo byl Jeroným Pražský? Panelová diskuse „Jeroným Pražský znovuobjevovaný – Hieronymus von Prag – wieder entdeckt“. Organizace: Sdružení Serpens, Archiv hl. m. Prahy, Deutsch-Tschechische Vereinigung Konstanz, Praha (Clam-Gallasův palác), 3. 10. 2016.

[158] Český mesianismus v době poděbradské a jagellonské. Mezinárodní sympozium „The Bohemian Reformation and Religious Practice XII.“ Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Praha (Akademické konferenční centrum), 17. 6. 2016.

[157] Západ, nebo Východ? České reflexe Evropy. „Evropský festival filosofie“ (10. ročník). Organizace: Město Velké Meziříčí, FLÚ AV ČR, Velké Meziříčí (Jupiter club), 7. 6. 2016.

[156] „Benefactores capituli”: who were the sponsors of the Franciscan provincial chapters in Bohemia (1469–1551)? Colloque international „Les couvents mendiants dans lʼéconomie du sacré en Europe centrale (v. 1220 – v. 1550)“. Organizace: Université Rennes, Rennes (Campus Villejean), 2. 6. 2016.

[155] „Řecký argument“ Jeronýma Pražského v českém církevně-politickém kontextu. Symposium „Jeroným Pražský (†1416) – první český filosof? Myšlení a dva životy středověkého intelektuála a mučedníka české reformace”. Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR, Praha (Akademické konferenční centrum), 24. 5. 2016.

[154] Die Einführung der Reformation und die lutherische Konfessionalisierung in der Region Erzgebirge aus tschechischer Sicht. XIII. Deutsch-Polnisches Blockseminar Wrocław-Halle-Siegen: „Erzgebirge – eine mitteleuropäische Kulturlandschaft“. Organizace: Uniwersytet Wrocławski, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Universität Siegen, Boží Dar (Městská radnice), 17. 5. 2016.

[153] Vyvolený národ? Karel IV., Češi a Evropa. Veřejná přednáška v rámci „Akademie Staré Plzně“. Organizace: Občanský spolek Hůrka a Radyně, Starý Plzenec (Městská radnice), 3. 5. 2016.

[152] Hieronymus von Prag: Universitätsrebell und Baumeister Europas. Veřejná přednáška v rámci 600. výročí kostnického koncilu „Konzilstadt Konstanz – Europa zu Gast“. Organizace: Stadt Konstanz, Kostnice (Konzilgebäude), 26. 4. 2016.

[151] Wyclif – Hus – Luther: Auf der Suche nach europäischer Identität. Přednášková řada v Diözesanmuseum Regensburg. Organizace: Kunstsammlungen des Bistums Regensburg, Řezno (Obermünster), 13. 4. 2016.

[150] Jan Papoušek ze Soběslavi aneb labyrintem české reformace. Přednášková řada v Blatském muzeu v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. Organizace: Husitské muzeum v Táboře, Blatské muzeum v Soběslavi, Soběslav (Rožmberský dům), 23. 2. 2016.

[149] Karel IV. jako císař a Evropan / Karel IV. a země Koruny České. Seminář „Karel IV., císař z Boží milosti“. Organizace: HelpTour – Agentura pro rozvoj cestovního ruchu, Praha (Akademické konferenční centrum), 11.-12. 2. 2016.

[148] (In)tolerance v evropských dějinách a dnes. Konference (farářský kurs) „Svoboda a odpovědnost“. Organizace: Spolek evangelických kazatelů, Praha (Pedagogická fakulta UK), 27. 1. 2016.

[147] Pohraničí: československá (vnitřní) kolonie 1945–1960? Konference „Co bylo Československo? Stát, národ, kultura“. Organizace: Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, Praha (Národní galerie – Veletržní palác), 22. 1. 2016.

2015

[146] Böhmisch-sächsische intellektuelle Interaktion im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Česko-saský workshop „Kulturaustausch Böhmen – Sachsen“. Organizace: Freistaat Sachsen – Landesamt für Archäologie, GWZO an der Universität Leipzig, Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz, Národní galerie Praha, Praha (Národní galerie – Veletržní palác), 21. 11. 2015.

[145] Češi a jejich „evropská otázka“: kontexty, tendence, kontroverze. Konference „Česká otázka“ a dnešní doba. Organizace: Univerzita Pardubice, FLÚ AV ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Pardubice (zámek), 4. 11. 2015.

[144] Český mesianismus v průběhu staletí. Veřejná přednáška. Organizace: Nadační fond kulturní památky Havířov, Farní sbor SCEAV, Havířov-Bludovice (Sál Farní budovy), 18. 9. 2015.

[143] Scholares Pragenses: Husovi němečtí spolužáci na pražské univerzitě. Konference „Jan Hus a pražská univerzita“. Organizace: Univerzita Karlova, Praha (Karolinum), 17. 9. 2015.

[142] Wyclif – Hus – Luther: eine gemeinsame europäische Geschichte. Festvortrag im Rahmen „Hussenkrieg-Festspiel“. Neunburg vorm Wald (Schlosssaal), 19. 7. 2015.

[141] Západ – strašlivá civilizace? Interdisciplinární konference „Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností. Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Praha (Velká aula FF UK), 9. 6. 2015.

[140] Vyvolený národ? Češi jako lídr Evropy mezi Husem a Komenským. Veřejná přednáška v rámci akce „Noc kostelů“. Organizace: Farní sbor Církve českobratrské evangelické v Hlinsku, Hlinsko (Modlitebna CČE), 29. 5. 2015.

[139] Františkánský klášter v Kadani jako křižovatka mezinárodní komunikace. Interdisciplinární kolokvium „Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu“. Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Město Kadaň, Česká provincie bratří františkánů, Praha (Klášter u Panny Marie Sněžné), 12. 5. 2015.

[138] Inkvizitor Heinrich Institoris (†1505) a jeho „Kladivo na čarodějnice“ / Ďábel z Horní Blatné: Exorcismus v českém luterském prostředí 16. století. Teologická konference ve Visle Javorníku – Konferencja teologiczna w Wiśle Jaworniku. Organizace: Luther Academy, Lutherova společnost, Wiśla-Jawornik (farní dům), 29. 4. 2015.

[137] Wycliff – Hus – Luther: die Wege zur Europäischen Reformation? Montagsforum – „600 Jahre Konstanzer Konzil (1414–1418)“. Organizace: Europäische Akademie für Geschichte und Kultur Frastanz, Dornbirn (Kulturhaus), 28. 4. 2015.

[136] Češi jako vyvolený lid? Národní mesianismus v období české reformace. Veřejná přednáška v rámci diskusního pásma „Náš Mistr Jan – zemřel, aby žil“. Organizace: Město Husinec, Husinec (Městská radnice), 23. 4. 2015.

[135] České evropanství. Debata „Kam zmizelo české vlastenectví?“. Organizace: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové (Aula PF UHK), 20. 4. 2015.

