Tomáš Machula

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (1971)

machula[at]tf.jcu.cz

Education

prof. in philosophy, Faculty of Arts University of Ostrava, 2020

doc. in philosophy, Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc, 2010.

Th.D. in systematic theology, Faculty of Theology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, 2008.

Ph.D. in philosophy, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 2006.

MA (Mgr .) in religious studies, Faculty of Catholic Theology, Charles University, Prague, 1995.

 

Present Employment

since 2000 (2008—2020 interrupted – president of the University of South Bohemia): Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague, Department for the Study of Ancient and Medieval Thought

since 2000: Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Theology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice

Research

Medieval, renaissance and early modern scholasticism, especially Thomas Aquinas and his followers. In the systematic field especially philosophical anthropology and ethics including their theological dimensions.

Awards

2019 Dr.h.c. Armenian State Pedagogical University, Yerevan, Armenia

Publications (selection)

Monographs (including commented translations)

Machula T., Tomáš a jeho Sumy, České Budějovice 2000

Tomáš Akvinský, Víra v Teologické sumě, T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie, Praha: Krystal OP 2019

Tomáš Akvinský, O andělech (I) v Teologické sumě, T. Machula a D. Novotný – překlad z latiny a úvodní studie, Praha: Krystal OP 2015 (monografie 227 stran).

Tomáš Akvinský, O andělech (II) v Teologické sumě, T. Machula a D. Novotný – překlad z latiny a úvodní studie, Praha: Krystal OP 2015 (monografie 107 stran).

Tomáš Machula (ed.), Boží Trojice, víra rozum a věda. Výklad Boethiova spisu O Trojici Tomáše Akvinského , T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie, Č. Budějovice – Praha: Episteme – Academia 2015 (monografie 253 stran).

Tomáš Akvinský, Otázky o ctnostech II. Láska a naděje ( Quaestiones disputatae de virtutibus q. 2-4), T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie „Teologické ctnosti v křesťanském životě“, s. 5-27; Praha: Krystal OP 2014 (monografie 325 stran).

Tomáš Akvinský, Otázky o ctnostech III. Kardinální ctnosti ( Quaestiones disputatae de virtutibus q. 5), T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie „Tomáš o kardinálních ctnostech“, s. 3-23; Praha: Krystal OP 2013 (monografie 113 stran).

Tomáš Akvinský, Komentář k Etice Nikomachově, II. kniha, T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie s. 5-25, Praha: Krystal OP 2013 (monografie 233 stran).

Tomáš Akvinský, Otázky o ctnostech I. O ctnostech obecně ( Quaestiones disputatae de virtutibus q. 1), T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie „Tomášova etika ctností v Diskutovaných otázkách“, s. 5-13; Praha: Krystal OP 2012 (monografie 257 stran).

Machula, T., Filip, Š., Tomismus čtyřiadvaceti tezí, Praha: Krystal OP 2010 (monografie, 228 stran; autor T. M. s. 95-217).

Machula, T., Causa efficiens. Příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a redukcionismem , České Budějovice: Jihočeská univerzita 2009 (monografie 92 stran).

Tomáš Akvinský, Otázky o duši ( Quaestiones disputatae de anima), překlad z latiny a úvodní studie „Tomáš Akvinský a jeho Otázky o duši“ T. Machula, s. 3-9; Praha: Krystal OP 2009 (monografie, 388 stran).

Tomáš Akvinský, Kompendium teologie, T. Machula – překlad z latiny a úvodní studie „Kompendium víry, naděje a lásky“, s. 5-36; Praha: Krystal OP 2010 (monografie 295 stran).

Machula, T., De aeternitate mundi Tomáše Akvinského v historické perspektivě, Praha: Krystal OP 2003 (monografie, 79 stran)

Papers in journals and chapters in monographs

Machula, T., „Theology as Wisdom: Renaissance and Modern Scholastic Commentaries on Aquinas”,American Catholic Philosophical Quarterly (2019), American Catholic Philosophical Quarterly Vol. 93, Iss. 2 (2019), pp. 211-225.

Heider, D., Machula, T., “Sentidos internos, appetito sensitivo y virtudes cardinales en Cayetano y Suárez”, Estudios Filosóficos Vol. LXVIII (2019), No. 198, pp. 259-270.

Machula, T., „Řád lásky podle Bonaventury“, Studia theologica 20 (2018), č. 1, s. 91-104.

Machula, T., „The Way to the Secularisation of the Natural Law“, Filosofický časopis/Journal of Philosophy, Special Issue 2016, pp. 41-58.

Machula, T., „Kardinální ctnosti v Husově Komentáři Sentencí“, Studia theologica 17 č. 4 (2015), s. 185-194.

Machula, T., „Kdo nemá jednu, nemá žádnou. Středověký spor o spojení morálních ctností,“ Studia Neoaristotelica, Supplementum II 2015, s. 9-23.

Machula, T., „The Cardinal Virtues as a Way to the Theological Virtues and Vice Versa“, Jaarboek Thomas Instituut te Utrecht 2014-2015, Vol. 34 (2015), pp. 9-26.

