Václav Němec

Václav Němec, PhD. (1969)

nemec[at]flu.cas.cz

 

Education

Habilitation (doc.), Philosophy, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 2018.

PhD., Philosophy, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 2006.

M.A. (Mgr.), Philosophy, Faculty of Arts, Charles University, Prague,1997.

Present Employment

Since 2001 researcher in the history of ancient and medieval philosophy, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague, Department for the Study of Ancient and Medieval Thought.

Since 2007 assistant professor of philosophy (since 2019 associate professor), Institute of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague.

Past Employment

2002–2011 researcher in the history of patrology and medieval philosophy in the Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts, St. Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palacky University, Olomouc.

2005–2007 lecturer in ancient philosophy and philosophy of law, Department of Philosophy, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Plzeň.

2000–2002 lecturer in philosophical anthropology and ethics, School of Higher Education of Social Work and Law, Karlovy Vary.

Other professional experience

2013–2018 editor-in-chief of the journal for philosophy and theology Reflexe

2011–2013 editor of Reflexe

Scholarships and Research Visits

April 2015–Sept. 2015 visiting researcher in medieval philosophy under Prof. Peter Adamson, Munich School of Ancient Philosophy, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Munich, Scholarship of Katholischer Akademischer Ausländerdienst (KAAD).

Mai 2009–July 2009 visiting researcher in ancient and medieval philosophy under Prof. Wilhelm Schmidt-Biggeman, Freie-Universität, Berlin, Scholarship of Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).

April 2006–July 2006 visiting researcher in medieval Arabic philosophy under Prof. Rémi Brague, LMU, Munich, Scholarship of KAAD.

Oct. 1998–Sept. 2001 study of philosophy, patrology and classical philology at LMU, Munich, Scholarship of the Government of Bavaria.

Oct. 1997–July 1998 student of Prof. Michael Theunissen in modern philosophy, Freie-Universität, Berlin, Scholarship of DAAD.

April 1996–July 1996 student of Prof. Werner Beierwaltes in ancient philosophy, LMU, Munich, Scholarship of KAAD.

Awards

Wald Press Award 2017 – literary award for philosophical reflexion on politics.

Publications

Monographs and Commented Translations

Anonymní komentář k Platónovu "Parmenidovi" [Anonymous commentary on Platos’ Parmenides]. Translation by Filip Karfík and Václav Němec, Introduction and Commentary by Václav Němec, Praha: OIKOYMENH, 2009, 330 p.

Marius Victorinus, O soupodstatnosti Trojice [Marius Victorinus, On the Consubstantiality of the Trinity]. Introduction, Translation and Commentary by Václav Němec, Praha: OIKOYMENH, 2006, 488 p.

Books

Hradní pan Brouček a jiná monstra [The Castle Lord Brouček and Other Monsters], Praha: 65. pole, 2017, 192 p.

Apoštol svobody a dotěrná monstra [The Apostle of Freedom and the Intrusive Monsters], Praha: Hermann & synové, 2007, 79 p.

Editor

Cooper, S., Němec, V. (eds.), Marius Victorinus: Pagan Rhetor, Platonist Philosopher, and Christian Theologian, Atlanta, GA: SBL Press, 2020, forthcoming.

Nejeschleba, T., Němec, V., Recinová, M. (eds.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie a teologie [Concept of Man in the History and Present of Philosophy and Theology], 2 vols, Brno: CDK, 2011.

Karfík, F., Němec, V., Vilím, F. (eds.), Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice [Christianity and Philosophy. Figures of Latin Tradition], Praha: Křesťanská akademie, 1994.

Studies and other papers

In German or English:

„Metaphysical systems in the theological work of Marius Victorinus“, in: Marius Victorinus: Pagan Rhetor, Platonist Philosopher, and Christian Theologian, Cooper, S., Němec, V. (eds.), Atlanta, GA: SBL Press, 2020, forthcoming.

„Dialektik der negativen und affirmativen Theologie im anonymen Parmenides-Kommentar und bei Marius Victorinus,“ Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 67/1 (2020), forthcoming.

„Zum Problem der Gattung des Seienden bei Marius Victorinus und im antiken Neuplatonismus,“ Rheinisches Museum 160/2 (2017): 161–193.

