Matyáš Havrda

Matyáš Havrda, Ph.D., DSc.

havrda[at]flu.cas.cz

 

DSc. 2023, Akademie věd ČR, Filosofický ústav (filologické vědy)

Ph.D. 2000, Univerzita Karlova, Filosofická fakulta (dějiny filosofie)

Mgr. 1996, Univerzita Karlova, Filosofická fakulta (psychologie)

Vzdělání

1997–2000 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, dějiny filosofie (postgraduální program)

1994–1996 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium religionistiky; klasická řečtina I–II (ÚŘLS)

1991–1996 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, psychologie

Zaměstnání

2015– Filosofický ústav Akademie věd ČR

2012–2015 Institut für klassische Philologie, Humboldt Universität zu Berlin (Alexander-von-Humboldt Professur, Philip van der Eijk)

2002–2011 Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Univerzita Palackého Olomouc

Stipendia

2015–2020 J.E. Purkyně Fellowship (5 years), Czech Academy of Sciences

2009 A.S. Onassis Fellowship (6 months), University of Crete, Rethymno

2003–2004 Fulbright Fellowship (10 months), Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, CA, USA

Granty

2023-2025 Credible Medicine: Galen's Method of Inquiry and Proof, Czech Science Foundation, GA 23-05178S (řešitel)

2020–2022 Aristotelian Demonstration in the Theory and Practice of Galen’s Medical Science, Czech Science Foundation, GA 20-16937S (řešitel)

2017–2019 Between Perception and Propositional Thought, Czech Science Foundation, GA 17-05919S (spoluřešitel)

Spolupráce

2012–2016 Proměny etiky, Ústav filosofie a religionistiky UK Praha

2012–2015 Historie a interpretace Bible, Univerzita Palackého Olomouc

Ediční a vědecko-organizační činnost

2022 – Člen Rady Filosofického ústavu

2022 – Člen redakční rady časopisu Reflexe

2021 – Člen redakčního kruhu Filosofického časopisu 

2017– Člen ediční rady, Ancient Philosophy and Religion book series, Brill

2010–2012 Acquisitions Editor, Versita-De Gruyter, Theology and Religious Studies

2002–2015 Vedoucí řady Knihovna raně křesťanské tradice, nakl. OIKOYMENH (spolu s L. Karfíkovou) 

Publikace

I. Monografie

autor

2021 Galén, Afekty a chyby vlastní duše: jejich terapie a léčba, Praha: Oikúmené, ISBN 9788072985920

2017 Klement Alexandrijský, ‘Stromata VIII’ (Liber Logicus), úvod, řecký text, překlad a poznámky M. Havrda, Praha: Oikúmené, ISBN 9788072984725

2016 The So-Called Eighth Stromateus by Clement of Alexandria: Early Christian Reception of Greek Scientific Methodology, Philosophia Antiqua 144; Leiden/Boston: Brill, 373 p., ISBN 9789004310087

2009 Klement Alexandrijský, Stromata V, úvodní studie, překlad a komentář, Praha: Oikúmené, 395 s.

2001 Kléméns Alexandrijský, Pobídka Řekům, úvodní studie, překlad a komentář, Praha: Herrmann a synové, 221 s.

editor

2022 Galen’s Epistemology: Experience, Reason, and Method in Ancient Medicine. Eds. R.J. Hankinson and M. Havrda, Cambridge: Cambridge University Press

2012 The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010). Ed. M. Havrda, V. Hušek and J. Plátová. Supplements to Vigiliae Christianae 117; Leiden: Brill

2011 Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense (Prag, den 30.-31. October 2009). Hg. von L. Karfíková und M. Havrda. Paradosis, Academic Press Fribourg

II. Odborné články a kapitoly v knihách

[43] 2024 „Logic and Scientific Method,“ in: J. Laskaris, R. Rosen and P.N. Singer (eds.), Oxford Handbook of Galen, Oxford: Oxford University Press (v tisku)

[42] 2024 "The Discover of chreia: Galen's Method of Teleological Demonstration and Its Aristotelian Background," Early Science and Medicine 29.1 (v tisku)

[41] 2023 „Fragments of Greek Epistemology in the Stromateis," Adamantius 28 (2022) (v tisku)

