Kryštof Boháček

Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. (1974)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VZDĚLÁNÍ

2009 Ph.D. in philosophy, Charles University, Prague, Faculty of Philosophy and Arts

2000 MA (Mgr.) in philosophy, Charles University, Prague, Faculty of Philosophy and Arts

1992 Maturita (high-school leaving exam), Gymnasium Na Pražačce, Prague

ODBORNÁ PRAXE

Od 2002 VĚDECKÝ ASISTENT (2002-2009 doktorand, 2009-2011 postdoktorand)

Akademie věd ČR, Filosofický ústav

Od 2002 ODBORNÝ ASISTENT

Západočeská universita v Plzni, Filosofická fakulta, Katedra filosofie

2009 - 2014 ŠÉFREDAKTOR (dodnes ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA)

Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice

2006 - 2014 ASISTENT

Metropolitní Universita Praha

2011 - 2016 VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK

Výzkumné centrum teorie a dějin vědy, Západočeská universita v Plzni, Filosofická fakulta

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE

2019 FELLOWSHIP Jana Patočky na Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Vídeň

2015, 2016, 2017, 2018 and 2019 KRÁTKÉ VÝZKUMNÉ POBYTY na Research Centre on Greek Philosophy, Academy of Athens, výzkumný spolupracovník dr. Stavelas.

2019 KRÁTKÝ STUDIJNÍ POBYT na Universität Wien pod vedením prof. Karamanolise

2014-2016 VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE s prof. Freise, Universität Göttingen, na problému „dialog“ (výsledkem kapitola v kol. monografii editované prof. Freisem, 2018).

2001/2002 DVĚ KRÁTKÁ STIPENDIA na Eberhard-Karls Universität, Fakultät für Philosophie, Tübingen

MEZIOBOROVÁ A POPULARIZAČNÍ ČINNOST

Každý měsíc pořádá veřejná diskusní setkání FILOSOFICKÁ KAVÁRNA, propojující aktuální výzkumná témata humanitních věd se žhavými společensko-politickými otázkami, problémy kulturní scény a širším horizontem Akademie věd i universit. Výstupy zpracovány formou webových prezentací.

EDITORSKÁ ČINNOST

Hostující editor Monotematických čísel/bloků Filosofického časopisu (6/2004, 3/2006, 6/2019).

MONOGRAFIE / KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH
Boháček, K., „Zbožnost, právo a tradice.“ [Piety, law and tradition.], in: Jinek, J. & Jirsa, J. (ed.), Platónův dialog Euthyfrón. Praha: OIKOYMENH, 2019, s. 11-28. Mathésis, 14. ISBN 978-80-7298-283-7

Boháček, K., „Filosofie mezi perspektivami dialogu a dialogem perspektiv.“ [Philosophy between the perspectives of dialogue and the dialogue of perspectives.], in: Pokorný, M. (ed.), Energein: Petru Rezkovi k jednasedmdesátým narozeninám. Praha: Rubato, 2019, s. 50-65. ISBN 978-80-87705-74-2

Boháček, K., „Between Socrates and Stranger: How Dialogic Are Plato’s Dialogues?“, in: Freise, M. (ed.), Inspired by Bakhtin: Dialogic Methods in the Humanities. Brighton, MA: Academic Studies Press, 2018 -, s. 7-24. Studies in comparative literature and intellectual history. ISBN 978-1-61811-738-0

Boháček, K., „Sókratés a smrt.“ [Socrates and death.], in: Jinek, J. (ed.),Platónova Obrana Sókrata. Praha: OIKOYMENH, 2016, s. 130-148. Mathésis, 11. ISBN 978-80-7298-228-8

Boháček, K., „Der echte Freund im Phaidon.“, in: Jinek, J. & Konrádová, V. (eds.), For friends, all is shared: friendship and politics in ancient Greek political thought. Praha: Oikoymenh, 2016, s. 74-86. Mathésis, 12. ISBN 978-80-7298-239-4; ISBN 978-80-7414-942-9

