Lukáš Lička

Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.

lukas.licka[at]outlook.com

Follow me on Academia.edu

Vzdělání

Ph.D., filozofie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016

Mgr., filozofie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013

Bc., latinský jazyk a kultura, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013

Bc., český jazyk a literatura – základy společenských věd, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2011

Zaměstnání a zaměření

Lukáš Lička pracuje v Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení od roku 2018 (v současnosti jako vědecký pracovník). V současnosti je členem týmu ERC projektu Oty Pavlíčka ACADEMIA: Reconstructing Late Medieval Quests for Knowledge: Quodlibetal Debates as Precursors of Modern Academic Practice (od roku 2021) a řešitelem projektu GAČR Peckhamův věk: Role spisu Perspectiva communis Jana Peckhama v šíření a rozvoji optického vědění, 1279–1542 (od roku 2024).

Odborně se zaměřuje se na dějiny středověké latinské filosofie a vědy 13. až 16. století, zvláště na středověkou optickou tradici (perspectiva), včetně jejího vztahu k aristotelské přírodní filosofii a kognitivní psychologii, středověké geometrii a astronomii; rovněž na středověké teorie smyslového vnímání, disputační praxi a rukopisnou produkci pozdně středověkých artistických fakult. Na základě rozsáhlého rukopisného bádání a textových analýz zkoumá dvojí typ transferu v intelektuálních dějinách pozdně středověkých univerzit: (1) způsoby přenosu filosofického a přírodovědného poznání mezi disciplínami (např. z optiky do astronomie a naopak) a mezi žánry (např. z univerzitních přednášek a komentářů do disputační praxe), a (2) kulturní přenos filosofických a přírodovědných idejí, textů a rukopisů ze západoevropských center univerzitní vzdělanosti (Paříž a Oxford) do středoevropského prostoru.

Je nositelem Prémie Otto Wichterleho (2023), kterou uděluje Akademie věd ČR mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům, a SIEPM Junior Scholar Award (2020), kterou uděluje Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale za publikační činnost na poli středověké filosofie.

Publikační činnost

Monografie a editované práce

Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve františkánském kontextu, Praha: Filosofia, 2021.

D. Heider, L. Lička, M. Otisk (eds.), Perception in Scholastics and Their Interlocutors, Praha: Filosofia, 2017. (= mimořádné číslo Filosofického časopisu 2017/2)

Studie v angličtině

The Noblest Complexion: Semimaterialist Tendencies in a Late Medieval Bohemian Reading of John Wyclif. Vivarium, 2023, roč. 61, č. 3–4, s. 318–359.

An Eastward Diffusion: The New Oxford and Paris Physics of Light in Prague Disputations, 1377–1409. Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales, 2022, roč. 89, č. 2, s. 449–516.

Shadows in Medieval Optics, Practical Geometry, and Astronomy: On aPerspectiva Ascribed to Thomas Bradwardine, Early Science and Medicine, 2022, roč. 27, č. 2, s. 179–223.

Buridan Wycliffised? The Nature of the Intellect in Late Medieval Prague University Disputations. In: Gensler, M. – Mansfeld, M. – Michałowska, M. (eds.). The Embodied Soul: Aristotelian Psychology and Physiology in Medieval Europe between 1200 and 1420 . Cham: Springer, 2022, s. 277–310. (Open Access: https://doi.org/10.1007/978-3-030-99453-2_14 )

The Aims of Perspectiva in 1360s Paris: Investigating Texts Written in the Hand of Reimbotus de Castro. In: Cermanová, P. – Žůrek, V. (eds.). Books of Knowledge in Late Medieval Europe: Circulation and Reception of Popular Texts . Turnhout: Brepols, 2021, s. 299–329.