„Die augustinischen Begriffe ‚lex aeterna‘ und ‚lex naturalis‘ bei Thomas von Aquin“, in: Les Réceptions des Pères de l’Église au Moyen Âge. Le devenir de la tradition ecclésiale, vol. 2., R. Berndt, M. Fédou (eds.), Münster: Aschnedorff Verlag, 2013, p. 743-754.

„Die Theorie des göttlichen Selbstbewusstseins im anonymen Parmenides-Kommentar,“ Rheinisches Museum 154/2 (2011): 185-205.

„Übernahme und Umdeutung der neuplatonischen Metaphysik der ,gestuften Transzendenz' bei Dionysios“, in: Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense (Prag, den 30.-31. Oktober 2009), L. Karfíkova, M. Havrda (eds.), Fribourg: Academic Press Fribourg, 2011, p. 28-41.

„The Crisis of Czech Democracy as a Crisis of Institutions“, in: Crisis Situations in the Czecho-Slovak Context after 1989, Z. Jurechová, P. Bargár (eds.), Praha: Středoevropské centrum misijních studií, 2011, p. 75-85.

„Porphyrianische Exegese des Timaios 35a und Neuplatonische Lehre von Relationsmodalitäten der Identität und der Andersheit,“ Études platoniciennes6 (2009): 181-200.

In Czech:

„Onto-teologické pojetí metafyziky a ‚posvátná vědaʻ podle Tomáše Akvinského“ [Onto-theological Concept of Metaphysics and ʻsacred doctrineʼ According to Thomas Aquinas], Filosofický časopis 6 (2019): 895–915.

„Sókratovská otázka a idea“ [Sokrates’s Question and Idea], in: Platónův dialog Euthyfrón, Jirsa, J., Jinek, J. (eds.), Praha: OIKOYMENH, 2019, p. 80–98.

„Česká cesta od ‚uchvácení státuʻ k vládě populistů a oligarchů“ [The Czech Way from the ʻState Captureʼ to the Government of Populists and Oligarchs], in: Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989–2019, Hlaváček, P. (ed.), Praha: Academia, 2019, p. 265–274.

„Jaspersova otázka viny ve světle Ricoeurovy kritiky“ [Jaspers’s Question of Guilt in the Light of Ricoeur’s Criticism], Reflexe 54 (2018): 127–139.

„Nacionalistické a autoritářské tendence v meziválečném období a dnes: Co by k tomu řekla Hannah Arendtová" [Nationalistic and Authoritarian Tendencies in-between the Wars and Today: What Would Hannah Arendt Say?], in: Karfík, V., Lukeš, I., Pithart, P. et alii, Dějinné paralely 1938-2018. Sborník příspěvků z mezinárodní konference k 80. výročí Světového kongresu PEN klubu v Praze, Praha 2018, p. 95–104.

„Sókratova moudrost“ [Sokrates’s Wisdom], in: Platónova Obrana Sókrata, Jinek, J. (ed.), Praha: OIKOYMENH, 2016, p. 37–54.

„Prolegomena ke každé příští ontologii, která bude chtít zdůvodnit lidská práva“ [Prolegomena to Any Future Ontology That Will Want to Justify Human Rights], in: Havlíček, A., Chotaš, J. et alii, Lidská práva. Jejich zdůvodnění a závaznost, Ústí n. Labem: Acta Universitatis Purkynianae, 2016, p. 106-123.

„Lidská práva: smysl na chůdách“ “ [Human Rights: Sense upon Stilts], in: Přibáň, J., Bělohradský V. et alii, Lidská práva. (Ne)smysl české politiky?, Praha: Sociologické nakladatelství, 2015, p. 238–250.

„Problém ontologické diference jsoucna a bytí u Boëthia“ [Ontological Difference as a Problem in Boëthius], Reflexe 48 (2015): 3–30.

„Etika Tomáše Akvinského“ [Thomas Aquinas’s Ethics], in: Š. Špinka et al., Přístupy k etice, vol. 1, Praha: Filosofia, 2014, p. 169–209.

„Existují přirozená práva?“ [Do Natural Rights Exist?], Reflexe 47 (2014): 139–149.

„Spor právního pozitivismu a přirozenoprávní teorie ve 20. stol.: problém vztahu bytí a ‚mětí‘“ [Dispute Between Legal Positivism and Natural Law Theories in the 20th Century: Problem of Relationship Between ‘To Be’ and ‘To Ought To’], in: Lidská a přirozená práva v dějinách, Havlíček, A. (ed.), Ústí n. Labem: Acta Universitatis Purkynianae, 2014, p. 153–200.