[40] 2023 „The Order of Education and Knowledge in Clement of Alexandria“, in: L. Ayres, M. Champion and M. Crawford (eds.), The Intellectual World of Christian Late Antiquity: Reshaping Classical Traditions, (Cambridge: Cambridge University Press), 89-99

[39] 2023 „Je čas akcident pohybu? K antické kontroverzi nad Aristotelovou Fyzikou," in: J. Kranát, O. Navrátilová, V. Němec (vyd.), Pole plné rozmanitých bylin (Praha: Oikúmené, 2022), 7-27

[38]  2022 „From Problems to Demonstrations: Two Case Studies of Galen’s Method“, in: R.J. Hankinson and M. Havrda (eds.), Galen’s Epistemology: Experience, Reason, and Method in Ancient Medicine, Cambridge: Cambridge University Press, 116-135

[37] 2022 „Introduction,“ in: R.J. Hankinson and M. Havrda (eds.), Galen’s Epistemology: Experience, Reason, and Method in Ancient Medicine, Cambridge: Cambridge University Press (with R.J. Hankinson), 1-12

[36] 2021 „Aristotelská logika jako nástroj řešení problémů,“ Reflexe 61: 21-46

[35] 2021 „Five Views of Definienda in Alexander’s Quaestiones 1.3 and 2.14,“ Elenchos: Journal of Studies on Ancient Thought 42(2): 351-74

[34] 2021 “Clement of Alexandria,“ in M.J. Edwards (ed.), The Routledge Handbook of Early Christian Philosophy (London/New York: Routledge): 357–371

[33] 2020 “Intellectual Independence in Christian and Medical Discourse of the 2nd and 3rd Centuries,” in L. Ayres & H.C. Ward (eds.), The Rise of the Early Christian Intellectual in the Second Century (Berlin: New York, De Gruyter), 81–100 

[32] 2020 “Nemesius against Galen on Soul as Mixture,” in A. Pietrobelli (ed.), Contre Galien : critique d’une autorité médicale, de l’Antiquité au premier âge moderne (Paris: Honoré Champion), 63–76

[31] 2019 “Does Aristotle Distinguish Between Common and Specific Topoi in the Rhetoric?” Eirene: Studia Graeca et Latina 55: 179–197.

[30] 2019 “Two Projects of Christian Ethics: Clement, Paed. I 1 and Strom. II 2, 4–6,” Vigiliae Christianae 73: 121–137

[29] 2018 “Duše jako forma podle Alexandra z Afrodisiady,” Reflexe 54: 3–18.

[28] 2017 “Body and Cosmos in Galen’s Account of the Soul,” Phronesis: A Journal For Ancient Philosophy 62: 69–89

[27] 2016 “Clement’s Exegetical Interests in Stromateis VIII,” in Clement’s Biblical Exegesis. Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29-31, 2014), vyd. V. Černušková, V. Hušek a J. Plátová (Vigiliae Christianae Supplements 139; Leiden: Brill), 162–78

[26] 2016 „Die Valentinianer,“ in L. Karfíková (vyd.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik (Freiburg: Herder), 230–246 (= 6, 8)

[25] 2016 „Irenäus von Lyon,“ in L. Karfíková (vyd.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik (Freiburg: Herder), 247–265 (= 16)

[24] 2016 „Klemens von Alexandrien,“ in L. Karfíková (ed.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik (Freiburg: Herder), 282–301 (= 13, 17)

[23] 2015 “The Purpose of Galen’s Treatise On Demonstration,” Early Science and Medicine 20: 265–287

[22] 2013 “Textual Notes on Stromata VIII,” Mnemosyne 66: 761–768

[21] 2012 “Categories in Stromata VIII,” Elenchos 33: 197–225

[20] 2012 “Demonstrative Method in Stromateis VII,” in The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010), vyd. M. Havrda, V. Hušek a J. Plátová (Vigiliae Christianae Supplements 117, Leiden: Brill), 261–275

[19] 2012 „Poznávat jako Asklépios: Zkušenost a rozum v lékařské diagnostice Galéna z Pergamu,“ in Medicína mezi jedinečným a univerzálním, vyd. S. Fischerová a A. Beran (Červený Kostelec: Mervart), 97–115