Boháček, K., „Platónovy homérovské dialogy.“ [Plato's Homeric Dialogues.], in: Wollner, U. & Cepko, J. (eds.), Reflexia Homéra v antickej filozofii. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB - Belianum, 2014, s. 36-67. ISBN 978-80-557-0767-9

Boháček, K., „Diatribé a sofia.“ [Diatribe and sophia.], in: Jinek, J. (ed.), Platónův dialog Ión. Praha: Oikoymenh, 2014, s. 28-47. ISBN 978-80-7298-161-8

Boháček, K., „Metoda formální analýzy a její využití při řešení otázek pravosti a hlavního tématu dialogu.“ [On the Method of Formal Analysis and its Applications in Questions of the Authenticity and the Main Topics of the Dialogue.], in: Havlíček, A. & Jinek, J. (eds.), Platónův dialog Hippias Větší. Praha: OIKOYMENH, 2012 , s. 11-26. ISBN 978-80-7298-475-6

Boháček, K., „Záhadná filopoesie.“ [The mysterious philopoetry.], in: Vrabec, M. (ed.), Filosofické reflexe umění. Praha: Togga, 2010 , s. 23-40. ISBN 978-80-87258-42-2

Boháček, K., „O pravosti dialogu.“ [On the Authenticity of the Dialogue.], in: Havlíček, A. & Jinek, J. (eds.), Platónův dialog Alkibiadés. Praha: OIKOYMENH, 2009, s. 9-25. ISBN 978-80-7298-426-8

Boháček, K., „Proč barbary hlava nebolí. Ke struktuře raných dialogů a smyslu aporií v dialogu Charmidés.“ [Why Barbarians don't have Headaches. The structure of early dialogues and the sense of the apories in Charmides.], in: Havlíček, A. (ed.), Platónův dialog Charmidés. Praha: OIKOYMENH, 2008, s. 7-34. ISBN 978-80-7298-258-5.

Boháček, K., „Pře-dávání jako neformální smysl univerzit.“ [Hand-over as an informal essence of university.], in: Demjančuk, N.; Stark, S.; Demjančuková, D. (eds.), Univerzita tradiční a netradiční ve výuce. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 58-64. ISBN 80-86898-60-1

Boháček, K., „Hektór a Odysseus v dialogu Hippias Minor.“ [Hector and Odysseus in the Hippias Minor.], in: Havlíček, A. (ed.), Platónův dialog Hippias Menší. Praha: OIKOYMENH, 2006, s. 34-52. ISBN 80-7298-145-5.


Boháček, K., Proč Gorgiás mluví. Úvod do filosofie nebytí. [Why Gorgias speaks. An introduction to the philosophy of not being.], Praha: Filosofia, 2004. 301 s. ISBN 80-7007-202-4

ČLÁNKY, RECENZE, PŘEKLADY

Boháček, K., „Aristotelova první filosofie a první filosofové.“ [Aristotle’s First Philosophy and the First Philosophers.], in: Filosofický časopis. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 837-860. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Moudrost Odysseova: Jak dospět v muže pod nadvládou žen?“ [The Wisdom of Odysseus: How to Become a Man Under the Domination of Women?], in: Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy. Roč. 15, č. 3 (2019). E-ISSN 1336-6556

Boháček, K., „Tradiční metafyzika a metafyzická tradice v perspektivách současného bádání.“ [Traditional metaphysics and the metaphysical tradition in the perspectives of contemporary scholarship.], in: Filosofický časopis. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 825-836. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Aristotelova reflexe tragického konceptu příčiny.“ [Aristotle’s Reflection on the Tragic Concept of Cause.], in: Aithér. Roč. 8, č. 15 (2016), s. 72-83. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Tragikomický Euthyfrón: frustrace, vertikála, Homér.“ [The tragicomical Euthyphro: frustration, vertical reading, Homer.], in: Aithér. Roč. 7, č. 14 (2015), s. 34-55. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Fronésis a svobodné rozhodnutí.“ [Phronesis and free decision.], in: Filozofia. Roč. 71, č. 5 (2016), s. 389-400. ISSN 0046-385X