„Úloha hodnot ve společnosti“ [Role of Values Within Society], in: Hodnoty, stát a společnost, Havlíček, A., Krbec, L. (eds.), Ústí n. Labem: Acta Universitatis Purkynianae, 2014, p. 17–45.

„Demokracie a kapitalismus a jejich instituce“ [Democracy and Capitalism and Their Institutions], in: Hodnoty, stát a společnost, Havlíček, A., Krbec, L. (eds.), Ústí n. Labem: Acta Universitatis Purkynianae, 2014, p. 88–105.

„Hodnoty a nepředmětnost“ [Values and Non-Objectiveness], in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, Šimsa, M. (ed.), Ústí n. Labem: Acta Universitatis Purkynianae, 2013, p. 23–46.

„Ladislav Hejdánek: Filosofie nepředmětnosti“ [Ladislav Hejdánek: Philosophy of Non-Objectiveness], in: Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci, Bendová, M., Borovanská, J., Vejvodová, D. (eds.), Praha: FF UK, Nomáda, 2013, p. 168–187.

„Esence ‚uvažovaná absolutně‘ u Avicenny, Tomáše Akvinského a Jindřicha z Gentu“ [The Essence “Considered Absolutely” in Avicenna, Aquinas and Henry of Ghent], Studia Neoaristotelica – Supplementum I: Univerzálie ve scholastice, Heider, D., Svoboda, D. (eds.) (2012): 72–98.

„Filosofie, víra a reflexe víry“ [Philosophy, Faith and Reflexion on Faith], Salve 20, Suppl. (2010): 31–42.

„Tomášovo pojetí esence v De ente et essentia a jeho zdroje“ [Aquinas’s Conception of the Essence in De ente et essentia and its Sources], Studia neoaristotelica 7/1 (2011): 3871.

„Pojetí člověka u Maxe Schelera a vznik moderní filosofické antropologie“ [The Concept of Man According to Max Scheler and the Emergence of Philosophical Anthropology in 20th Century], in: Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie a teologie, vol. 2, Nejeschleba, T., Němec, V., Recinová, M. (eds.), Brno: CDK, 2011, p. 1932.

„Filosof jako zoon antipolitikon. Vztah filosofie a politiky v antice podle H. Arendtové“ [Philosopher as Zoon Antipolitikon. The Relationship Between Philosophy and Politics in Antiquity According to H. Arendt], Aither 3 (2010): 164180.

„Intencionalita, budoucnost a nejsoucno“ [Intentionality, the Future and What-Is-Not], Reflexe 39 (2010): 317.

„Bezejmenná – mnohojmenná thearchie. Theologie božských jmen a její metafyzické předpoklady podle Dionysia Areopagity“ [Nameless Thearchy – Thearchy with Many Names. Theology of the Divine Names and its Metaphysical Assumptions in Dionysius the Areopagite], Reflexe 37 (2009): 329

„Totožnost a různost v novoplatónských metafysických systémech“ [Sameness and Otherness in the Neoplatonic Metaphysical Systems], in: Jednota a mnohost, Jabůrek, M. (ed.), Brno: CDK, 2008, p. 4871.

„Přirozený zákon podle Tomáše Akvinského“ [Natural Law According to Thomas Aquinas], in: Přirozenost ve filosofii minulosti a současnosti, Chvátal, L., Hušek, V. (eds.), Brno: CDK, 2008, p. 135-155.

„Metafysické systémy v theologickém díle Maria Victorina“ [Metaphysical Systems in the Theological Work of Marius Victorinus], in: Miscellanea patristica, Hušek, V., Chvátal, L., Plátová, J. (eds.), Brno: CDK, 2007, p. 3771.

„Počátky středověkého konceptu analogie jsoucna u novoplatónských komentátorů Aristotela“ [The Origins of the Medieval Concept of Analogy of Being by neo-Platonic Commentators on Aristotle], in: Analogie ve filosofii a theologii, Dvořák, P. (ed.), Brno: CDK, 2007, p. 35–57.