[18] 2011 “Galenus Christianus? The Doctrine of Demonstration in Stromata VIII and the Question of its Source,” Vigiliae Christianae 65: 343–375

[17] 2011 “Grace and Free Will according to Clement of Alexandria,” Journal of Early Christian Studies 19: 21–48

[16] 2011 „Milost jako pokračující tvoření: Irenej z Lyonu,“ in Milost v patristice, vyd. L. Karfíková a J.A. Dus (Jihlava: Mlýn), 53–76

[15] 2010 “Some Observations on Clement of Alexandria, Stromata, Book Five,” Vigiliae Christianae 64: 1–30

[14] 2009 „Duše a intelekt v Klementově interpretaci via eminentiae,“ Aither 2: 109–128

[13] 2009 „Milost a svoboda v myšlení Klementa Alexandrijského,“ in Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, vyd. J.A. Dus, L. Karfíková (Jihlava: Mlýn), 153–180

[12] 2008 „Jak správně chytat míč: Přirozenost a cíl člověka v myšlení Klementa z Alexandria,“ in Přirozenost ve filosofii minulosti a současnosti, vyd. L. Chvátal, V. Hušek (Brno: CDK), 67–80

[11] 2008 „Tomášova kniha,“ in Rukopisy z Nag Hammádí 1, Kodex II/2-7, vyd. W.B. Oerter, P. Pokorný (Praha: Vyšehrad), 287–299

[10] 2007 „Kniha Elchasai,“ in Proroctví a apokalypsy: Novozákonní apokryfy III, vyd. J.A. Dus (Praha: Vyšehrad, 2007), 127–141

[9] 2007 „Víra jako anticipace smyslu. K filosofii víry Klementa Alexandrijského,“ in Miscellanea patristica. Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi, vyd. V. Hušek, L. Chvátal a J. Plátová (Brno: CDK), 7–21

[8] 2007 “Grace in Valentinian Soteriology,” Institute for Antiquity and Christianity Occasional Papers Series, No. 50, Claremont: IAC, 24 p.

[7] 2004 „Antické mysterijní motivy v Naassénském traktátu,“ in Druhý život antického mýtu, vyd. J. Nechutová (Brno: CDK), 43–57

[6] 2004 „Valentinovské pojetí milosti,“ in Milost podle Písma a starokřesťanských autorů, vyd. L. Karfíková a J. Mrázek (Jihlava: Mlýn), 110-135

[5] 2003 „Aritmetické spekulace valentinovce Marka,“ in Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci, vyd. L. Karfíková a Z. Šír (Brno: CDK), 53–60

[4] 2002 „Hledání věčného tvaru: Výklad zlomku z Valentinovy homilie,“ in Mediterranea, FS Z. Kratochvíl, vyd. M. Havrda, R. Chlup a T. Vítek (Praha), 136–153

[3] 2002 „Mýtus o Šimonově Heleně,“ Religio 2: 267–279

[2] 2001 „Evangelium podle Egypťanů,“ in Neznámá Evangelia: Novozákonní apokryfy I, vyd. P. Pokorný a J.A. Dus (Praha: Vyšehrad), 224–226

[1] 1999 „Od nicoty k nicotě barvami světa: Dějinné drama a úloha člověka v basileidovské theologii,“ Souvislosti, 3–4/41–42: 167–177

III. Překlady antických dramat

2023 Eurípidés, Bakchantky, překlad z řečtiny, Praha: Národní divadlo (s P. Borkovcem)

2002 Aischylos, Oresteia, překlad z řečtiny a poznámky (publikováno na academia.edu); překlad pro divadelní inscenaci: Praha: Národní divadlo (s P. Borkovcem)

1999 Sofoklés, Král Oidipús, překlad z řečtiny a poznámky, Brno: Větrné mlýny (s P. Borkovcem)

IV. Odborné recenze

2023 rec. R. Vinkesteijn, Philosophical Perspectives on Galen of Pergamum: Four Case-Studies on Human Nature and the Relation Between Body and Soul. Leiden/Boston: Brill 2022, Plekos: Elektronische Zeitschrift für Rezensionen und Berichte zur Erforschung der Spätantike, 25, on-line

2023 rec. T. Matějčková, Kdo tu mluvil o vítězství? Osm cvičení ve filosofické rezignaci, Praha, Karolinum 2022, Filosofický časopis 71, 539-543, on-line 

