Václav Němec

Doc. Václav Němec, Ph.D. (1969)

vaclavnemec[at]hotmail.com

Vzdělání

Docent, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018

Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2006

Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1997

Současná a minulá zaměstnání a vědecké zaměření

Od roku 2001 je částečně zaměstnán jako vědecký pracovník FLÚ AV v Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení. Hlavní oblastí jeho badatelské činnosti je recepce a reinterpretace platónské a aristotelské filosofie u novoplatónských autorů, církevních otců a středověkých myslitelů. Ve svých komentovaných překladech a odborných článcích se věnuje zejména autorům jako Plótínos, Porfyrios, Marius Victorinus, Augustin, pseudo-Dionysios Areopagita, Boëthius, Avicenna či Tomáš Akvinský.

Od roku 2002 do roku 2011 byl zaměstnán v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zde pracoval na komentovaném překladu spisu Maria Victorina O soupodstatnosti Trojice (Proti Ariovi Ib) a na projektu „Pojem ipsum esse u Tomáše Akvinského a jeho antické zdroje".

Od roku 2005 do roku 2007 působil na Západočeské universitě v Plzni, kde vedl semináře k antické a středověké filosofii pro studenty humanistiky a politologie a semináře ze základů filosofie pro studenty právnické fakulty.

Od roku 2007 působí na Ústavu filosofie a religionistiky na Filosofické Fakultě UK v Praze, kde přednáší v rámci kurzů společného základu pro studenty nefilosofických oborů FF UK a v rámci skeletových kurzů dějin středověké filosofie pro studenty filosofie. Kromě toho vede kursy věnované latinské četbě, četbě a interpretaci textů z oblasti patristiky a středověké filosofie, moderní filosofické antropologie, filosofie existence, politické filosofie a filosofie práva.

Ve svých textech z poslední doby se též věnuje filosofické reflexi politiky a systematickým tématům, jako jsou časové aspekty intencionality, filosofie práva či teorie hodnot. 

Publikační činnost

Monografie a komentované překlady

Anonymní komentář k Platónovu „Parmenidovi“, přeložili F. Karfík a V. Němec, úvodní studii a komentář pořídil V. Němec, Praha 2009, 330 str.

Marius Victorinus, O soupodstatnosti Trojice, úvodní studii, překlad a komentář pořídil V. Němec, Praha 2006, 487 str.

Odborné články

„Jaspersova otázka viny ve světle Ricoeurovy kritiky", in: Reflexe 54 (2018), str. 127-139.

„Nacionalistické a autoritářské tendence v meziválečném období a dnes: Co by k tomu řekla Hannah Arendtová", in: V. Karfík, I. Lukeš, P. Pithart et alii, Dějinné paralely 1938-2018. Sborník příspěvků z mezinárodní konference k 80. výročí Světového kongresu PEN klubu v Praze, Praha 2018, str. 95-104.

„Zum Problem der Gattung des Seienden bei Marius Victorinus und im antiken Neuplatonismus", in: Rheinisches Museum 160/2 (2017), str. 161-193.

„Sókratova moudrost", in: J. Jinek (vyd.), Platónova Obrana Sókrata, Praha 2016, str. 37–54.

„Prolegomena ke každé příští ontologii, která bude chtít zdůvodnit lidská práva", in: A. Havlíček, J. Chotaš et alii, Lidská práva. Jejich zdůvodnění a závaznost, Ústí n. Labem 2016, str. 106-123.

„Lidská práva: smysl na chůdách", in: J. Přibáň, V. Bělohradský et alii, Lidská práva. (Ne)smysl české politiky?, Praha 2015, str. 238-250.

„Problém ontologické diference jsoucna a bytí u Boëthia", in: Reflexe 48 (2015), str. 3-30.

„Etika Tomáše Akvinského", in: Š. Špinka et alii, Přístupy k etice I., Praha 2014, str. 169-209.

„Existují přirozená práva?", in: Reflexe 47 (2014), str. 139-149.

„Spor právního pozitivismu a přirozenoprávní teorie ve 20. stol.: problém vztahu bytí a ‚mětí‘“, in: Lidská a přirozená práva v dějinách, vyd. A. Havlíček, Ústí n. Labem 2014, str. 154-200.

„Úloha hodnot ve společnosti“, in: Hodnoty, stát a společnost, vyd. A. Havlíček, L. Krbec, Ústí n. Labem 2014, str. 17-45.