„Dvojí pojem totožnosti a různosti u Platóna: Poznámka k Timaiovi 35a a jeho novoplatónské interpretaci“ [Two Concepts of Identity and Difference in Plato], Filosofický časopis 5 (2005): 717–740.

„Problém rodu substance v kontextu novoplatónské interpretace Aristotelových Kategorií“ [The Problem of the Genus of Substance in the Context of the Neo-Platonic Interpretation of Aristotle’s Categories], Filosofický časopis 6 (2004): 1033–1060.

„Novoplatónská reditio in se ipsum a konverze vůle podle Augustina“ [The Neo-Platonic reditio in se ipsum and Augustine’s Notion of the Conversion of Will], Reflexe 27 (2005): 25–49.

"Problém nepředmětnosti v myšlení" [The Problem of Non-Objectivity in Thinking], Reflexe 28 (2005): 112–122.

„Filosofická theogonie a alegorická interpretace Hésioda v Plótinových Enneadách“ [Philosophical Theogony and the Allegorical Interpretation of Hesiod in Plotinus’ Enneads], in: Druhý život antického mýtu, Nechutová, J. (ed.), Brno: CDK, 2005, p. 64–79.

„Duch svatý v trojičním konceptu Maria Victorina“ [The Holy Spirit in Marius Victorinus’ Concept of the Trinity], in: Pán a dárce života. Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici, Karfíková, L., Špinka, Š. (eds.), Brno: CDK, 1999, p. 26–55.

„Marius Victorinus a dogmatické spory jeho doby“ [Marius Victorinus and the Dogmatical Controversies of His Time], Orthodox revue 1 (1997): 57–73.

Translations

Jaspers, K., Mezní situace [Boundary Situations], Praha: OIKOYMENH, 2016, 103 p.

Arendt, H., Vita activa, Praha: OIKOYMENH, 2007, 432 p.

Ivánka, E. von., Plato Christianus, Praha: OIKOYMENH, 2003, 543 p.

Regen, F., „Beztvaré formy“ [The Shapeless Forms], in: Idea a třetí muž, Rezek, P. (ed.), Praha: OIKOYMENH, 1993, p. 74-99.

Selected conferences and conference papers (only international):

The 17th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies, Ottawa, Canada, 12-16.6. 2019. Paper: “The Role of Otherness in the Generation of the Intellect from the One: Plotinus and Marius Victorinus.”

Marius Victorinus Conference 2017, Praha, Czech Republic, 14.-15.9. 2017. Paper: “Marius Victorinus and an Alternative (Neo-)Platonic Tradition?”

Workshop Das verspielte Erbe der friedlichen Revolution? Zur Situation der Zivilgesellschaft in Ostmitteleuropa, Güstrow, Germany,3.-4.2. 2017. Paper: “Der tschechische Weg von der Vereinnahmung des Staates zur Herrschaft der Oligarchen und Populisten.”

The 14th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies, Seattle, USA, 15.-18.6. 2016. Paper: “Pseudo-Dionysius’s Theology of Divine Names and Proclus’s Theory Participation and Causality.”

Workshop Hannah Arendts Einfluss auf die Dissidenten. Denkanstöße zur Lage Osteuropas, Wittenberg, Germany, 25.-26.11. 2016. Paper: “Nationalistische und autoritäre Bestrebungen in den ostmitteleuropäischen Staaten - Was würde Hannah Arendt dazu sagen?”

XVII. International Conference on Patristic Studies, Oxford, 10.-14.8. 2015. Paper: “Metaphysical Systems in the Theological Work of Marius Victorinus.”

The 13th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies, Buenos Aires, Argentina, 15.-19.6. 2015. Paper: “The Triad Being–Life–Intelligence in Marius Victorinus and in Sethian Gnostics.”

The 12th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies, Lisbon, Portugal, 16.-21.6. 2014. Paper: “Dialektik der negativen und affirmativen Theologie im anonymen Parmenides-Kommentar und bei Marius Victorinus.”

Workshop on Ancient Philosophy, Fribourg, Switzerland, 21.-25.5. 2012. Paper: “Das Problem der obersten Gattung des Seienden im Neuplatonismus.”

Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense, Praha, Czech Republic, 30.-31.10. 2009. Paper: “Übernahme und Umdeutung der neuplatonischen Metaphysik der ,gestuften Transzendenz' bei Dionysios.”