Badatelská skupina TRIPTIC-EU

V rámci zisku grantu Evropské výzkumné rady (ERC) Dr. Ota Pavlíček založil a koordinuje badatelskou skupinu TRIPTIC-EU: Research Group for Transdisciplinary Investigation of Philosophical, Textual and Intellectual Culture in the Early Universities.

Ve skupině se etabluje zejména výzkum kvodlibetních a dalších kolektivních debat v kontextu evropských univerzit v pozdním středověku a raném novověku (14.–17. stol.) a s tím související výzkum textů z oblasti dějin filosofie a přírodních věd a univerzitních dějin.

Skupina pořádá pravidelné mezinárodní konference Studying the Arts in Medieval Bohemia a každoroční mezinárodní workshopy ke stejnému tématu s přesahy do celoevropského prostoru.

Skupina se také soustředí na transdisciplinární výzkum zahrnující i zpracování výstupů pomocí technologií z oblasti Digital Humanities a podílí se na budování digitálních vědeckých infrastruktur. V tomto kontextu pořádá pravidelný workshop sloužící i k posílení zastoupení Digital Humanities na Filosofickém ústavu AV ČR.

LOGO_ERC-FLAG_EU_-700x495.jpg GACR-EN_RGB-1-700x495.jpg lindat-logo-new-sm.png

Řešené grantové projekty:

ACADEMIA. Reconstructing Late Medieval Quests for Knowledge:

Quodlibetal Debates as Precursors of Modern Academic Practice

(European Research Council, č. 949710)

ERC logo

 

Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409:

Kvodlibet Matěje Knína jako křižovatka evropského středověkého vědění

(Grantová agentura České republiky, č. 19-16793S)

quodlibet 1409 stacked color A 1

 

Projekt UniQ k databázi bohemikálních textů o univerzáliích

(Lindat-Clariah, MŠMT)

UniQ logo

[následující pasáž stránky je v přípravě]

Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., Th.D. - zástupce vedoucího

ota.pavlicek[at]flu.cas.cz

Specializuje se na dějiny produkce vědění na pozdně středověkých a raně novověkých evropských univerzitách, přičemž se zajímá zejména o středoevropské fakulty svobodných umění a vazby na jejich protějšky v západní Evropě. Mezi jeho výzkumné zájmy systematicky patří filozofické (metafyzika, logika, astrologie) a teologické (převážně filozofická teologie) diskuse, filozofické pozadí reformace, a také intelektuální praxe v tomto období. Zajímá se také o různé typy debat, včetně kvodlibetů na fakultách svobodných umění. Dále se orientuje na oblast Digital Humanities ve vztahu k textovým korpusům pozdně středověkých a raně novověkých odborných textů. V obou oblastech jako hlavní řešitel vedl různé projekty, včetně projektu o pražském kvodlibetu z roku 1409 financovaném GAČR a digitálního projektu UniQ o středoevropském sporu o univerzálie financovaném MŠMT. Jeho současným primárním projektem je ACADEMIA (Reconstructing Late Medieval Quests for Knowledge: Quodlibetal Debates as Precursors of Modern Academic Practice), financovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC), který rekonstruuje tradici kvodlibetů v letech ca. 1370–1700. Zajímá se také o přenos výsledků základního výzkumu v humanitních oborech do aplikovaného výzkumu, zejména prostřednictvím digitálních technologií v rámci Digital Humanities.

Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.

licka[at]flu.cas.cz

Zaměřuje se na dějiny středověké latinské filosofie a vědy 13. až 15. století, tematicky především na středověkou optickou tradici (extramise, zrcadlové obrazy, světlo a stíny, vztah optiky k ostatním kvadriviálním disciplínám, zvl. k astronomii) a teorii smyslového vnímání a nauku o duši (aktivita smyslů, pozornost, intencionalita, povaha lidského intelektu). Na základě široce pojatého rukopisného bádání zkoumá dvojí typ transferu v intelektuálních dějinách pozdně středověkých univerzit: (1) kulturní přenos filosofických idejí, textů a rukopisů ze západoevropských center univerzitní vzdělanosti (Paříž a Oxford) do středoevropského prostoru (zvl. pražská univerzita) a (2) způsoby přenosu filosofické a přírodovědné problematiky z univerzitních přednášek a komentářů do disputační praxe, zvl. v rámci kvodlibetů na artistických fakultách. Je členem týmů ERC projektu ACADEMIA: Reconstructing Late Medieval Quests for Knowledge: Quodlibetal Debates as Precursors of Modern Academic Practice (od roku 2021, hlavní řešitel Ota Pavlíček) a projektu GA ČR Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jako křižovatka evropského středověkého vědění (2019–2022, hlavní řešitel Ota Pavlíček). 

 

Spolupracovníci na projektech

Luigi Campi, Ph.D.

Je specialistou v oblasti filosofického a teologického myšlení Jana Wyclifa. V rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení je spolupracovníkem grantového projektu GA ČR Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jako křižovatka evropského středověkého vědění (2019- ; hlavní řešitel Ota Pavlíček).

 

Mgr. Karel Dobiáš

dobias.karel[at]mail.muni.cz

Karel Dobiáš je studentem doktorského oboru Latinská medievistika na FF MU v Brně. Roku 2014 získal na FF OU v Ostravě titul Bc. (Latinský jazyk a kultura, Český jazyk a literatura), roku 2018 pak na FF MU v Brně titul Mgr. (Latinský jazyk a literatura středověku). Ve své diplomové práci připravil kritickou edici obhajoby Viklefova spisu De probationibus propositionum, jejímž autorem byl mistr Šimon z Tišnova. V dnešní době se zabývá především latinsky psanými příručkami šermu (tzv. Fechtbücher). V rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení je spolupracovníkem grantového projektu GA ČR Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jako křižovatka evropského středověkého vědění (2019- ; hlavní řešitel Ota Pavlíček).

 

Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D.

261816[at]mail.muni.cz

Vystudovala latinský jazyk a pomocné vědy historické na FF MU v Brně, doktorské studium latinské medievistiky absolvovala po dvojím vedením v Brně a na FAU Erlangen-Nürnberg. Zaměřuje se na kazatelské dílo Jana Husa (působí v rámci editorské skupiny Magistri Iohannis Hus opera omnia na FF MU v Brně), na kazatelství v době předhusitské a zabývá se rovněž exegetickým dílem Mikuláše z Lyry a jeho recepcí v českých zemích. V rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení je spolupracovníkem grantového projektu GA ČR Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jako křižovatka evropského středověkého vědění (2019- ; hlavní řešitel Ota Pavlíček).

 

Mgr. Jan Škvrňák

jan.skvrnak[at]gmail.com

Jan Škvrňák je doktorandským studentem české historie na FF MU pod vedením prof. Libora Jana. Profesně se věnuje hospodářským a sociálním dějinám středověku, středověké šlechtě a problematice digital humanities. V rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení je spolupracovníkem medievistického sub-projektu (2019- ; hlavní řešitel Ota Pavlíček) v rámci projektu MEMORI (LINDAT-CLARIN).