Studying and Discussing Optics at the Prague Faculty of Arts: Optical Topics and Authorities in Prague Quodlibets and John of Borotín’sQuaestio on Extramission. In: Pavlíček, O. (ed.), Studying the Arts in Late Medieval Bohemia, Turnhout: Brepols, 2021, s. 251–303. (Open Access: https://doi.org/10.1484/M.SA-EB.5.122641

The Visual Process: Immediate or Successive? Approaches to the Extramission Postulate in 13th-Century Theories of Vision. In: Baltuta, E. (ed.), Medieval Perceptual Puzzles: Theories of Sense-Perception in the 13 th and 14th Centuries , Leiden: Brill, 2020, s. 73–110.

What is in the Mirror? The Metaphysics of Mirror Images in Albert the Great and Peter Auriol. In: Glenney, B.; Silva, J. F. (eds.), Senses and the History of Philosophy, London: Routledge, 2019, s. 131–148.

Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol. Filosofický časopis. 2017, roč. 65, mimořádné č. 2 (= Perception in Scholastics and Their Interlocutors), s. 101–119.

Perception and Objective Being: Peter Auriol on Perceptual Acts and their Objects. American Catholic Philosophical Quarterly, 2016, roč. 90, č. 1, s. 49–76.

Studie v češtině

Pohled šlehající z očí: františkáni 13. století a Augustinova autorita v otázce extramisní teorie vidění. In: Hlaváček, P. a kol., Proměny františkánské tradice: Od teologie a filosofie ke kultuře a umění , Praha: FF UK & Filosofia, 2019, s. 68–92.

Intencionalita a pojem poznání ve středověké filosofii. Studia Neoaristotelica. 2018, roč. 15, č. 4 (Series Bohemoslovaca 3/2), s. 63–125.

Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi.Studia Neoaristotelica. 2016, roč. 13, č. 3 ( Series Bohemoslovaca 1/1), s. 1–38.

Centrum a periferie v historiografii filosofie: Petr Olivi a středověká nauka o duši. In: Olech, A.; Otisk, M. (eds.), Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji, Ostrava: Ostravská univerzita, 2016, s. 104–119.

Co je člověk? Petr Auriol a role kognitivní psychologie ve středověké definici člověka. In: Herůfek, J. a kol., Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost, Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, s. 55–78.

„Esse apparens“ a jeho role v Auriolově výkladu smyslového vnímání.Filosofický časopis. 2014, roč. 62, č. 4, s. 539–557.

Supozice mentálního termínu podle Viléma Ockhama. Studia Neoaristotelica. 2012, roč. 9, č. 3, s. 20–62.

Recenze

Valerián Magni, O Světle mysli a jeho obraze / De luce mentium et eius imagine, edited by Markéta Klosová, introduction and commentary by Tomáš Nejeschleba. Acta Comeniana 2016, roč. 30 (LIV), s. 230–233.

Lukáš Kotala: Novověká ústní disputace. Filosofický časopis. 2014, roč. 62, č. 5, s. 790–794.

Účast na konferencích

Konference s mezinárodní účastí

„Between Peckham and Buridan: Visual Representation in 15th-Century Vienna Disputations“. Konference Sight and Light in the Late Middle Ages (KU Leuven / University of Zürich / Filosofický ústav AV ČR). Leuven, 12.–13. 6. 2023.

„Optical Roots, Astronomical Fruits: Geometrical Optics and Astronomical Observations in Late Medieval Disputations in Paris and Leipzig“. The XVth International Congress of Medieval Philosophy: La pensée radicale au Moyen Age / Radical thinking in the Middle Ages (IRHT CNRS, Paris / SIEPM). Paris, 22.–26. 8. 2022.

„Delving into the Oresmian Theory of the Rainbow Through a Preparation from Matthias of Knín’s Quodlibet“. Workshop 4th International Consultation on Studying the Arts in Late Medieval Bohemia: Doctrines, Methods and Sources (Filosofický ústav AV ČR). Praha, 20.–21. 6. 2022.