2021 rec. J. M. F. Heath, Clement of Alexandria and the Shaping of Christian Literary Practice: Miscellany and the Transformation of Greco-Roman Writing, Classical Review 71/2, 362-364

2020 rec. Aristotelés, Kategorie, Praha: Oikúmené, 2018, Reflexe 59/2020: 223–232

2020 rec. P. Bouras-Vallianatos and B. Zipser (eds.), Brill's Companion to the Reception of Galen, Leiden – Boston: Brill, 2018, Eirene: Studia Graeca et Latina 56 (2020): 347–349

2012 rec. Andrew C. Itter, Esoteric Teaching in the Stromateis of Clement of Alexandria (Supplements to Vigiliae Christianae, 97; Brill 2009), Adamantius 18: 573–579

2011 „Corpus Hermeticum: Pohled z okraje,“ rec. R. Chlup, Corpus Hermeticum, Praha: Herrmann a synové, 2007, Religio 1: 127–130

2009 „Šedinův tanec metafor,“ rec. M. Šedina, Bakchantky a včely, Praha: Oikúmené, 2007), Auriga (ZJKF) 51: 160–163

2001 „Nad novým překladem Órigena,“ rec. Órigenés, O Písni písní, Praha: Herrmann a synové, 2000, přel. M.C. Putna a J. Sitár), Souvislosti 47.1: 198–206

V. Populární stati

2022 „Lekár, ktorý hľadal pravdu," Lekárské noviny: Noviny slovenských lekárov a zdravotníckych pracovníkov, Júl/August: 10

2010 „Gnóze: Hledání jiného křesťanství,“ Lidové noviny 3.dubna, příloha Orientace

2007 „Počátky křesťanské filosofie v Alexandrii 2.-3. století,“ Proglas 18/2: 27–31

2004 „Poznámky k překladatelské strategii,“ Souvislosti 2/2004

2002 „Oresteia v klasických Athénách,“ stať v programu Národního divadla: Aischylos, Oresteia, str. 11–12

2002 „Člověk v síti: Tři příspěvky k Oresteii,“ stať v programu Národního divadla: Aischylos, Oresteia, str. 13–29 (spolu s R. Chlupem)

 

Organizace konferencí / workshopů

2023

"Alexander Meets Galen: Aristotle's Physics in Dialogue Between Medicine and Philosophy," International Workshop, Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy, May 19

2022

„Proof in Natural Philosophy: Between Antiquity and the Early Modern Period," Mezinárodní konference, Česká akademie věd, Praha, Vila Lanna, 13.-21. 5.

2019

“Experience and Reasoning in Scientific Methodology: Between Antiquity and the Early Modern Period.” Mezinárodní konference, Česká akademie věd, Praha, Vila Lanna, 9.–11.5.

“Five lectures on the Philosophy and Historiography of Science.” Přednášky a semináře Johna A. Schustera, 13., 14. a 17.5. (spolu s L. Kvaszem)

2018

“Prague Galen Workshop.” Filosofický ústav AVČR, 16.-18.7.

2017

“Liber Logicus (‘Stromata VIII’) by Clement of Alexandria: Proof, Inquiry, Scepticism, Causation in an Early Christian Text.” Mezinárodní konference, Česká akademie věd, Praha, Vila Lanna, 20.-22.4.

“Galen’s Epistemology.” Mezinárodní konference, Česká akademie věd, Praha, Vila Lanna, 19.-21.10.

2015

“The Other Clement of Alexandria: New Perspectives.” Workshop v rámci XVIIth International Conference on Patristic Studies, Oxford, 10.-14.8. (spolu s J.L. Kovacsovou a P.-A. Siejkowským)

2010

“Colloquium Clementinum: De septimo Clementis Stromateorum libro.” Mezinárodní konference, Palackého univerzita Olomouc, 21.-23.10. (spolu s V. Huškem a J. Plátovou)

2009

“Nomina divina: Colloquium Dionysiacum Pragense.” Mezinárodní konference, Evangelické teologická fakulta UK Praha, 30.-31.10. (spolu s L. Karfíkovou)

 