2014

[134] „Apostolus, sed non Christi“: Der Dominikanerinquisitor Heinrich Institoris (†1505) und seine Tätigkeit in den böhmischen Ländern. Internationale Tagung „Religiöse Konflikte und konfessionelle Gewalt in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert“. Organizace: HÚ AV ČR, FLÚ AV ČR, Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart, Praha (Akademické konferenční centrum), 6. 11. 2014.

[133] „Europa, id est patria“: církevně-politická reflexe Evropy a evropské identity na sklonku středověku. Mezinárodní konference „Projekt Jiřího z Poděbrad: hledání nové Evropy“. Organizace: HÚ AV ČR, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (Kongresové centrum Lázeňská kolonáda), 25. 9. 2014.

[132] Wyclif – Hus – Luther: Eine schicksalshafte Triade der europäischen Identitätsbildung? Festvortrag – Eine Veranstaltung der Konzilstadt Konstanz im Rahmen der Badischen Landesausstellung „Das Konstanzer Konzil. Weltereignis des Mittelalters 1414–1418“, Konstanz (Konzilgebäude), 19. 9. 2014.

[131] Extra muros: The Bohemian Franciscans in their mental and economic relations with the countryside. Mezinárodní kolokvium „Les couvents mendiants et la terre en Europe centrale (vers 1220 – vers 1550)“. Organizace: Université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand), Université Rennes, Clermont-Ferrand (Maison des Sciences de l᾽Homme), 23. 6. 2014.

[130] Právník Konrad Konhofer (†1452) jako odpůrce Jana Husa a české reformace. Mezinárodní sympozium „The Bohemian Reformation and Religious Practice XI.“ Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Praha (Akademické konferenční centrum), 18. 6. 2014.

[129] Der Dózsa-Aufstand 1514: zwischen franziskanischer Observanz und böhmischer Reformation? International Conference „Revolt, Violence and Memory: Peasant Uprisings in Late Medieval and Early Modern Europe“. Organizace: Institute of History, Research Centre for the Humanities (RCH), Hungarian Academy of Sciences (HAS), REFO500, Budapest (Budínský hrad), 22. 5. 2014.

[128] Annaberger Land als Schnittpunkt reformatorischer Bestrebungen. Kolokvium „TatWort Annaberg. 475. Geburtstag der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens“. Organizace: Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Annaberg-Buchholz, Annaberg-Buchholz (Erzhammer), 2. 5. 2014.

[127] Josef Chaim Sagher (†1946): Středoevropan, sionista a poslední kadaňský rabín. Konference „Židé v Teplicích – hospodářské, sociální a kulturní dějiny židovské komunity v 19. a 20. století“. Organizace: Regionální muzeum v Teplicích, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Teplice (Rokokový sál Teplického zámku), 25. 4. 2014.

2013

[126] Die Familie von Lobkowicz als Vermittler der kulturellen Wechselwirkungen im böhmisch-sächsischen Grenzraum um 1500. Česko-saská interdisciplinární konference „Adel in Sachsen und Böhmen. Aspekte einer Beziehungsgeschichte in Spätmittelalter und Früher Neuzeit“. Organizace: Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden, Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden, Dresden (Hauptstaatsarchiv Dresden), 29. 11. 2013.

[125] Český Odyseus a Kadaň aneb středověké kořeny cestovního ruchu. Konference „Cestovní ruch“. Organizace: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Město Kadaň, Kadaň (Kulturní dům Střelnice), 10. 10. 2013.

[124] Nový Izrael? Projevy českého mesianismu v průběhu staletí. Přednáška pro Židovské muzeum. Organizace: Vzdělávací a kulturní středisko Židovského muzea, pobočka Brno, Brno (Židovská obec), 13. 6. 2013.

[123] České reflexe Evropy. Konference „Evropská identita a její česká reflexe“. Organizace: Knihovna Václava Havla, Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, New York University Prague, Praha (Richtrův dům), 6. 6. 2013.

[122] Země mnoha jmen: představy o budoucnosti Evropy kolem roku 1900. Konference „Evropa a Česko 2113“. Organizace: Knihovna Václava Havla, Ace Academy, Praha (Americké kulturní centrum), 24. 5. 2013.

[121] Čechové národem vyvoleným? Projevy českého mesianismu v průběhu dějin. Přednáška pro „Stolní společnosti Evropa“. Organizace: Jean Monnet Chair Ad Personam (prof. Lenka Rovná, FSV UK), Praha (La Piccola Perla), 20. 5. 2013.

[120] Zwischen Gewalt und Toleranz: Die unsichere Existenz der Brüderunität im spätmittelalterlichen Böhmen. 14. Siegener Symposium „Gewalt gegen Christen. Formen, Gründe, Hintergründe“. Organizace: Philosophische Fakultät der Universität Siegen, Siegen (Arthur-Woll-Haus), 15. 2. 2013.

2012

[119] Kadaňské osobnosti vědy a kultury 19. a 20. století. Kursovní přednáška Univerzity třetího věku. Organizace: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí/L, Kadaň (Střelnice), 24. 11. 2012.

[118] Národní mesianismus ve střední Evropě – český případ? 125. přednáška „Gellnerovského semináře o střední Evropě“. Organizace: Fakulta humanitních studií UK, Praha (New York University – Richterův sál, 1. 11. 2012.

[117] Czechicae mentes aneb český mesianismus doby předbělohorské. Interdisciplinární konference „XIV pražských mučedníků a závěr vlády Rudolfa II.“ Organizace: Česká provincie bratří františkánů, Katolická teologická fakulta UK, Praha (KTF UK), 25. 9. 2012.

[116] Regnum christianissimum aneb z církevně-politického slovníku české reformace. Mezinárodní sympozium „The Bohemian Reformation and Religious Practice X.“ Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Praha (Akademické konferenční centrum), 21. 6. 2012.

[115] Les Quatorze saints auxiliateurs: un code culturel de ľEurope centrale à la fin du Moyen Âge? Colloque international „La cour céleste. La commémoration collective des saints, entre accumulation des suffrages et communion ecclésiale (époques médiévale et moderne)“. Organizace: Université Paris Nord, Centre d'anthropologie religieuse européenne Paris etc., Paris (Université Paris Nord), 1. 6. 2012.

[114] Mesianistický komplex českých revolucí a protestů (1848-1989). Interdisciplinární kolokvium „Anatomie českého protestu. Jak Češi v moderní době (ne)protestovali 1848-2012“. Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Praha (Akademické konferenční centrum), 22. 5. 2012.

[113] Čechy srdce Evropy? České přemýšlení o Evropě od středověku po současnost. Kursovní přednáška Univerzity třetího věku. Organizace: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí/L, Kadaň (Střelnice), 12. 5. 2012.

[112] Centrum Christianitatis. Unikátní pozice Koruny české a vizualizace evropských regionů v univerzitní tezi Jana Bedřicha z Valdštejna (1661). Mezinárodní kolokvium „Terra – Ducatus – Marchionatus – Regio. Utváření a vývoj regionů v rámci Koruny království českého”. Organizace: Ústav českých dějin FF UK & Archiv Hlavního města Prahy, Praha (Clam-Gallasův palác), 25. 4. 2012.