„The Late ’70s at the Prague Faculty of Arts: Conrad of Soltau and Newly-Found Disputation Records from 1377“. Workshop The Modern Reading and Understanding of Medieval University Manuscripts (IRHT CNRS, Paris / University of Cyprus / Filosofický ústav AV ČR). Larnaca, Kypr, 25.–29. 4. 2022.

„An Eastward Diffusion: The Intensity of Light from Nicole Oresme to Matthias of Knín“. Konference Studying the Arts in Medieval Bohemia II: Production, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages (Filosofický ústav AV ČR). Praha, 29.–30. 9. 2021.

„The Noblest Complexion: Semi-materialist Tendencies in a Late Medieval Bohemian Reading of John Wyclif“. Konference Complexio: Across Times and Disciplines (Radboud University, Nijmegen). Nijmegen, 25.–26. 2. 2021 (realizováno online).

„Unravelling the Tangle of Tacit Borrowings: On Some Sources of the Anonymous Quaestio on the Nature of Intellect from the 1409 Prague Quodlibet“. Workshop 3rd International Consultation on Studying the Arts in Late Medieval Bohemia: Doctrines, Methods and Sources in the Prague Quodlibeta around 1409 (Filosofický ústav AV ČR). Praha, 16. 9. 2020 (realizováno online).

„On a Materialist Argument in Matěj of Knín and Prokop of Kladruby“. Workshop 2nd International Consultation on Studying the Arts in Late Medieval Bohemia: Doctrines, Methods and Sources in the Prague Quodlibeta around 1409 (Filosofický ústav AV ČR). Praha, 11.–12. 12. 2019.

„Like a Body and Tunic? The Relation of the Intellect to the Body in Late Medieval Prague University Disputations“. Konference Mind and Body: Aspects of Medieval Natural Philosophy (University of Łódź). Łódź, 13.–14. 6. 2019.

„A Buridanian Question on the Nature of the Intellect in the 1409 Prague Quodlibet.“ Workshop Studying the Arts in Late Medieval Bohemia: Doctrines, Methods and Sources in the Prague Quodlibeta around 1409 (Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Milano). Milano, 4. 12. 2018.

„From Optics to Practical Geometry: On Perspectiva Ascribed to Thomas Bradwardine in Vat. lat. 3102.“ Konference From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework (FF OU). Ostrava, 15.–16. 11. 2018.

„Two Anonymous Commentaries on Peckham’s Perspectiva communis, Written by the Hand of Reimbotus de Castro.“ Konference Books of Knowledge and Their Reception: Circulation of Widespread Texts in Late Medieval Europe (Filosofický ústav AV ČR). Praha, 18.–20. 10. 2018.

Non sicut mus de foramine: Some 13th Century Approaches Towards the Extramissionist Explanation of Vision.“ Konference Theories of Sense-Perception in the 13th and 14th Centuries (Humboldt Universität). Berlin, 6.–7. 4. 2017.

„Optics at the Prague Faculty of Arts in the Middle Ages: The Case of John of Borotin.“ Konference Studying the Arts in Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages – 2nd Annual Meeting of Societas Artistarum (Filosofický ústav AV ČR). Praha, 8.–9. 12. 2016.

„Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol.“ Konference Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy (FF OU). Ostrava, 6.–7. 10. 2016.

„Peter Auriol and his Predecessors on the Identity of Species with Cognitive Act.“ Workshop Peter Auriol and his Vicinity (Institute of Philosophy, KU Leuven). Leuven, 3.–4. 6. 2016.

„Unity and Diversity in Medieval Psychology.“ Konference Unity and diversity of medieval (Central) Europe: Social order and its cohesive and disruptive forces (KHI FF UP). Olomouc, 31. 3.–2. 4. 2016.

„Peter Auriol on Categories, Relations, and Cognition.“ Workshop Workshop on the History of Scholastic Logic (Filosofický ústav AV ČR). Praha, 30. 5. 2015.

Ostatní konference

„Prameny k pozdně středověkým univerzitním disputacím: Optická témata na vídeňské artistické fakultě“. Kolokvium Středověké písemné prameny a možnosti jejich výzkumu a interpretace II. (FF OU). Ostrava, 9. 11. 2023.