„Demokracie a kapitalismus a jejich instituce“, in: Hodnoty, stát a společnost, vyd. A. Havlíček, L. Krbec, Ústí n. Labem 2014, str. 17-45.

„Hodnoty a nepředmětnost“, in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, vyd. M. Šimsa, Ústí n. Labem 2014, str. 23-46.

„Die augustinischen Begriffe ‚lex aeterna‘ und ‚lex naturalis‘ bei Thomas von Aquin“, in: Les Réceptions des Pères de l'Église au Moyen Âge. Le devenir de la tradition ecclésiale, II, vyd. R. Berndt, M. Fédou, Münster 2013, str. 743-754.

„Ladislav Hejdánek: Filosofie nepředmětnosti“, in: Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci, vyd. M. Bendová, J. Borovanská, D. Vejvodová, Praha 2013, str. 168–187.

„Esence ‚uvažovaná absolutně‘ u Avicenny, Tomáše Akvinského a Jindřicha z Gentu“, in: Studia Neoaristotelica – Supplementum I: Univerzálie ve scholastice, vyd. D. Heider, D. Svoboda, 2012, str. 72-98.

„Die Theorie des göttlichen Selbstbewusstseins im anonymen Parmenides-Kommentar", in: Rheinisches Museum 154/2 (2011), str. 185-205.

„Übernahme und Umdeutung der neuplatonischen Metaphysik der ,gestuften Transzendenz‘ bei Dionysios“, in: Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense (Prag, den 30.-31. Oktober 2009), Lenka Karfikova / Matyas Havrda (Hrsg.), Fribourg 2011, str. 28-41.

„Tomášovo pojetí esence v De ente et essentia a jeho zdroje“, in: Studia neoaristotelica 7/1 (2011), str. 38-71.

„Pojetí člověka u Maxe Schelera a vznik moderní filosofické antropologie“, in: Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie a teologie, II, vyd. T. Nejeschleba, V. Němec, M. Recinová, Brno 2011, str. 19-32.

„Konec metafyziky? Možnosti a perspektivy metafyziky v současné filosofii“, in: Aither 5/2011, str. 273-302.

„Krize české demokracie jakožto krize institucí“, in: Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989, vyd. Z. Jurechová, P. Bargár, Praha 2011.

„Filosof jako zoon antipolitikon. Vztah filosofie a politiky v antice podle H. Arendtové“, in: Aither 3/2010, str. 164-180.

„Intencionalita, budoucnost a nejsoucno“, in: Reflexe 39/2010, str. 3-17.

„Filosofie, víra a reflexe víry“, in: Salve – Supplementum II: Křesťanství a filozofie II, 2010, str. 31-42.

„Bezejmenná – mnohojmenná thearchie. Theologie božských jmen a její metafyzické předpoklady podle Dionysia Areopagity“, in: Reflexe 37/2009, str. 3-29.

„Porphyrianische Exegese des Timaios 35a und Neuplatonische Lehre von Relationsmodalitäten der Identität und der Andersheit“, in: Études platoniciennes 2009, str. 181-200.

„Dějiny filosofie jako předpoklad systematického filosofického bádání“, in: Aither 1/2009, str. 80-89.

„Totožnost a různost v novoplatónských metafysických systémech“, in: Jednota a mnohost, vyd. M. Jabůrek, Brno 2008, str. 48-71.

„Přirozený zákon podle Tomáše Akvinského“, in: Přirozenost ve filosofii minulosti a současnosti, vyd. L. Chvátal, V. Hušek, Brno 2008, str. 135-155.

„Metafysické systémy v theologickém díle Maria Victorina“, in: Miscellanea patristica, vyd. V. Hušek, L. Chvátal, J. Plátová, Brno 2007, str. 37-71.

„Počátky středověkého konceptu analogie jsoucna u novoplatónských komentátorů Aristotela“, in: Analogie ve filosofii a theologii, vyd. P. Dvořák, Brno 2007, str. 35-57.

„Dvojí pojem totožnosti a různosti u Platóna: Poznámka k Timaiovi 35a a jeho novoplatónské interpretaci“, in: Filosofický časopis 5/2005, str. 717-740.

„Novoplatónská reditio in se ipsum a konverze vůle podle Augustina“, in: Reflexe 27/2005, str. 25-49.