[111] Hans Zeisel (1905-1992): americký sociolog. Veřejná přednáška u příležitosti odhalení pamětní desky na Zeiselově rodném domě. Organizace: Město Kadaň, Kadaň (Velká zasedací síň Městské radnice), 19. 3. 2012.

 2011

[110] The Mendicant Orders in the Medieval Kingdom of Bohemia. Mezinárodní kolokvium „Le fonctionnement matériel des couvents mendiants en Europe centre-orientale aux xiiie-xvie siècles: bilan historiographique”. Organizace: Université Rennes 2 (CERHIO), Centre d’histoire de l’Europe centrale de l’Université de Paris-Sorbonne, Centre d’Histoire Espaces et Cultures de l’Université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand), Rennes (salle des thèses, bâtiment de la Présidence), 18. 11. 2011.

[109] Odvaha ke středu. Německojazyční myslitelé z Československa o střední Evropě. Mezinárodní symposium „Střední Evropa? Mezi realitou, chimérou a konceptem / Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept“. Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Institut für Geschichte an der Universität Wien, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa Wien, Rakouské kulturní fórum Praha, Polský institut Praha, Praha (Rakouské kulturní fórum), 25. 10. 2011.

[108] Die Prager Universität als ein spezifisches Frömmigkeitsterrain der böhmischen kirchenpolitischen Szene 1409-1519. Internationale Tagung „Spätmittelalterliche Frömmigkeit in Stadt und Universität. Forschungsstand, Methoden und Impulse für neue Fragestellungen“. Organizace: Historisches Institut an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jena (Universität Jena), 6. 10. 2011.

[107] Heilige Nation ? Die messianistischen Reflexionen der tschechischen Eliten im ausgehenden Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Univerzitní přednáškový cyklus „Kolloquium für Mittelalterliche Geschichte und Thüringische Landesgeschichte“. Organizace: Historisches Institut an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jena (Universität Jena), 25. 5. 2011.

[106] Český mesianismus ve středověku. Přednáška v rámci magisterského kurzu „Základní problémy českých středověkých dějin“. Organizace: Ústav českých dějin FF UK, Praha (FF UK), 16. 3. 2011.

[105] Struktury vzdělanosti v prostředí mendikantských řádů a wittenberské
reformace (Michael Robson – Jens Röhrkasten (ed.), Franciscan Organisation in the Mendicant Context, Berlin 2010 & Thomas Kaufmann, Konfession und Kultur, Tübingen 2006). Dies Bibliographicus I. – recenzní kolokvium o nových publikacích z dějin starší filosofie. Organizace: Oddělení dějin starší české a evropské filosofie FLÚ AV ČR, Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Praha (Zasedací místnost FLÚ AV ČR), 4. 2. 2011.

2010

[104] Východ? Západ? Ukrajina! Česko-polské kolokvium „Ukrajina v politické a kulturní interakci mezi Visegradským prostorem Evropské unie a Ruskou federací“. Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Polský institut v Praze, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Lublin, Praha (Polský institut), 25. 11. 2010.

[103] Die Franziskaner-Observanten und ihre kirchenpolitischen Koexistenzstrategien an der Peripherie der Christenheit und Europa (ca. 1400-1520). Deutsch-tschechischer Workshop „Ordensgeschichte des Mittelalters“. Organizace: Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte (FOVOG) Dresden, Centrum medievistických studií v Praze, FLÚ AV ČR, Drážďany (FOVOG), 16. 11. 2010.

[102] Die Tschechen und Europa. Česko-německý seminář „Zukunft miteinander. Deutsche und ihre östlichen Nachbarn: Das Verhältnis zur Tschechischen Republik“. Organizace: Akademie Mitteleuropa, Burg Hohenberg/Bayern (Bildungs- und
Begegnungsstätte), 13. 9. 2010.

[101] Poděbradové, jejich spiritualita a prostředky církevně-politické prezentace mezi českou reformací a katolickým reformismem. Mezinárodní sympozium „The Bohemian Reformation and Religious Practice IX.“. Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Praha (Akademické konferenční centrum), 23. 6. 2010.

[100] Jan Bedřich z Valdštejna (†1694): univerzitní teze jako politická deklarace? Pracovní kolokvium „Filosof jako zoon politikon? Role filosofie a filosofů v předmoderních společnostech. Organizace: Filosofický ústav AV ČR v Praze, Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Praha (Zasedací místnost FLÚ AV ČR), 7. 5. 2010.

[99] Herz Europas? Die kirchenpolitischen Vorstellungen über Rolle Böhmens in der Christenheit. Česko-německá konference „Gemeinsames und Trennendes zwischen Deutschen und Tschechen“. Organizace: Der Heiligenhof – Akademie Mitteleuropa, Bad Kissingen (Heiligenhof), 3. 5. 2010.

[98] Slezsko jako klíčová země františkánské provincie „Bohemia“ v českých provinčních kronikách Eberharda Ablauffa (†1528) a Michaela z Korutan (†1534). Mezinárodní konference „Dějiny – paměť – sebeidentifikace. Písemná kultura a vzdělání ve vedlejších zemích České koruny ve 14.–18. století“. Organizace: Ústav českých dějin FF UK, Archiv Hlavního města Prahy, Historický ústav AV ČR, Praha (Clam-Gallasův palác), 14. 4. 2010.

[97] Jak se šlikovský Jáchymov nestal ohniskem ikonoklasmu na česko-saském pomezí. Interdisciplinární konference „Umění reformace v českých zemích (1380-1620)“. Organizace: Ústav dějin umění AV ČR v Praze, Praha (Hlavní budova AV ČR), 17. 2. 2010.

2009

[96] Die kirchenpolitischen Aspekte des Kultes der Vierzehn hl. Nothelfer im böhmisch-sächsischen Raum im ausgehenden Mittelalter. Mezinárodní konference „Eger 1459. Böhmisch-deutsche Fürstentreffen zwischen dynastischer Politik, fürstlicher Repräsentation und kultureller Verflechtung“. Organizace: Verein für Sächsische Landesgeschichte e.V. Schloss Weesenstein, Schloss Weesenstein (Festsaal), 14. 11. 2009.

[95] Christoph von Carlowitz (†1578), humanista a diplomat reformačních časů. Interdisciplinární konference „COMOTOVIA 2009“. Organizace: Statutární město Chomutov, Historický ústav AV ČR, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní okresní archiv v Kadani, Chomutov (Historická radnice), Comotovia 10. 11. 2010.

[94] Walter Serner, Hans Hauska a Hans Zeisel – tři židovské osudy z 20. století. Interdisciplinární konference „FERGUNNA II. Z dějin židovské komunity v severozápadních Čechách“. Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Žatec (Křížova vila), 26. 10. 2009.

[93] Komenský, Rudolfův Majestát a exkluzivita české církve v dějinách spásy. Mezinárodní konference „Rudolfův Majestát – milník v dějinách Evropy? / Der Majestätsbrief Rudolfs II. von 1609 – ein Meilenstein in der Geschichte Europas?“. Organizace: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Leipzig, Historický ústav AV ČR v Praze, Praha (Vila Lanna), 26. 9. 2009.