„Intelektuál písařem, písař intelektuálem: Reimbotus de Castro a jeho kvadriviální zájmy“. Kolokvium Normy a hodnoty ve středověké společnosti II: narativy a symboly (FF OU). Ostrava, 13. 9. 2019.

„Zrcadla a středověcí aristotelikové“. Konference Aristotle and Aristotelianism (KFI FF UP). Olomouc, 12.–13. 10. 2017.

„Politická moc a jazykový význam: reálná existence společenských institucí podle Petra Oliviho“. Kolokvium Realita a skutečnost ve středověku (FF OU). Ostrava, 15. 9. 2016.

„Čtyři, nebo pět příčin? Petr Olivi o terminativní kauzalitě“. Konference Genetyczna i Historyczna Metoda jako Hermeneutyka Historii filozofii (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie). Bukowina Tatrzańska, 20.–21. 6. 2016.

Causa terminativa: pátý typ příčiny?“ Kolokvium Aristotelés a příčiny (Filosofický ústav AV ČR). Praha, 6. 5. 2016.

„Petr Olivi: okrajový přístup ve středověké nauce o duši?“. Konference Filozof na prowincji: Rola elit intelektualnych w środowiskach lokalnych (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie). Lubliniec, 9.–10. 10. 2015.

„Je optika nemorální? Petr Olivi o povaze smyslového vnímání“. Kolokvium Středověký člověk: poznání a svět (FF OU). Ostrava, 12. 9. 2014.

„Boží ideje a aristotelská nauka o duši: Jan Duns Scotus a Petr Auriol“. Konference Logos kai Theos (KFI FF OU). Ostrava, 1. 9. 2014.

„Definice člověka ve středověké filosofii a role kognitivní psychologie (na příkladu Petra Auriola)“. Konference Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem (KFI FF OU). Ostrava, 12. 6. 2014.

„Arabská optika a středověká filosofie“. Studentská konference Paralely vědy a filozofie (KFI FF MU). Brno, 22. 5. 2014.

Zvané přednášky

„Optics and Disputation Practice at the Vienna Faculty of Arts 1400-1450.“ Přednáškový cyklus Codicology & Palaeography (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Mittelalterforschung). Wien, 24. 1. 2023 (online).

„Optics and Natural Philosophy in Late Medieval Vienna: Manuscripts, Texts, Authors.“ Universität Wien, Institut für Historische Theologie. Wien, 29. 11. 2022.

„What is in the Mirror? The Metaphysics of Mirror Images in Albert the Great, Peter Auriol and the Prague Quodlibet by Prokop of Kladbury (1417).“ Seminari di Storia della filosofia medievale (Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Milano). Milano, 16. 10. 2017.

„Smyslové vnímání a role pozorovatele ve středověké filosofii: Roger Bacon, Petr Olivi, Petr Auriol.“ ÚFaR FF UK. Praha. 14. 3. 2017.

„Nejkrásnější věda, člověk v prázdnu a tvář v zrcadle: role pozorovatele ve středověkých teoriích smyslového vnímání.“ Jednota filozofická, pobočka Olomouc (KFI FF UP). Olomouc, 1. 3. 2017.

 

Grantové projekty

Projekt GAČR Peckhamův věk: Role spisu Perspectiva communis Jana Peckhama v šíření a rozvoji optického vědění, 1279–1542 (24-12752S, FLÚ AV ČR, Praha): hl. řešitel (2024–2026).

Projekt ERC ACADEMIA: Reconstructing Late Medieval Quests for Knowledge: Quodlibetal Debates as Precursors of Modern Academic Practice (FLÚ AV ČR, Praha): člen týmu, hl. řešitel O. Pavlíček (2021–).

Projekt GAČR Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jako křižovatka evropského středověkého vědění (FLÚ AV ČR, Praha): člen týmu, hl. řešitel O. Pavlíček (2019–2022).