„Problém nepředmětnosti v myšlení“, in: Reflexe 28/2005, str. 112-122.

„Filosofická theogonie a alegorická interpretace Hésioda v Plótinových Enneadách“, in: Druhý život antického mýtu, vyd. J. Nechutová, Brno 2005, str. 64-79.

„Problém rodu substance v kontextu novoplatónské interpretace Aristotelových Kategorií,“ in: Filosofický časopis 6/2004, str. 1033-1060.

„Duch svatý v trojičním konceptu Maria Victorina“, in: Pán a dárce života. Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici, vyd. L. Karfíková a Š. Špinka, Brno 1999, str. 26-55.

„Marius Victorinus a dogmatické spory jeho doby“, in: Orthodox revue 1 (1997), str. 57-73.

 

Překlady

K. Jaspers, Mezní situace, Praha 2016.

H. Arendtová, Vita activa neboli O činném životě, Praha 2007, 431 str.

E. von Ivánka, Plato Christianus, Praha 2003, 543 str.

F. Regen , „Beztvaré formy", in: Idea a třetí muž, Praha 1993, str. 74-99.

 

Edice

Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie a teologie, I-II, vyd. T. Nejeschleba, V. Němec, M. Recinová, Brno 2011.

Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, vyd. F. Karfík, V. Němec, F. Vilím, Praha 1994.

 

Popularizační knihy

Hradní pan Brouček a jiná monstra, Praha 2017.

Apoštol svobody a dotěrná monstra. Filosofické glosy k české politice, Praha 2007.

Účast na konferencích

Název události: Dějinné paralely 1938-2018. Mezinárodní konference k 80. výročí Světového kongresu PEN klubu v Praze

Místo a termín konání: Praha 8. – 9. 10. 2018

Název přednášky: Nacionalistické a autoritářské tendence v meziválečném období a dnes: Co by k tomu řekli Hannah Arendtová a Karl Jaspers?

Název události: Marius Victorinus Conference

Místo a termín konání: Praha 14. – 15. 9. 2017

Název přednášky: Marius Victorinus and an alternative (Neo-)Platonic tradition?

Název události: Das verspielte Erbe der friedlichen Revolution? Zur Situation der Zivilgesellschaft in Ostmitteleuropa

Místo a termín konání: Güstrow, Německo 3. - 4. 2. 2017

Název přednášky: Der tschechische Weg von der Vereinnahmung des Staates zur Herrschaft der Oligarchen und Populisten

Název události: The 14th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies

Místo a termín konání: Seattle, USA 15. - 18. 6. 2016

Název přednášky: Pseudo-Dionysius's Theology of Divine Names and Proclus's Theory Participation and Causality

Název události: Euthyfrón: X. platónské symposium

Místo a termín konání: Praha 18. 11. 2016

Název přednášky: Sókratovská otázka a idea v dialogu Euthyfrón

Název události: Hannah Arendts Einfluss auf die Dissidenten. Denkanstöße zur Lage  Osteuropas

Wittenberg, Německo 25. – 26. 11. 2016

Název přednášky: Nationalistische und autoritäre Bestrebungen  in den ostmitteleuropäischen Staaten - Was würde Hannah Arendt dazu sagen?

Název události: XVII. International Conference on Patristic Studies

Místo a termín konání: Oxford 10. – 14. 8. 2015

Název přednášky: Metaphysical systems in the theological work of Marius Victorinus

Název události: The 13th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies

Místo a termín konání: Buenos Aires, Argentina 15. - 19. 6. 2015

Název přednášky: The triad being  - life  - intelligence in Marius Victorinus and in Sethian Gnostics

Název události: Pluralita tradic ve středověké a raně novověké filosofii

Místo a termín konání: Nové hrady 8. – 9. 12. 2014

Název přednášky: Vědomý a nevědomý novoplatonismus ve středověku

Název události: Obrana Sókrata – IX. Platónské symposium

Místo a termín konání: Praha, 7. – 8. 11. 2014

Název přednášky: Sókratova podvratná (ne)moudrost jako péče o duši

Název události: The 12th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies

Místo a termín konání: Lisabon, 16. – 21. 6. 2014

Název přednášky: Dialektik der negativen und affirmativen Theologie im anonymen Parmenides-Kommentar und bei Marius Victorinus

Název události: Přirozená a lidská práva jako problém

Místo a termín konání: Ústí n. Labem, 25.11. 2013

Název přednášky: Existují přirozená práva?