[92] My, Evropané? Národní mesianismus a evropská identita v Čechách raného novověku. Mezinárodní konference „(In)tolerance v evropských dějinách/The (in)tolerance in the European History“. Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR v Praze, Úřad vlády ČR, Praha (Lichtenštejnský palác), 18. 6. 2009.

[91] Heart of Europe? Finding the new churchpolitical and cultural roles of Bohemia in the Early Modern Time. Colloque international d’Histoire – „L’Europe centrale au seuil de la modernité. Mutations sociales, religieuses et culturelles (Autriche, Bohème, Hongrie et Pologne fin du XIVe – milieu du XVIe siècle)“. Organizace: Université d’Angeres, Université de Paris-Sorbonne, Fontevraud (Abbaye royale de Fontevraud), 15. 5. 2009.

[90] Die Eliten Nordwestböhmens in der kirchenpolitischen und theologischen Interaktion mit sächsischen Universitäten der Reformationszeit. Mezinárodní konference „Univerzity, zeměpáni a zemské církve: Dekret Kutnohorský (1409) v kontextu doby od založení Univerzity Karlovy (1348) do augšpurského náboženského míru (1555)“. Organizace: Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy, Institut mezinárodních studií FSV UK, Ústav českých dějin FF UK, Praha (Karolinum), 24. 1. 2009.

2008

[89] Zločiny komunismu (Střední Evropa – Československo – Kadaňsko). Přednáška v rámci cyklu „Příběhy bezpráví“. Organizace: Člověk v tísni, Gymnázium Kadaň, Kadaň (Aula gymnázia), 18. 11. 2008.

[88] A reflexion on the political and religious role of Bohemia in the Christianity (ca. 1200-1700). International conference „Poland and East-Central Europe in the community of Europe“. Organizace: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Lublin, Polski Komitet do sprawu UNESCO, Narodowe Centrum Kultury, Zamek Królewski w Warszawie, Varšava (Královský zámek & Hotel Sofitel-Victoria), 14. 11. 2008.

[87] Eberhard Ablauff de Rheno (†1528) im Geistesleben der böhmischen Franziskaner am Anfang der Frühen Neuzeit. Mezinárodní konference Monastica Historia I. – „Leben und Alltag in böhmisch-mährischen und niederösterreichischen Klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit“. Organizace: Moravský zemský archiv Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Diözesanarchiv St. Pölten, Brno (MZA Brno), 29. 10. 2008.

[86] Z dějin vinařství v severozápadních Čechách (Kadaň – Žatec – Chomutov – Most). Interdisciplinární konference FERGUNNA I. – „Minulost, současnost a budoucnost vinařství v česko-saském kulturním prostoru“. Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR v Praze, Kulturní zařízení Kadaň, Kadaň (Střelnice), 17. 10. 2008.

[85] Bohemia domina mundi? Hledání nového místa v křesťanstvu (ca. 1400-1500). „VIIIth Symposium on The Bohemian Reformation and Religious Practice“. Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR v Praze, Praha (vila Lanna), 18. 6. 2008.

[84] Kde končí Evropa? Čechy a střední Evropa v geopolitických představách středověku a raného novověku. Mezinárodní interdisciplinární konference „Bruncvík a víla. Evropské myšlení ve středoevropském kontextu“. Organizace: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR v Praze, Goethe-Institut Praha, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Leipzig, Institut für Europäische Geschichte Mainz, Maďarské kulturní středisko v Praze, Praha (Goethe-Institut), 15. 5. 2008.

[83] Náboženské a geopolitické představy o roli Českého království v raně novověké Evropě. Mezinárodní kolokvium „Korunní země v dějinách českého státu IV. – Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. – 17. století“. Organizace: Ústav českých dějin FF UK v Praze a Archiv hlavního města Prahy, Praha (Clam-Gallasův palác), 23. 4. 2008.

[82] Válka obrazů? Presbytář kostela Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani jako médium měnící se konfesní identity. Interdisciplinární sympózium „Příběh klášterních maleb“. Organizace: Kulturní zařízení Kadaň – Městské muzeum v Kadani, Kadaň (Františkánský klášter), 7. 3. 2008.

2007

[81] Evropa? Křesťanstvo? Středoevropské reflexe ve středověku a raném novověku. Veřejná přednáška v rámci programu „Pracovní skupiny pro historickou reflexi“. Organizace: Česká křesťanská akademie v Praze, Praha (Emauzský klášter), 28. 11. 2007.

[80] Přemýšlení o Evropě v době české a evropské reformace. Veřejná přednáška. Organizace: Slánská akademie, Slaný (Hotel Grand), 24. 11. 2007.

[79] Kde končí Evropa? Čechy a střední Evropa v politicko-geografických představách středověku a raného novověku. Cyklus interdisciplinárních přednášek v rámci akce „TÝDEN GEOGRAFIE“. Organizace: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem, Česká geografická společnost, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Centrum pro ekonomiku a politiku, Ústí nad Labem (Velká aula FF UJEP), 12. 11. 2007.

[78] Humanista Matthaeus Aurogallus (†1543), rodák z Chomutova, a jeho angažmá v době evropských reformací. Interdisciplinární konference COMOTOVIA 2007 u příležitosti 550. výročí udělení chomutovského městského znaku. Organizace: Statutární město Chomutov, Historický ústav Akademie věd České republiky v Praze, Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv v Kadani, Chomutov (Stará radnice), 6. 11. 2007.

[77] Náboženské a „turistické“ rituály poutí do Svaté země aneb cesta Jana Hasištejnského z Lobkowicz do Jeruzaléma (1493). Mezinárodní konference „Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století“. Organizace: Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze, Praha (Vila Lanna), 1. 11. 2007.

[76] Kde leží Evropa? Dějiny neznámého kontinentu ze středoevropské perspektivy. Veřejná přednáška. Organizace: Sdružení praktických lékařů Kadaň, Kadaň (Kadaňský hrad), 24. 10. 2007.

[75] Bohemia Cor Europae. Die Geographie und theologisch-politische Vorstellungen in Böhmen in der Zeit der Konfessionalisierung. Internationale Tagung „Religion und Naturwissenschaft im 16. und 17. Jahrhundert“. Organizace: Verein für Reformationsgeschichte, Universität Göttingen, Universität Basel, Wittenberg (Leucorea), 19. 10. 2007.

[74] The Franciscans and the Borders of Europe/Christianity in the Fifteenth Century. „Conference of the Commission Internationale ďHistoire et ďEtude du Christianisme (CIHEC) – Religious Space of East-Central Europe – Open to the East and the West, Lublin/Lviv“. Organizace: Polish Commission of CIHEC, Ukrainian Commission of CIHEC, Institute of East Central Europe in Lublin etc., Lublin, 7. 9. 2007.

[73] Kapitula sv. Štěpána – centrum katolické reformy nebo náboženského formalismu? Kaleidoskop litoměřických dějin z doby české a evropské reformace. Sympozium „950 let od založení Litoměřické kapituly“. Organizace: Filozofická fakulta UJEP Ústí/L, Město Litoměřice, Biskupství litoměřické, Litoměřice (Máchovo divadlo), 8. 6. 2007.