Semestrální kurzy / semináře

2019

“The Origin of Symbolic Mathematics.” Seminář s Burtem A. Hopkinsem, Filosofický ústav AVČR, 26.9.-18.11. (spolu s Š. Holubem, MFF UK)

2018/2019

„Vědění a důkaz: Aristotelovy Druhé analytiky.“ Ústav filosofie a religionistiky FF UK, ZS, týdenní periodicita (spolu s R. Roreitnerem, ÚFaR)

2017/2018

“Ancient Theories of Predication.” Filosofický ústav AVČR, ZS & LS, čtrnáctidenní periodicita (spolu s Anstenem Klevem)

2016/2017

„Alexandr z Afrodisiady: Duše a intelekt.“ Ústav filosofie a religionistiky FF UK, ZS, týdenní periodicita (spolu s V. Němcem)

“Aristotle’s Posterior Analytics.” Filosofický ústav AVČR, ZS & LS, čtrnáctidenní periodicita (spolu s L. Kvaszem)

2014/2015

“Galen Lesekurs.” Ústav klasických studií HU Berlin, LS, týdenní periodicita

“Galen on Demonstrative Knowledge.” Hauptseminar, Ústav filosofie, HU Berlin, ZS, týdenní periodicita

2011/2012

„Počátky křesťanské filosofie.“ Ústav filosofie a religionistiky FF UK, ZS, týdenní periodicita

2000/2001

„Antické křesťanství.“ Ústav filosofie a religionistiky FF UK, ZS & LS, týdenní periodicita (spolu se Z. Kratochvílem)

 

Přednášky (* = zvané)

2023

*[65] "Clement's Use of Ancients: the Case of Theophrastus, fr. 301B Fortenbaugh et al." Conference "Clement of Alexandria and the classical tradition: An interdisciplinary approach." Universita degli Studi di Napoli Federico II, September 28-29 (organized by L. Arcari and L. Miletti)

*[64] "Why the Atomists are Wrong and Hippocrates is Right: Galen's Arguments about the Elements." Conference "Ancient Greek Concepts of Mixtures." Institute of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University Prague, June 23-24 (organized by H. Bartoš)

[63] "Is Time an Accident of Motion? Dem. VIII and Aristotle's Physics IV." Workshop "Alexander Meets Galen: Aristotle's Physics in Dialogue Between Medicine and Philosophy," Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy, May 19 (organized by M. Havrda)

*[62] "Method of Inquiry in Galen's Pharmacology." Seminar "Physiologies médicales et philosophiques," Sorbonne Université, March 31 (organized by J. Devinant)

2022

*[61] “Galen’s Treatise On Demonstration: Research Update.” Institut für Orientalistik, Universität Wien, 9.12.2022 (organizace E. Wakelnig)

*[60] „Je čas akcident pohybu? K antické kontroverzi nad Aristotelovou Fyzikou.“ Kolokvium k antické filosofii, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 9.11. (organizace Š. Špinka)

*[59] “Persuasive Premisses in Galen's Physiology.” Institut für klassische Philologie, HU Berlin, 24.10. (organizace P.J. van der Eijk)

*[58] “Persuasive Arguments in Galen's Physiology.” Centre for the Study of Medicine and the Body in the Renaissance (CSMBR), Institutio Santoriana - Fondazione Comel, Pisa, Itálie, 12.10. (organizace F. Bigotti), on-line

[57] „Galen’s Treatise On Demonstration: Research Update.“ Mezinárodní konference "Prehistoric, ancient and medieval medicine: New perspectives and challenges for the twenty-first century", První lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 21.–23.9. (organizace T. Alušík)

*[56] „Univerzálie podle Alexandra z Afrodisiady.“ Kolokvium k antické filosofii, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 13.4. (organizace R. Roreitner)

2021

*[55] “Persuasive Premisses in Galen's Physiology.” Conference “Human Nature: Medical and Philosophical Perspectives in the Work of Galen of Pergamum,” University of Utrecht, September 23-25, 2021 (organizace T. Tieleman)

*[54] “Fragments of Greek Epistemology in the Stromateis.” Conference « Giornata Internazionale di Studio : La tradizione dei testi classici in Clemente di Alessandria », Università di Bologna, September 16, 2021, on-line (organizace A. Cacciari, D. Tripaldi a L. Perrone)