Boháček, K., „Přítel Aristotelés.“ [Aristotle, the Friend.], in: Aithér. Roč. 7, č. 13 (2015), s. 34-45. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Aristotelés a Nová rétorika.“ [Aristotle and the New Rhetoric.], in: Aithér. Roč. 6, č. 11 (2014), s. 100-113. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Fysis v rétorice.“ [Physis in Rhetoric.], in: Aithér. Roč. 5, č. 10 (2013), s. 7-31. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Between Truth and Beauty. Symposium 194e – 201c.“, in: Aithér. Roč. 2, International Issue 1 (2010), s. 173-195. ISSN 1803-7860


Boháček, K., „Magnetická konference na hraně šílenství a vypočítavosti: platónské Múzy opět inspirují!“ [A Magnetic Conference on the Boundary of Madness and Calculation: The Platonic Muses Inspire once again.], in: Filosofický časopis. Roč. 61, č. 2 (2013), s. 307-313. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Epitafios Logos: Milan Mráz.“ [Funeral speech: Milan Mráz.], in:Filosofický časopis. Roč. 59, č. 1 (2011), s. 136-138. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Mezi nejsoucím sofistou a nepřítomným filosofem: zrádnými víry Platónova Politika.“
[Between the Non-existent Sophist and the Non-present Philosopher: The Treacherous Vortices of Plato's " Statesman".], in: Filosofický časopis. Roč. 59, č. 6 (2011), s. 946-956. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Vzpomínka na Milana Mráze. Rozhovor s Vilémem Heroldem.“ [Looking over the Heritage of Milan Mráz: Interview with Vilém Herold.], in: Aithér. Roč. 3, č. 5 (2011), s. 331-341. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „TI ESTI "Metaphysik".“ [What is "Metaphysic".], in: Aithér. Roč. 3, č. 5 (2011), s. 237-248. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Nelogický dialogos mnoha elejských cizinců: Zatrolená dynamis!“ [The Unlogical Dialogue of a Host of Eleatic Strangers: Damned Dynamis!], in: Filosofický časopis. Roč. 58, č. 1 (2010), s. 132-141. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Krása mezi neviditelným řádem a panujícím nepořádem: Líbivý nevkus velkého Hipii.“
[Beauty between the Invisible Order and the Ruling Disorder: the Attractive Tastelessness of the Hippias Major.], in: Filosofický časopis. Roč. 58, č. 6 (2010), s. 956-963. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Rozhovor s Pavlem Baranem: Pokud nic nevysoutěžíme je to naše chyba. Společnosti musíme vracet co jí patří.“ [Interview with Pavel Baran: If we Gain Nothing from the Competition, it's our Fault. We must Give back the Society, what Belongs to it.], in: Aithér. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 15-35. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Hledání intuitivní ženské chytrosti v jádru tradic antického modelu výchovy. [Searching for Intuitive Female Cleverness in the Heart of Traditional Ancient Education Model.][rew. Hawhee, D.: Bodily Arts: Rhetoric and Athletics in Ancient Greece, Austin, 2004]., in: Aithér. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 237-239. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Politiké Areté: Střeček nebo občanský cvičitel.“ [Politic virtue: Botfly or Civil Trainer.], in: Aithér. Roč. 2, č. 3 (2010), s. 152-163. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Psaní dějin filosofie jako (filosofický) po-čin.“ [Writing the History of Philosohy as a (philosophical) Act.], Aithér. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 166-174. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Ísokratova praktická filosofie a její závislost na Gorgiovi z Leontín.“ [Practical Philosophy of Isocrates and its Dependence on Gorgias of Leontin.], in: Aithér. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 79-107. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Roztříštěná realita heterogenních idejí: znepokojivá upřímnost Platónova.“ [The fragmented reality of heterogenous ideas: Plato's disturbing candour.][rew. Thein, K.: Vynález Věcí], in: Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 57, č. 4 (2009), s. 599-605. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Mnohost hlasů Platónovy rétoriky: jedna řeč pro filosofii i sofistiku.“ [Plurality of Voices in Plato's Rhetoric: One and the Same Speech for Philosophy and Sophistry.][rew. McCoy, M.: Plato on the Rhetoric of Philosophers and Sophists, New York], in: Aithér. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 119-121. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Ušlechtilá žeň nejvyšších okurek pražských.“ [The refined harvest of the summer philosophical season in Prague.], in: Filosofický časopis. Roč. 57, č. 5 (2009), s. 796-798. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Gorgiás 447a-448e aneb Opožděný prolog.“ [Gorgias 447a-448e or Delayed Prologue.], in: Aithér. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 23-41. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Karel Thein mezi Platónem a Aristotelem: Pluralita podrobená Sókratovu elenchu. [Karel Thein between Plato and Aristotle: The plurality subjected to Socrates´ elenchos], in:Filosofický časopis. Roč. 57, č. 4 (2009), s. 632-635. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Zdeněk Kratochvíl: Délský potápěč k Hérakleitově řeči.“ [Zdeněk Kratochvíl: Delian Diver for Heraclitus Speech.][rew. Kratochvíl, Z.: Délský potápěč k Hérakleitově řeči], in: Reflexe : Filosofický časopis. Roč. 35, č. 2 (2008), s. 96-105. ISSN 0862-6901