[72] Respublica Christiana aneb spiritualita a církevně-politické představy Bohuslava Hasištejnského z Lobkowicz. Interdisciplinární konference „Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a kultura jeho doby“. Organizace: Ústav dějin umění AV ČR v Praze, Praha, 25. 5. 2007.

[71] Evropa nebo křesťanstvo? Středověké církevně-politické představy a geografie v českém kontextu. Cyklus přednášek „Teoretické a základní problémy z dějin české středověké společnosti – Nové směry medievistiky v oblasti církevních dějin“. Organizace: Ústav českých dějin FF UK Praha, Praha, 2. 5. 2007.

[70] Rakousko, Čechy, Evropa aneb Cimrman jako otec eurooptimismu. Interdisciplinární konference „Fenomén Cimrman“. Organizace: Ústav slovansko-germánských studií UJEP Ústí/L, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Katedra dějepisu PF TU Liberec, Katedra historie FF UJEP Ústí/L, Archiv a Muzeum města Ústí/L, Ústí nad Labem, 26. 4. 2007.

[69] The Franciscans, Christianity, and Europe: A Theological and Geographic Concept as the Object of Religious Circulation in the Papal Discourse of the Fifteenth Century. Colloque international „Identités franciscaines a l’Âge des Réformes IV. Transferts de reliques et circulation des dévotions (milieu XIVe – milieu XVIIe siecles)“. Organizace: Université de Savoie, Chambéry, Chambéry, 17. 3. 2007.

2006

[68] Katolíci, utrakvisté a luteráni v severozápadních Čechách aneb veřejný prostor jako médium deklarace konfesijní identity 1520-1620. Mezinárodní interdisciplinární konference „Prostředky a působení veřejné komunikace v čase evropských reformací: výtvarné umění, hudba, performance, rétorika“. Organizace: Ústav dějin umění AV ČR v Praze, Seminář dějin umění Filozofické fakulty MU v Brně, Praha, 1. 12. 2006.

[67] „Třetie (v)sieho světa strana, Azia jest jmenována“: Dialog Evropy a Asie v literárních dílech české provenience (1300-1400). Mezinárodní konference “Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.- 14. století”. Organizace: Orientální ústav AV ČR Praha, FF ZČU Plzeň, CMS AV ČR – UK Praha, Plzeň, 14. 11. 2006.

[66] Evropa a křesťanstvo v představách Jana ze Žatce a jeho současníků, „Ackermann von Böhmen – Deutsch-Tschechische interdisziplinäre Tagung“. Organizace: Förderverein der Stadt Saaz/Žatec, Landesärrztekammer Hessen, Akademie věd ČR v Praze etc., Žatec (Křížova vila), 14. 10. 2006.

[65] Christianity, Europe and Utraquist Bohemia: Theological-Geographical Ideas of Master Pavel Židek (†1471). „VIIth Symposium on The Bohemian Reformation and Religious Practice“. Organizace: Filosofický ústav AV ČR v Praze, HTF UK v Praze, Praha (Vila Lanna), 22. 6. 2006.

[64] Evropa, Čechy, křesťanstvo: Topografie neznámého kontinentu (1200-1500). Veřejná přednáška u příležitosti předložení Augsburského vyznání (1530). Organizace: Lutherova společnost Praha, ETF UK Praha, Praha, 20. 6. 2006.

[63] Die Christenheit oder Europa: Zu kofessionell-geographischen Vorstellungen in Böhmen des 15. und 16. Jahrhunderts. Internationale Tagung „Formierung des konfessionellen Raums. Eine vergleichende Sicht auf Siebenbürgen und Ostmitteleuropa“. Organizace: GWZO Leipzig, Johannes a Lasco Bibliothek Emden, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg, Emden (Johannes a Lasco Bibliothek), 27. 5. 2006.

[62] Praha jako centrum Evropy a křesťanstva? M. Pavel Židek (†1471) a jeho představy o obnově rezidenční funkce hlavního města Českého království. Mezinárodní konference „Korunní země v dějinách českého státu III. Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14. – 17. století“. Organizace: Ústav českých dějin FF UK v Praze, Archiv hlavního města Prahy, Praha (Clam-Gallasův palác), 31. 3. 2006.

[61] Karel Havlíček a Karel Teige aneb umění v „surrealistických“ časech, Slavnostní projev při otevření Galerie Karla Havlíčka v Kadani. Organizace: Město Kadaň, Kadaň (Kadaňský hrad – Galerie Karla Havlíčka), 21. 1. 2006.

2005

[60] Kořeny františkánské observance. Přednáška pro Institut františkánských studií, Praha, 19. 11. 2005

[59] Matthaeus Meisner († ca. 1600) jako rektor městské školy v Chomutově aneb k dějinám konfesionalizace česko-saského prostoru, „COMOTOVIA 2005 – Konference ke 400. výročí vykoupení Chomutova z poddanství“. Organizace: Město Chomutov, Historický ústav Akademie věd České republiky, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní okresní archiv v Kadani, Chomutov (Nová radnice), 22. 11. 2005.

[58] Jan Kapistrán a Gabriel z Verony aneb italští františkáni v českých zemích pozdního středověku, „Slánské rozhovory 2005 / Italia e Boemia“. Organizace: Město Slaný, Slaný, 11. 10. 2005.

[57] St. Joachimsthal, Johannes Mathesius und der lutherische „Wallfahrtsort“ Horní Blatná/Platten 1559, „Wallfahrt und Reformation. Eine tschechisch – deutsche Tagung zu Veränderung religiöser Praxis in den Umbrüchen der Frühen Neuzeit“. Organizace: Humboldt-Universität Berlin, Univerzita Karlova Praha, Heilbad Heiligenstadt, 1. 10. 2005.

[56] Hlavní projev při odhalení památníku obětem holocaustu z Kadaňska (1938-1945). Organizace: Město Kadaň, Židovská obec Teplice, Velvyslanectví Státu Izrael v ČR, Kadaň (Městský hřbitov), 9. 5. 2005.

[55] Nový Jeruzalém? Spirituální rozměr rezidence Jana Hasištejnského z Lobkowicz (†1517) v Kadani, Kolokvium „Dvory a rezidence ve středověku I.“ Organizace: Historický ústav Akademie věd ČR v Praze, Praha, 18. 3. 2005.

[54] Františkáni, husité, kacíři: K náboženskému nonkonformismu v českých zemích na sklonku středověku. Přednáška v rámci „Cyklu historických přednášek“. Organizace: Společnost pro zachování husitských památek, Husitské muzeum v Táboře, Tábor, 16. 3. 2005.

[53] Česko-saský hraniční prostor v pozdním středověku a raném novověku mezi integrací a dezintegrací, Fachtagung „Grenzraum und Transfer. Probleme der Geschichtswissenschaft in Böhmen und Sachsen“. Organizace: Technische Universität Chemnitz, Sächsisch-Tschechisches Hochschulzentrum Chemnitz, Schwarzenberg, 25. 2. 2005.

2004

[52] České františkánství na přelomu středověku a novověku. Přednáška pro Institut františkánských studií v Praze, Olomouc (Arcibiskupský palác), 27. 11. 2004.