[53] „Aristotelská logika jako nástroj řešení problémů.“ Přednáška pro FLÚ AV ČR, 29.4., on-line (organizace P. Dvořák)

*[52] „V jakém smyslu je křesťanská filosofie filosofií a v jakém smyslu jí není?“ Přednáška pro Patristický seminář, Patristická společnost ČR, 22.3., on-line (organizace L. Karfíková)

[51] „Galen and Aristotle on Teleological Demonstration.“ Přednáška pro Institut für klassische Philologie, HU Berlin, 17.2. on-line (organizace P.J. van der Eijk)

2020

[50]“Galen on Appropriate Premisses.” Přednáška pro Institut für klassische Philologie, HU Berlin, 10. 2. (organizace P.J. van der Eijk)

 2019

[49] “The Order of Education and Knowledge in Clement of Alexandria.” XVIIIth International Patristics Conference in Oxford, 19.-24.8. (workshop “Modes of Knowing and Ordering of Knowledge”, organizace M. Champion)

*[48] “Alexander, Quaestio I 3: The Objects of Definition.” Konference “Les Quaestiones d’Alexandre d’Aphrodise”, Université de Lyon, 10.–12.10. (organizace G. Guyomarc’h)

*[47] “Nicomachean Ethics VIII 11: Household, Polis, and Friendship.” Conference Nicomachean Ethics VIII.8-IX.3, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Kampus Hybernská, 17.–18.11. (organizace J. Jirsa)

*[46] “Response to: Alvise Lagnerini, ‘Induction in Alexander of Aphrodisias’.” The 2nd Central European Graduate Conference in Ancient Philosophy, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, 1.–2.11. (organizace R. Roreitner and O. Krása)

*[45] “Galen on Appropriate Premisses.” Přednáška pro Filosofický seminář, Eberhard Karls Universität Tübingen, 7.11. (organizace K. Corcilius)

2018

*[44] “Clement of Alexandria on Theoretical Knowledge.“ Workshop “Science and Religion in Late Antiquity”, Princeton University, Department of Religion, 6.5. (organizace M. Vidas)

*[43] “Response to: Miira Tuominen.“ Workshop “Aristotle on νοῦς”, Department of Philosophy and Religious Studies, Charles University Prague, 15.–16.6. (organizace R. Roreitner)

*[42] “Alexander De mixtione, ch. 11-12.“ Alexander's De Mixtione, Crux Workshop, Université de Lyon, 27.–29.9. (organizace G. Guyomarc'h)

*[41] “Aristotle, Rhetoric I.2 1358a1-35.“ Aristotle‘s Rhetoric 1.1-6, SEAAP Workshop, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, 22.–23.11. (organizace J. Jirsa)

2017

[40] “Liber Logicus: Introduction.” Mezinárodní konference “Liber Logicus (‘Stromata VIII’) by Clement of Alexandria: Proof, Inquiry, Scepticism, Causation in an Early Christian Text,” Česká akademie věd, Vila Lanna, Praha, 20.–22.4. (organizace M. Havrda)

*[39] “Aristotle’s Instructions on the Method of Scientific Inquiry.” Ancient Philosophy Summer School, Ružomberok, Slovensko, 7.7. 2017, 60 mins. (organizace P. Labuda)

*[38] “Alexander of Aphodisias on the Substance of the Soul.” Ancient Philosophy Summer School, Ružomberok, Slovensko, 9.7. 2017, 60 mins. (organizace P. Labuda)

*[37] “Aristotle: Posterior Analytics II 16.” International colloquium Aristotle, Posterior Analytics II, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, 26.–30.9., 60 min. (organizace H. Bartoš)

[36] “From Problems to Demonstrations: Two Case Studies on Galen’s Method.” International conference “Galen’s Epistemology,” Česká akademie věd, Praha, Vila Lanna, 19.–21.10., 90 min. (organizace M. Havrda)

2016

*[35] „Důkaz v antické přírodovědě: Aristotelés a Galén.“ Seminář Work in Progress, Filosofický ústav, Česká akademie věd, Praha, 29.1., 120 min. (organizace V. Mikeš)