Boháček, K., „Bruce McComiskey: Gorgias and the New Sophistic Rhetoric.“ [Review:Bruce McComiskey: Gorgias and the New Sophistic Rhetoric.], in: Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 56, č. 4 (2008), s. 621-629. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Hodokvas platonické lásky aneb kterak moudře končívají hostiny olomoucké.“ [A Banquet of a Platonic Lover or The Wise Ends of Symposiums in Olomouc.], in: Filosofický časopis. Roč. 56, č. 1 (2008), s. 148-150. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Podzimní filosofické bakchanálie: mýtický hédonismus?“ [The Autumn of a Philosophical Bacchanalia: Mythical Hedonism?], in: Filosofický časopis. Roč. 49, č. 6 (2001), s. 1057-1060. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Platónův "dvojitý agent“ aneb jak podvodník podvodníka podvedl.“ [Plato’s "Double Agent" or How a Cheat Cheats a Cheat.], in: Filosofický časopis. Roč. 55, č. 6 (2007), s. 945-956. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Janáček's gorgianische Leistung: Eine erfolgreiche Forschung, die vom Erfolg nicht gekrönt wurde.“, in: Acta Universitatis Carolinae. Philologica.. Roč. 21, č. 1 (2006), s. 13-28. ISSN 0567-8269

Boháček, K., „Čarodějův učeň.“ [The sorcerer's apprentice.], in: Filosofický časopis. Roč. 54, č. 6 (2006), s. 957-963. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Sofistés, homo protagorensis.“ [The sophist, homo protagorensis.], in: Filosofický časopis. Roč. 54, č. 3 (2006), s. 411-434. ISSN 0015-1831
(Překlad / Translation)
Boháček, K., trans., [Gigon, O.: Gorgias über das Nichtsein. In: Studien zur antiken Philosophie. Berlin, Walter de Gruter 1972, s. 62-97.], in: Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 52, č. 6 (2004), s. 937-965. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Statický a dynamický model výchovy v antice.“ [Static and Dynamic Model of Education in Clasical Times.], in: Výchova a tradice evropského myšlení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2003 (eds. Demjančuk, N. & Demjančuková, D. & Stark, D.), s. 61-74. ISBN 80-86473-49-X.

Boháček, K., „Filosofie mezi universitou a univerzalitou.“ [Philosophy between University and Universality.], in: Univerzita v novém mileniu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004 (ed. Demjančuk, N.), s. 109-121. ISBN 80-86473-62-7.