[51] Žižka a český severozápad aneb dobytí města Chomutova husity roku 1421, VI. mezinárodní husitologické sympozium „Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách“ u příležitosti 580. výročí smrti Jana Žižky. Organizace: Husitské muzeum v Táboře, Historický ústav AV ČR v Praze etc., Tábor, 12. 10. 2004.

[50] České františkánství na přelomu středověku a novověku. Přednáška pro Institut františkánských studií v Praze, Praha, 9. 10. 2004.

[49] Češi, Němci, husité: k náboženským dějinám města Žatce v pozdním středověku. Přednáška v rámci oslav žateckého milénia, mezinárodní kolokvium „Žatec očima věků“. Organizace: Spolek rodáků a přátel města Žatce a Senát Parlamentu ČR (pod záštitou předsedy senátu Dr. Petra Pitharta), Praha (Senát Parlamentu ČR – Valdštejnský palác), 10. 9. 2004.

[48] Konfesní identita české utrakvistické církve v době předbělohorské 1520-1620 (Konverze kněží římské církve k utrakvismu), „The International Symposium on The Bohemian Reformation and Religious Practice“. Organizace: Filozofický ústav AV ČR v Praze, Praha (Vila Lanna), 24. 6. 2004.

[47] „Iuxta consuetudinem Ordinis“. Františkánská architektura pozdního středověku, Kolokvium „Architektura žebravých řádů a archeologie“. Organizace: Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze, Praha, 22. 6. 2004.

[46] Václav Pantaleon Kirwitzer, S. J. (†1626) – matematik, astronom a první český misionář v Číně a Indii. Úvodní proslov při odhalení pamětní desky V. P. Kirwitzera na Šlikově domě v Kadani. Organizace: Město Kadaň, Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Kadaň, 21. 6. 2004.

[45] Odsun nebo vyhnání? K dějinám národa trpaslíků v česko-saském prostoru, Kolokvium „Trpaslík v evropské kultuře“. Organizace: Archiv města Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Ústav slovansko-germánských studií UJEP Ústí nad Labem etc., Ústí nad Labem, 16. 6. 2004.

[44] Die ostmitteleuropäischen Franziskaner im Spätmittelalter zwischen Universalismus und Nationalpartikularismus, Veřejná přednáška – Oberseminar für mittelalterliche Ordensgeschichte (Universität Potsdam). Organizace: Universität Potsdam, Postupim, 9. 6. 2004.

[43] Františkáni, poutnictví a spiritualita putování v pozdním středověku, Mezinárodní konference „Zbožné putování v evropské kultuře/Pilgrimage in European Culture“. Organizace: CMS AV ČR a UK Praha, Státní okresní archiv Příbram etc., Příbram, 28. 5. 2004.

[42] Františkánský fenomén a dějiny kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani. Úvodní řeč při otevření Městského muzea ve františkánském klášteře v Kadani. Organizace: Město Kadaň, Kadaň, 18. 5. 2004.

[41] „Prope Sudetos montes“: Média budování společné konfesijní (luterské) identity v prostoru severozápadních Čech, Horní Lužice a Dolního Slezska (1520-1620). Mezinárodní kolokvium „Korunní země v dějinách českého státu II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.-17. století“. Organizace: ÚČD FF UK Praha, Archiv hlavního města Prahy, Praha (Clam-Gallasovský palác), 13. 5. 2004.

[40] Historik Heribert Sturm (†1981) a jeho bádání ke kulturním dějinám severozápadních Čech. Mezinárodní konference „Německá medievistika v českých zemích do roku 1945/Die deutsche Mediävistik in den böhmischen Ländern bis zum Jahre 1945“. Organizace: Výzkumné centrum pro dějiny vědy ÚSD AV ČR a UK v Praze/Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze, Praha (Vila Lanna), 31. 3. 2004.

2003

[39] „Cum baculo et socio suo“: Vizitace klášterů českých františkánů-observantů na přelomu 15. a 16. století, mezinárodní kolokvium „Řeholníci na cestách“. Organizace: Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze, Praha, 20. 11. 2003.

[38] Kazatelská mise sv. Jana Kapistrána aneb první koncept rekatolizace českých zemí, „550. lat obecności zakonu Braci Mniejszych (Prowincji Niepokalanego Poczęcia OO. Bernardynów) v Polsce“. Organizace: Prowincja Niepokalanego Poczęcia OO. Bernardynów v Polsce, Kalwaria Zebrzydowska, 21. 10. 2003.

[37] Lingua contra linguam, nacio contra nacionem: Die Sprachenstreitigkeiten unter den ostmitteleuropäischen Franziskanern im ausgehenden Mittelalter, „Language of Religion – Language of the People: Judaism, medieval Christianity and Islam“. Organizace: Universität Paderborn/Universität Konstanz, Paderborn, 6. 7. 2003.

[36] Die franziskanische Existenz in der spätmittelalterlichen Stadt: Das Beispiel der Provinz „Bohemia“, „Kolloquium zu aktuellen Forschungsproblemen des Mittelalters und der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Landesgeschichte – Schwerpunktthema: Forschungen zur Kirchen- und Religionsgeschichte“. Organizace: Institut für Geschichte, Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, Halle/Saale, 3. 6. 2003.

[35] Kořeny františkánské observance, Přednáška pro Institut františkánských studií v Praze, Olomouc (Arcibiskupský palác), 31. 5. 2003.

[34] Franciszkanie czescy a wykształcenie w okresie późnego średniowiecza. Konference „Klasztorne ośrodki piśmiennictwa i kultury w krajach słowianśkich“. Organizace: Papieska Akademia Teologiczna Kraków, Uniwersytet Jagielloński Kraków, Krakov (Collegium Maius), 13. 5. 2003.

[33] Kořeny františkánské observance. Přednáška pro Institut františkánských studií v Praze, Praha, 26. 4. 2003.

[32] Les Franciscains observants de Boheme a la fin du Moyen Âge: entre particularisme national, anti-intellectualisme et non-conformisme religieux. Colloque International „Identités franciscaines a ľâge des réformes. Foyers et réseaux de diffusion de ľObservance, circulationet transferts de religieux du début du XVe au début du XVII siecle“. Organizace: Université Blais-Pascal Clermont-Ferrand, École Française de Rom a Institut Universitaire de France, Clermont-Ferrand, 4. 4. 2003.

2002

[31] Mezi povinností k řádu a odpovědností ke světu. K působení františkánského lékaře Vincence Eysacka († ca. 1520) ze Zhořelce na pomezí Horní Lužice, Slezska, Čech a Moravy, Závěrečné grantové kolokvium „Gotika v severních Čechách II.“. Organizace: UJEP Ústí nad Labem/Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 29. 11. 2002.

[30] Die Franziskaner-Observanten in der Provinz „Bohemia“ im ausgehenden Mittelalter, Internationale wissenschaftliche Konferenz „A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára/Die Wirkung der franziskanischen Spiritualität auf die neuzeitliche Geschichte und Kultur Mitteleuropas“. Organizace: Pázmány Péter Katolikus Egyetem/ Katholische Péter-Pázmány-Universität, Piliscsaba (Budapest), 15. 10. 2002.

