Collegium Europaeum

Collegium Europaeum je společným vědeckým pracovištěm FF UK a Filosofického ústavu AV ČR, které bylo založeno roku 2008 za účelem akumulace badatelského potenciálu k pokročilému výzkumu v oblasti evropských studií. Zaměřuje se na interdisciplinární bádání a kritickou reflexi evropské kulturní a politické identity. Prostřednictvím historického, filosofického a sociálně-vědního zkoumání (od středověku po současnost) se zabývá fenoménem Evropy a jejích specifických kulturně-historických, náboženských a politických tradic v českém a středoevropském kontextu.

www.collegium-europaeum.cz