Boháček, K., „Olof Gigon o existenci smyslu neexistujícího spisu o nebytí.“ [Olof Gigon on the Existence of the Sense of Non-Existant Text „on Non-Being“.], in: Filosofický časopis. Roč. 52, č. 6 (2004), s. 925-935. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Krvavé stopy nepřítomné duše.“ [The bloody traces of an absent spirit.], in: Filosofický časopis. Roč. 53, č. 1 (2005), s. 151-156. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Platónův hadí jazyk: uhrančivá jednota mnohých selhání.“ [Plato's snake tongue: The bewitching unity of multiple failures.], in: Filosofický časopis. Roč. 51, č. 6 (2003), s. 1056-1061. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Dostaveníčko s Malým velkým Hippiou.“ [Randezvous with the great Lesser Hippias.], in:
Filosofický časopis. Roč. 50, č. 6 (2002), s. 1056-1059. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Úvahy o plavovlasé duši.“ [Reflections on a Fair-haired Spirit.], in: Filosofický časopis. Roč. 48, č. 6 (2000), s. 1058-1061. ISSN 0015-1831

WEBOVÉ PREZENTACE

Boháček, K. - Matějčková, T., Filosofická kavárna: Hegelova světová i česká fenomenologie. [Philosophical Café: On Hegel’s World and Czech Phaenomenology.] Praha: Filosofický ústav, 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=ahvY9eP597g

Boháček, K. - Arnason, J. P. - Kreuzzieger, M., Filosofická kavárna: Eurazijské modernity.[Philosophical Café: On Eurasian Modernities.] Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=pnHafMPdy1s

Boháček, K. - Hříbek, T. - Urban, P. - Černý, D., Filosofická kavárna: Zvířata a etika. [Philosophical Café: On Animal Ethics.] Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=OaWVviod7Ro&feature=emb_title

Boháček, K. - Fořtová, H., Filosofická kavárna: O Principech politiky Benjamina Constanta. [Philosophical Café: On Benjamins Constatnt´s Princips of Politic.] Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., 2019. https://www.youtube.com/watch?v=WH6Bfr3z6to

Boháček, K. – Hříbek. T. – Binka. B., Filosofická kavárna: Etika klimatické změny. S T. Hříbkem a B. Binkou. [Philosophical Café: Ethics of the Climate Change. With T. Hříbek and B. Binka.] Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=CLQLk4cpShs&t=172s

Boháček, K. – Jinek, J., Filosofická kavárna: Obec a politično v Aristotelově myšlení. S Jakubem Jinkem.

[Philosophical Café: On Polis and Political Thought in Aristotle with Jakub Jinek.] Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=rY4v1ZOuMhQ&t=3175s

Boháček, K., Filosofická kavárna: Mezi mýty a minarety. S J. Rovenským, H. Kmoníčkem, M. Mendelem, P. Pelikánem a B. Turečkem. [Philosophical Café: Between Myths and Minarets. With J. Rovenský, H. Kmoníček, M. Mendel, P. Pelikán a B. Tureček.] Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=Cmd-u0JJoNw&t=920s

POŘÁDÁNÍ KONFERENCÍ

Aristotelská tradice politického myšlení. [The Aristotelian Tradition of Political Thought.]

[Praha, 08.02.2019-08.02.2019,

Metafysika. [Metaphysics.] [Praha, 01.02.2018-02.02.2018]

Aristotle and Aristotelianism. [with P. Hobza, Olomouc, 12.10.2017-13.10.2017]

Aristotelés a jeho dědictví. [Aristotle and his legacy.] [Olomouc, 09.12.2016]

Aristotelés a příčiny. [Aristotle and cause.] [Praha, 06.05.2016]

Aristotelés a tradice. [Aristotle and Tradition.][Praha, 12.06.2015]

Aristotelés dnes. [Aristotle today.][Praha, 16.05.2014-16.05.2014]

GRANTY AND PROJEKTY

2018-2021 SPOLUŘEŠITEL výzkumného projektu Academy of Athens „Elucidations of Kairos and Kairicity in Philosophical Contemplation”, řešitel a koordináto projektu dr. Stavelas.

DALŠÍ AKTIVITY

Zakladatel a vedoucí Plzeňského platónského kroužku – výzkumné skupiny systematicky rozvíjející interpretaci platónských textů. V rámci kroužku pořádány v Plzni každoroční konference na téma platónsjko-aristotelské filosofie. Výstupy publikovány formou řady „proceedings“ s názvem “Platonica Pilonica” (zatím publikovány 4 svazky).

Zakládající člen České platónské společnosti.

Zakladatel a předseda České společnosti pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu (dvakrát ročně v rámci společnosti pořádá konference).