*[34] “General Introduction and Presentation of ‘Stromata’ VIII, i 1-ii 3 [pp. 80.1-82.11].” Colloquium La teoria aristotelica della dimostrazione in uno scritto patristico: Aristotele, “Analitici secondi” e [Clemente Alessandrino], “Stromati” VIII, Università degli studi dell’Aquila Dipartimento di scienze umane, L’Aquila, 10.3. 2016, 90 min. (organizace A. Longo a M. Bonelli)

*[33] “Clement of Alexandria’s Project of Christian Philosophy.” Pontificia Università della Santa Croce, Řím, 9.4., 120 min. (organizace Giulio Maspero a Ilaria Vigorelli)*

*[32] “Body and Cosmos in Galen’s Account of Cognitive Activities.” Konference The Body’s Mind and the Mind’s Body: Bodily States and Cognition in the Greek, Arabic and Hebrew Philosophical and Medical Traditions, Université de Genève, Ženeva, 11.-13.4., 45 min. (organizace K. Ierodiakonou, N. Germann a G. Freudenthal)*

*[31] „Duše a tělo v Galénově lékařské psychologii.“ Letní škola antické filosofie, Ružomberok, Slovensko, 31.5., 60 min. (organizace P. Labuda)*

*[30] „Důkaz v antické přírodovědě.“ Letní škola antické filosofie, Ružomberok, Slovensko, 2.6., 60 min. (organizace P. Labuda)

*[29] “Intellectual Independence and the Role of Philosophy in Christian and Medical Discourse of the 2nd century.” Konference “The Rise of the Christian Intellectual in the Second Century”, Australian Catholic University, Řím, 27.–29.7., 45 min. (organizace L. Ayres)

*[28] “Aristotle, NE V.4, 1132a19-b20.” Mezinárodní konference “Aristotle, Nicomachean Ethics V.1-4”, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, 14.–16.9., 60 min. (organizace J. Jirsa)

*[27] “Nemesius Against Galen on Soul as Mixture.” Conference Contre Galien : critique d’une autorité médicale, de l’Antiquité au premier âge moderne, Université de Reims Champagne-Ardenne, Remeš, 29.9.–1.10., 45 min. (organizace A. Pietrobelli)

2015

*[26] “The Discovery of chreia: The Aim and Method of Galen’s Treatise On the Usefulness of the Parts.” Konference “Galen’s Natural Philosophy”, HU Berlin, 26.–27.10., 45 min. (organizace P.N. Singer)

[25] “The Origin and Purpose of Stromata VIII: The Riddle Revisited.” XVIIth International Patristics Conference in Oxford, August 10-14, 2015 (Workshop The Other Clement of Alexandria: New Perspectives), 60 mins. (organizace M. Havrda, J.L. Kovacs a P.-A. Siejkowski)

*[24] “‘Rationalism, Empiricism, and Scepticism’: An Introduction.” Workshop s Jamesem Allenem nad jeho knihou Inference from Signs (OUP 2001), BAW/Topoi, Berlin, 29.6.-1.7., 60 min. (organizace R. Witwer)

*[23] “Clement and Galen: Some Conclusions.” Montagskolloquium, AvH Group, HU Berlin, 4.5., 120 min. (organizace P.J. van der Eijk)

*[22] “Fate and Free Will in the Early Christian Debate: The Valentinians and Origen.” University of Durham, Durham-Milan Workshop on Fate, 13.–14.2., 45 min. (organizace G. Boys-Stones)

2014

*[21] “Galenic Logic in Early Christian Sources.” Seminář pracovní skupiny Philosophy, Science and the Sciences Berlin, December 17, 2014, 120 mins. (organizace J. Beere)*

[20] “The Purpose of Galen’s Treatise On Demonstration.” Konference “Angewandte Epistemologie in antiker Philosophie und Wissenschaft”, Trier, 5.–6.7., 45 min. (organizace G. Wöhrle a B. Strobel)

[19] “Clement’s Exegetical Interests in Stromata VIII.” Konference “Colloquium Clementinum II: Clement’s Biblical Exegesis”, Univerzita Palackého Olomouc, 29.–31.5., 45 min. (organizace V. Černušková, V. Hušek a J. Plátová)

*[18] „Příčiny a tělesnost: Na okraj jedné kontroverze v tzv. osmé knize Stromat Klementa Alexandrijského.“ Seminář Work in Progress, Filosofický ústav AVČR, Praha, 22.4., 120 min. (organizace V. Mikeš)