Název události: Přirozená a lidská práva v dějinách

Místo a termín konání: Ústí n. Labem, 22. 11. 2012

Název přednášky: Spor právního pozitivismu a přirozenoprávní teorie ve 20. stol.

Název události: konference: Nepředmětné výzvy české filosofie

Místo a termín konání: Písek, 10. – 11. 10. 2012

Název přednášky: Hodnoty a nepředmětnost

Název události: Patristická konference 2012

Místo a termín konání: Olomouc, 20. – 21. 9. 2012

Název přednášky: „Bytí" a „to, co jest" v Boethiově spisu De hebdomadibus

Název události: konference: Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie

Místo a termín konání: Olomouc, 5. – 7. 10. 2011

Název přednášky: Význam volby pro utváření osobnosti podle S. Kierkegaarda

Název události: konference: Kontext a církev

Místo a termín konání: Praha, 1. 4. 2011

Název přednášky: Krize české demokracie jakožto krize institucí

Název události: konference: Problematika univerzálií od raně středověké po raně novověkou scholastiku

Místo a termín konání: Nové hrady 9. – 11.12. 2010

Název přednášky: Pojem esence uvažované absolutně u Avicenny, Tomáše Akvinského a Jindřicha z Gentu

Název události: Koncepce člověka v dějinách a současnosti filozofie

Místo a termín konání: Olomouc, 26. – 28. 11. 2009

Název přednášky: Pojetí člověka ve filosofické antropologii 20. století

Název události: Colloquium dionysiacum

Místo a termín konání: Praha, 30. – 31.10. 2009

Název přednášky: Übernahme und Umdeutung der neuplatonischen Metaphysik der „gestuften Transzendenz" bei Dionysios

Název události: Patristická konference 2008

Místo a termín konání: Olomouc, 7.-8. 11. 2008

Název přednášky: Bezejmenná – mnohojmenná thearchie. Metafysické předpoklady theologických výpovědí podle Dionysia Areopagity

Název události: Congrès de la Société internationale pour l'étude de la théologie medievale: Réception des Pères et de leurs écrits au Moyen Âge

Místo a termín konání: Paris, 11.-14. 6. 2008

Název přednášky: Die augustinischen Begriffe lex naturalis und lex aeterna bei Thomas von Aquin

Název události: kolokvium k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana

Místo a termín konání: Praha, 18. 5. 2007

Název přednášky: Budoucnost, intencionalita a nicota

Název události: Pojetí přirozenosti ve filosofii minulosti i současnosti

Místo a termín konání: Olomouc, 10.-11. 5. 2007

Název přednášky: Přirozený zákon u Tomáše Akvinského a současné teorie o přirozeném právu

Zahraniční pobyty

Ludwig-Maximilians-Universität München, květen-září 1996

Freie-Universität Berlin, říjen 1997 – červenec 1998

Ludwig-Maximilians-Universität München, říjen 1998 - září 2001

Ludwig-Maximilians-Universität München, duben-červenec 2006

Freie-Universität Berlin, červen-červenec 2009

Vědecko-organizační aktivity

Je šéfredaktorem časopisu Reflexe.

Vědecko-popularizační aktivity

Příležitostně vystupuje v pořadech veřejnoprávního rozhlasu (např. „Názory a argumenty“ a „Pro a proti“ na ČRo plus), účastní se panelových diskusí (např. v rámci „Book talks“ a „Film talks“ Tomáše Sedláčka, v pravidelných panelových debatách pořádaných Fondem Martina Bubera a nakladatelstvím OIKOYMENH či v diskusní řadě „Rozhovory o demokracii“ pořádané iniciativou Vraťte nám stát!) a přednáší pro veřejnost (např. v rámci v rámci Jednoty filosofické v Praze, České křesťanské akademie, Evropského festivalu filosofie ve Velkém Meziříčí, cyklu „modrých pondělků" na FHS UK v Praze).

Publikuje články a literárně filosofické eseje v denním tisku či týdenících (Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové noviny, Literární noviny, Přítomnost).

Podílí se autorsky i redakčně na tvorbě popularizačních a učebních textů pro internetový kulturní portál Webdialog.

Členství

Je členem České platónské společnosti a Patristické společnosti ČR.

12-06-2019 09:42:03