Post-doktorský projekt AV ČR s tématem Středověká optika, smyslové vnímání a nauka o duši mezi Paříží, Oxfordem a Prahou (1242–1411) : hl. řešitel (2018–2019).

Institucionální rozvojový projekt Utváření jinakosti ve středověké Evropě (FF OU, Ostrava): člen týmu, hl. řešitelka Daniela Rywiková (2018–2020).

Projekt GAČR Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext (FF UP, Olomouc): člen týmu, hl. řešitel T. Nejeschleba (2017).

Institucionální rozvojový projekt Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy (FF OU, Ostrava): člen týmu, hl. řešitel R. Antonín (2015–2017).

Institucionální rozvojový projekt Centrum pro studium středověké společnosti a kultury – Vivarium (FF OU, Ostrava): člen týmu, hl. řešitel M. Otisk (2014).

Projekt OP VK Výzkumná síť teorie a dějin vědy (FF OU, Ostrava): asistent (2014).

Grantové projekty SGS FF OUStředověké prameny – úskalí jejich interpretace a zpřístupnění IIII a Realita a skutečnost ve středověku (2013–2016).

Zahraniční pobyty

2022/09–11: Wien, Universität Wien (prof. Thomas Prügl): tříměsíční stáž, stipendium Ernsta Macha.

2014/01–02: Berlin, Humboldt-Universität (prof. Dominik Perler): měsíční stáž.

Krátkodobé (obvykle týdenní) badatelské pobyty spojené s rukopisným výzkumem v knihovnách: München, Staatsbiblothek (2021/08), Kraków, Biblioteka Jagiellońska (2019/04), Milano, Bibliotheca Ambrosiana (2017/10), Vatikán, Biblioteca Apostolica Vaticana (2015/10), Berlin, Staatsbibliothek (2014/10).

Vědecko-organizační činnost

Spoluorganizátor konference Sight and Light in the Late Middle Ages (KU Leuven / University of Zürich / Filosofický ústav AV ČR). Leuven, 12.–13. 6. 2023

Člen organizačního týmu mezinárodní konference From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework (FF OU, Ostrava, 15.–16. 11. 2018).

Spoluorganizátor mezinárodní konference Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy (FF OU, Ostrava, 6.–7. 10. 2016).

Vědecko-popularizační činnost

Popularizační přednáška pro širší veřejnost „Z Káhiry do Prahy: Optika na středověkých evropských univerzitách a její lokální specifika“ v rámci bloku „Zakládání univerzit ve středověku jako lokálních entit“ na Evropském festivalu filozofie (17. ročník), Velké Meziříčí, červen 2023.

Správa účtu @medphiljournals na sociální síti Twitter/X, který s týdenní frekvencí přináší informace o nově publikovaných číslech časopisů věnovaných středověké filosofii a vědě (od r. 2017).

Blog Insolubilia (http://scholipeta.blogspot.cz) věnovaný středověké filosofii a vědě (2010–2018).

Stipendia a ocenění

Prémie Otto Wichterleho (2023).

Ernst Mach Scholarship (OeAD, 2022).

SIEPM Junior Scholar Award (2020).

Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa (2015).

Stipendium Moravskoslezského kraje (2015).

Ocenění rektora Ostravské univerzity za vynikající studijní výsledky (2011).

Členství

Centrum medievistických studií, Praha (fellow od r. 2002).

Roger Bacon Research Society (člen od r. 2020).

Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (člen od r. 2018).

Society for Medieval and Renaissance Philosophy (člen od r. 2015).

Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu (člen od r. 2013).

Další akademická činnost

Vyžádané posudky pro časopisy British Journal for the History of Philosophy, Revista Española de Filosofía Medieval, Studi sull’aristotelismo medievale (secoli VI-XVI), Studia Neoaristotelica, Aithér, Bohemian Reformation and Religious Practice, Listy filologické/Folia philologica, Teorie vědy/Theory of Science.