2013

*[17] “Galen, PHP VII 5, 22–46.” TOPOI workshop “Mapping Body and Soul”, Berlin, 21.–23.11. (organizace R. Witwer a P.J. van der Eijk)

*[16] “‘Is the Embryo an Animal or Not?’ Problems for Demonstration in Strom. VIII.” Montagscolloquium, AvH Group, HU Berlin, 17.6. (organizace P.J. van der Eijk)

2012

*[15] “Stromata VIII as a Guide to Galen’s Theory of Demonstration.” AvH Group, HU Berlin, 1.10. (organizace P.J. van der Eijk)

2011

[14] “Auxiliary Cause in Clement’s Stromata.” XVth International Patristics Conference in Oxford, August 8.–12.8.

2010

[13] “Demonstrative Method in Stromata VII: Context, Principles and Purpose.” Konference “Colloquium Clementinum: De septimo Clementis Stromateorum libro.” Univerzita Palackého Olomouc, 21.–23.10. (organizace M. Havrda, J. Plátová a V. Hušek)

*[12] „Zkušenost a rozum v Galénově lékařské diagnostice.“ Přednáška na Katedře filosofie přírodních věd, PřF UK Praha, 9.4.

2009

*[11] “Beyond Doubt: Arguments for the Possibility of Knowledge in Hellenistic Philosophy.” Přednáška na Katedře filosofie a sociálních věd, Panepistimio Kritis, Rethymno, Greece, Mai 7.5. (organizace G. Karamanolis)

2008

[10] „Afairetická metoda poznání v Klementových Stromatech.“ Patristická konference, CMTF UP Olomouc, 7.–8.11.

2007

[9] „Duše a intelekt v Klementově interpretaci via eminentiae.“ Konference „Platónovo Symposion a antická tradice“, FF UP Olomouc, 22.-23.11.

[8] „Jak správně chytat míč. Synergické metafory Klementa Alexandrijského.“ Konference „Pojetí ‚přirozenosti‘ ve filozofii minulosti i současnosti,“ Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, 10.–11.5.

2006

[7] „Víra jako anticipace smyslu. K filosofii víry Klementa Alexandrijského.“ Pracovní setkání mladých patrologů, CMTF UP Olomouc, 20.10.

2005

[6] „Je Traktát o zmrtvýchvstání valentinovský dokument?“ Koptologické symposium Centra biblických studií, ETF Praha, 9.12.

2004

[5] “The Probolē of Truth in the Treatise on Resurrection (NHC I,4).” North American Patristic Society Annual Meeting, Loyola University, Chicago, USA, 27.-29.5.

*[4] “The System of Basilides: ‚Process Theology‘ of the 2nd century.” Přednáška na Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, CA, USA, 22.4.

2003

[3] “Why did the Simonians identify Ennoia with Helen of Troy?” SBL-AAR Annual Meeting, Atlanta, USA, 22.-25.11.

[2] „Náboženský universalismus v Naassénském traktátu.“ Konference „Druhý život antického mýtu“, Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Brno, 27.–28.3.

2002 

[1] „Aritmetické spekulace valentinovce Marka.“ Konference „Číslo v textech před rokem 1600“, Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Praha, 26.–27.4.

 

Přednášky pro veřejnost

Klement Alexandrijský: Proč dnes číst církevní otce. Panelová diskuze Dominikánská 8, 23. 2. 2023 (záznam on-line)„

Emoce a duševní cvičení v antické filosofii“: on-line přednáška v rámci Týdne vědy a techniky, od 4.11. https://www.youtube.com/watch?v=98GD6ZNGqx0

„O vášních a omylech duše: Antická psychoterapie.“ Týden vědy a techniky, Česká akademie věd, 6.11. 2017

„Knihy Nového zákona.“ Přednáška v rámci cyklu Malá škola náboženství: O čem se v těch knihách vlastně píše? Komunitní centrum sv. Jiljí, Farnost Uhlířské Janovice, 1.5. 2016

„Počátky křesťanské filozofie v Alexandrii 2. a 3. století.“ Přednáška v rámci cyklu Počátky a šíření křesťanství ve středomoří, Český egyptologický ústav FF UK, Šporkův palác, 6.12. 2006