Machula, T., „Per intellectum ad beatitudinem. Thomas Aquinas and Bonaventure on the Role of Prudence in Human Life“, Quaestio 15 (2015), pp. 371-383.

Machula, T., Pojetí touhy a žádostivosti u Tomáše Akvinského“, in: M. Vrabec (ed.), Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, Praha: Togga 2014, s. 117-137.

Machula, T., „Pojetí lidské osoby u Tomáše Akvinského“, Studia theologica 15, č. 4 (2013), s. 1-21.

Machula, T., „Kardinální ctnosti podle Bonaventury“, in: P. Hlaváček et al., Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení, Praha: FF UK – Filosofia 2012, s. 38-47.

Machula, T., „Člověk jako živočich rozumový a vtělený duch. Tomáš Akvinský a současná tomistická perspektiva“, Filozofia 66 (2011), č. 1, s. 49-58.

Machula, T., „Duše a mysl aneb cesta tam a zase zpátky“, Filosofický časopis 59 (2011), č. 5, s. 645-663.

Machula, T., „Interpersonální dialog jako východisko metafyziky“, Studia theologica 40, roč. 12, č. 2 (2010), s. 54-65.

Machula, T., „Tomistické myšlení dvacátého století mezi kontinentální a analytickou filosofií“, in: M. Šimsa, P. Sousedík, M. Nitsche (eds.), Návrat metafyziky?, Praha: Filosofia – Ústí nad Labem: FF UJEP 2009, s. 355-369.

Machula, T., „Materie a nemateriální substance podle Bonaventury a Tomáše Akvinského, Filosofický časopis 57 (2009), č. 2, s. 209-220.

Machula, T., „K otázce možnosti zpětné kauzality“, Organon F (2008), č. 2, s. 168-177.

Machula, T., „Original Sin in the Work of Joannes Marcus Marci of Kronland. The Human Being as a Subject of Natural Science, Philosophy and Theology“, in: P. Cemus (ed.), Bohemia Jesuitica 1556-2006, Tom. I, Praha: Karolinum, s. 559-563.

Machula, T., „Teologie jako věda?“, in: Gallus, P., Macek, P. (eds.), Teologická věda a vědecká teologie, Brno: CDK 2006, s. 35-50.

Machula, T., „Problematika kauzality a současná filosofie“, Filosofický časopis roč. 53, č. 5 (2005), s. 691-701.

Machula, T., „Od ‚anima in corpore‘ k ‚anima forma corporis’“, Studia theologica, č. 4 (2004), s. 44-52.

Conferences (selected)

International konference Thomas Instituut te Utrecht, Initiation and Mystagogy in Thomas Aquinas, Utrecht NL, 13-15. 12. 2018 (paper with Helena Machulova: Connatural Knowledge of Moral Good: A Comparative Study of Thomas Aquinas and Max Scheler)

International konference Thomas Instituut te Utrecht, The Virtuous Life. Thomas Aquinas on the theological nature of moral virtues , Utrecht NL, 16-19. 12. 2015 (paper: Infused Moral Virtues as a Thomistic Heritage).

International konference Thomas Instituut te Utrecht, Faith, Hope and Love. Thomas Aquinas on living by the Theological Virtues , Utrecht NL, 11-14. 12. 2013 (paper: The Cardinal Virtues as a Way to the Theological Virtues and Vice Versa ).

International konference SIEPM (Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale), Freising BRD, 20. – 25. 8. 2012 (paper: The virtue of Prudence in Aquinas and Dominican Scholasticism)

International Medievistic Congress, Leeds GB, 7. – 10. 7. 2008 (paper: Natural Philosophy between Medieval and Post-Medieval Scholasticism )

International konference SIEPM (Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale), Palermo IT, 16.-22. 9. 2007 (paper: Suárez s concept of efficient causality between medieval scholasticism and modern empiricism )

Grant projects

TA ČR (ÉTA, TL02000147): Spirituální rozměr člověka v kontextu pomáhajících profesí, hlavní řešitel, doba řešení: 2019-2021.

GA ČR (14-37038G, projekt excelence 2014-2018): Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext , spoluřešitel v letech 2015-2018 (FF UP – TF JU – FLÚ AV ČR, hlavní řešitel doc. T. Nejeschleba, za TF JU doc. D. Heider).

GA ČR (401/12/1704 TF JU): Tomášova etika ctností a její novověcí následovníci, doba řešení 2012-2015.

GA AV ČR (IAA900090802 FLÚ AV ČR a TF JU): Filosofie a teologie Tomáše Akvinského, (hlavní řešitel za FLÚ Tomáš Machula, hlavní řešitelka za spoluřešitele TF JU Tereza Poštová), doba řešení 2008-2010.

GA ČR (406/07/0660 TF JU): Tradice a perspektivy české tomistické psychologie, spoluřešitel (hlavní řešitel prof. PhDr. M. Nakonečný), doba řešení 2007-2009.

GA ČR (401/02/0377 TF JU): Vztah víry a racionality ve filozofii a v teologii. spoluřešitel (hl. řešitel: prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.), doba řešení 2002-2004.

Memberships

American Catholic Philosophical Association

Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale

Czech section of the Society for Philosophy of Religion