[29] Die Franziskaner-Observanten und die Jagiellonenkönige zwischen Kooperation und Opposition, Internationale Tagung „Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser / Kultura dworu Jagiellonów i dworów z nimi związanych“. Organizace: Katolicky Uniwersytet Lubelski/GWZO Leipzig, Lublin (Hotel Europa), 6. 9. 2002.

[28] Kontinuität der Bildkritik? Das problematische Verhältnis der böhmischen Franziskaner-Observanten zur Kunst, Workshop „Kirchenausstattungen im Zeitalter der Konfessionsbildung. Organizace: GWZO Leipzig, Lipsko, 22. 8. 2002.

[27] National Particularism in the Franciscan Order of Bohemia in the Fifteenth Century, „21st World Congress the Czechoslovak Society of Arts and Sciences (SVU Washington)“. Organizace: SVU Washington, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 25. 6. 2002.

[26] Františkánská observance a česká reformace mezi konfliktem a kooperací: Papežský inkvizitor Gabriel z Verony a „kacířský“ král Jiří z Poděbrad, The V. International Symposium on The Bohemian Reformation and Religious Practice. Organizace: Filozofický ústav AV ČR v Praze, Praha (Vila Lanna), 21. 6. 2002.

[25] „Fuerunt de secta Waldensi“: K církevně-politickému klimatu v Chomutově na počátku české reformace, konference „COMOTOVIA 2002 – 750 let města Chomutova. Organizace: Státní okresní archiv v Kadani, Město Chomutov, Chomutov (Jezuitská kolej), 26. 3. 2002.

[24] Der (Anti)intellektuallismus der böhmischen franziskanischen Observanz im ausgehenden Mittelalter, Internationale Tagung „Kirchen- und Kulturgeschichtsschreibung in Nordost- und Ostmitteleuropa: Initiativen, Methoden, Theorien“. Organizace: Internationales Zentrum für Wissenschaftliche Zusammenarbeit, Heinrich-Fabri-Haus der Universität Tübingen, Blaubeuren, 19. 3. 2002.

[23] Čeští františkáni mezi českou a evropskou reformací, „VII. setkání doktorandů a mladých badatelů“ Centra medievistických studií. Organizace: Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy, Praha (Hlavní budova AV ČR), 26. 2. 2002.

[22] „Ad extirpandam haereticam pravitatem Bohemorum“: Sv. Jan Kapistrán a františkánský koncept rekatolizace českých zemí na sklonku středověku. Historické sympozium „První rekatolizace českých zemí 1526-1618“. Organizace: Teologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, České Budějovice, 21. 2. 2002.

[21] “Cruce rubenti signatum in pectore”: Kristocentrická dimenze kultu Čtrnácti sv. Pomocníků v pozdním středověku. Interdisciplinární konference „Srdce Ježíšovo – Teologie – Symbol – Dějiny“. Organizace: Historický ústav AV ČR Praha, Centrum pro církevní dějiny ČBK Vranov u Brna, Centro Alleti Velehrad – Roma, Vranov u Brna, 30. 1. 2002.

2001

[20] Retrospektiva dějin františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani v 15. a 16. století: Geneze, rozkvět a úpadek. Interdisciplinární kolokvium „Gotika v severních Čechách“. Organizace: Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem etc., Ústí nad Labem, 22. 11. 2001.

[19] Die Franziskaner-Observanten zwischen der böhmischen und europäischen Reformation: Ein Beitrag zum religiösen Nonkonformismus in Ostmitteleuropa am Ende des Mittelalters. Internationale Tagung „Kirchliche Reformimpulse des 14.-15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa“. Organizace: Institut für ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte Regensburg, Magdeburg, 1. 8. 2001.

[18] K dějinám barokní obnovy františkánského kláštera v Kadani aneb nástin interpretace legendy o Čtrnácti sv. Pomocnících. Pracovní kolokvium „Barokní umění v severozápadních Čechách. Organizace: Státní památkový ústav Ústí nad Labem, Ústav slovansko-germánských studií UJEP Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 25. 5. 2001.

[17] Die Entwicklung der Franziskaner-Observanten im spätmittelalterlichen Böhmen. Vortrag im Rahmen des Oberseminars „Neue Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte. Organizace: Universität Jena, Jena, 23. 5. 2001.

[16] Die Oberlausitz als ein neuralgischer Punkt des spätmittelalterlichen Franziskanertums. Mezinárodní interdisciplinární konference „Die Kunst im Markgraftum Oberlausitz während der Jagiellonenherrschaft“. Organizace: GWZO Leipzig, Leipzig, 17. 5. 2001.

[15] Starší dějiny českého františkánství. Přednáška pro Institut františkánských studií v Praze, Praha, 12. 5. 2001.

[14] Nationale Konflikte in der böhmischen Provinz der Franziskaner-Observanten in Spätmittelalter und Frühneuzeit. Jahrestagung „Kirchliche Praxis und Sprachenproblematik in Böhmen und Mähren. Organizace: Historische Kommission für die böhmischen Länder, Bad Wiessee, 4. 5. 2001.

[13] Starší dějiny českého františkánství. Přednáška pro Institut františkánských studií v Praze, Olomouc (Arcibiskupský palác), 28. 4. 2001.

[12] Die böhmischen Franziskaner-Observanten im Verhältnis zur Bildung, Kunst und Kultur im 15. und 16. Jahrhundert: Die Anmerkungen zum Antiintellektualismus der franziskanischen Observanz in Ostmitteleuropa. Öffentlicher Vortrag im Rahmen des Jagiellonen-Projekts. Organizace: GWZO Leipzig, 28. 3. 2001.

2000

[11] K dějinám české reformace. Přednáška v Historickém ústavu AV ČR v Praze (v rámci „Dne otevřených dveří“), Praha, listopad 2000.

[10] Der Nationalpartikularismus unter den böhmischen Franziskanern-Observanten am Ende des Mittelalters. Internationales Kolloquium „Die Länder der böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471-1526). Kunst – Kultur – Geschichte. Organizace: Geisteswissenschaftliches Zentrum – Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Leipzig, Kutná Hora (Vlašský dvůr), 23. 9. 2000.

[9] The Beginnings of Bohemian Reformation in Northwestern Bohemia. 4. Mezinárodní sympozium „The Bohemian Reformation and Religious Practice”. Organizace: Centrum medievistických studií AV ČR – UK, Praha (Vila Lanna), 26. 6. 2000.

[8] Čeští františkáni na sklonku středověku. Veřejná přednáška v Národní knihovně v Praze (Klementinum). Organizace: Česká křesťanská akademie Praha, Praha (Klementinum), 27. 4. 2000.

1999

[7] Renesanční sochař Jörg Meyer z Kadaně. Pracovní kolokvium „Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách. Organizace: Památkový ústav Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Ústav slovansko-germánských studií UJEP Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 26. 11 1999.

[6] Několik poznámek k počátkům české reformace na Kadaňsku. „Konference k 150. výročí narození Bedřicha Bernaua“. Organizace: Středisko kulturních a knihovnických služeb v Chomutově, Okresní muzeum Chomutov, Chomutov (Areál Jezuitské koleje), 23. 6. 1999.

[5] Františkánská observance v českých zemích na sklonku středověku. „I. setkání doktorandů a mladých badatelů“ Centra medievistických studií. Organizace: Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy, Praha (Hlavní budova AV ČR), 20. 5. 1999.

[4] Prameny k dějinám české františkánské observance pozdního středověku. Přednáška pro studenty magisterského studia – Středověký seminář doc. Lenky Bobkové v Ústavu českých dějin FF UK, Praha, 7. 4. 1999.

1998

[3] Der Bildungsstreit unter den böhmichen Franziskanern-Observanten am Ende des Mittelalters. Internationale Tagung „Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert (Colloquia mediaevalia Pragensia 1)“. Organizace: Centrum medievistických studií AV ČR – UK v Praze, Praha (Vila Lanna), 8. 10. 1998.

[2] Errores quorumdam Bernhardinorum: Franciscans and the Bohemian Reformation. XIXth World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences - „The Bohemian Reformation and Religious Practice“. Organizace: Czechoslovak Society of Arts and Sciences (SVU) Washington, Bratislava, 8. 7. 1998.

[1] Kadaňská městská kniha jako pramen k dějinám pozdně gotického umění. Pracovní kolokvium „Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách“. Organizace: Muzeum města Ústí nad Labem, Památkový ústav Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 29. 5. 1998.

Řešení granty

Archiv-Net. Stärkung der montanhistorischen Forschung im Erzgebirge

Druh účasti: vědecký pracovník

Hlavní řešitel: Landesamt für Archäologie Sachsen (Dresden) / Archeologický ústav AV ČR (Praha)

Druh grantu: Evropský fond pro regionální rozvoj

Doba řešení: 2018–2020

Marginalité, économie et christianisme. La vie matérielle des couvents mendiants en Europe centrale (vers 1220 – vers 1550)

Druh účasti: člen vědecké rady projektu (membre du comité scientifique)

Hlavní řešitel: prof. Marie-Madeleine de Cevins (Université Rennes 2, Centre de Recherches Historiques de l’Ouest, Rennes)

Druh grantu: L’Agence nationale de la recherche

Doba řešení: 2012–2016

Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci

Druh účasti: spoluřešitel dílčího projektu „Město – měšťané: Vytváření a prezentace životního prostoru“ – Modul „Města“

Hlavní řešitel: prof. Václav Bůžek (Historický ústav FF JČU v Českých Budějovicích)

Druh grantu: Výzkumný záměr MŠMT ČR

Doba řešení: 2008–2011

Christianitas – Occidens – Europa. Der Europa-Begriff und die europäische Identitätsbildung in den Königreichen Ungarn, Polen und Böhmen (ca. 1450-1550)

Druh účasti: řešitel hlavního projektu

Hlavní řešitel: PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (supervize: prof. Winfried Eberhard, GWZO Leipzig)

Druh grantu: Forschungsprojekt – Fritz-Thyssen-Stiftung

Doba řešení: 2006–2007

Média a struktury konfesijní identity v českých zemích pozdního středověku a raného novověku (1380–1620)

Druh účasti: spoluřešitel, dílčí projekt „Média a struktury budování konfesijní identity aneb severozápadní Čechy v procesu konfesionalizace (1500-1650)

Hlavní řešitel: prof. Milena Bartlová (FF Masarykovy univerzity v Brně), PhDr. Michal Šroněk, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR v Praze)

Druh grantu: standardní grant – GA ČR

Období řešení: 2005–2007

Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci

Druh účasti: řešitel dílčího projektu (studie) „Christianitas – Occidens – Europa. Evropa a evropská identita v kulturním a politickém diskursu Českého království (ca. 1450–1600)“ – Modul „Panovnický dvůr“

Hlavní řešitel: prof. Václav Bůžek (Historický ústav FF JČU v Českých Budějovicích)

Druh grantu: výzkumný záměr MŠMT ČR

Období řešení: 2006

Die Jagiellonen in der Kunst und Kultur Mitteleuropas 1454–1572

Druh účasti: řešitel dílčího projektu „Die ostmitteleuropäischen Franziskaner-Observanten und die Jagiellonenkönige zwischen Kooperation und Opposition“ (v rámci GWZO Leipzig)

Hlavní řešitel: prof. Robert Suckale (Technische Universität Berlin), Dr. Jiří Fajt (GWZO Leipzig)

Druh grantu: Forschungsprojekt – Deutsche Forschungsgemeinschaft

Období řešení: 1. 7. 2001–31. 12. 2005

České liturgické prameny pozdního utrakvismu: interdisciplinární úvod do problematiky

Druh účasti: spoluřešitel

Hlavní řešitel: prof. David R. Holeton (UK HTF)

Druh grantu: UK HTF – interní (340/2002/A-TFP/HTF)

Období řešení: 2002

Badatelské pobyty v zahraničí (1997–2012 – výběrově)

Švýcarsko (Bern, Fribourg, Basilej)

Německo (Lipsko, Münster, Mnichov, Berlín, Bamberk, Norimberk, Postupim, Mohuč, Jena, Halle etc.)

Polsko (Krakov, Lublin, Varšava)

Francie (Paříž, Clermont-Ferrand, Chambéry, Rennes)

Itálie (San Giovanni in Fiore, Řím)

Rakousko (Vídeň)

Maďarsko (Budapešť, Piliscsaba)

Ukrajina (Lvov)

Další aktivity

1997–2000: člen Komise pro studium problematiky, spojené s osobností, životem a dílem M. Jana Husa při České biskupské konferenci, Praha

2001–2005: lektor Institutu františkánských studií, Praha & Olomouc

2003–2006: koordinátor Komise Biskupství litoměřického a města Kadaně pro rekonstrukci františkánského kláštera a kostela Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani

2004–2012: člen výboru „Společnosti pro dějiny Němců v Čechách“, Ústí nad Labem

2012–2016: člen vědecké rady projektu „Marginalité, économie et christianisme. La vie matérielle des couvents mendiants en Europe centrale (vers 1220 – vers 1550)“, Rennes

2014: Novinářská cena 2013 – čestné uznání za seriál článků k 75. výročí Mnichova na Aktuálně.cz (společně s historiky Janem Rychlíkem, Matějem Spurným, Ivem Cermanem a Janem Urbanem)

- člen výboru (od r. 2006) a předseda (od r. 2019) Lutherovy společnosti, Praha

- člen redakční rady recenzovaného časopisu Husitský Tábor; vydavatel: Husitské muzeum v Táboře (od r. 2008)

- hlavní garant ediční řady Europaeana Pragensia, FF UK & nakl. Filosofia (od r. 2009)

- fellow Centra medievistických studií AV ČR a UK (od r. 2015)

- člen ediční rady pro ediční řadu Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, nakl. Filosofia, Praha (od r. 2017)

- člen redakční rady recenzovaného časopisu Bohemiae Occidentalis Historica; vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni (od r. 2017)