Vilém Herold

Základní životopisné údaje

Narozen 15. 9. 1933 v Kraslicích.V roce 1956 ukončil studium pomocných věd historických a historie na FF UK v Praze a byl mu udělen titul PhDr. Disertace: O nejstarší městské knize lounské z let 1347-1362. V roce 1982 mu byl udělen titul CSc. Kandidátská práce: Česká filozofie doby předhusitské a Wyclif. V roce 2000 proběhlo habilitační řízení na Husitské teologické fakultě UK (habilitační práce K historicko-filozofickým a teologickým aspektům českých duchovních dějin pozdního středověku a jejich evropskému kontextu). Rektorem UK jmenován docentem od 1.1.2001.

Průběh praxe

V letech 1952-1958 pracoval v Archivu hl. města Prahy. V letech 1958-1976 působil v knihovně Filozofického ústavu (ÚFS) ČSAV, v letech 1977-1989 pracoval v Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV jako pracovník oddělení dějin filozofie. V letech 1990-2001 byl vedoucím pracovní skupiny dějin starší české a evropské filozofie ve Filozofickém ústavu AV ČR. V této funkci opět působí od r. 2005. V letech 1990-1993 členem  Prezidia ČSAV. V letech 1993-2001 členem Předsednictva Akademické rady AV ČR zodpovídající za oblast humanitních a sociálně ekonomických věd. V letech 2001-2005 ředitelem Filozofického ústavu AV ČR.

Pedagogická činnost

Pedagogicky působil a působí v bakalářském, magisterském a doktorském studiu na Fakultě humanitních studií UK a na Husitské teologické fakultě UK.

Vědeckobadatelská činnost

V 60. a 70. letech absolvoval studijní pobyty a stáže v Polsku, v roce 1969 ve Francii, v roce 1992 v Anglii. Vyžádané přednášky měl na zahraničních univerzitách či kongresech a symposiích mj. v Oxfordu, Helsinkách, Thomas Institut Univerzity v Kolíně nad Rýnem, Univerzity ve Fribourgu, dále v Krakově, Bayreuthu, v Mnichově, na Korfu (kolokvium SIEPM), v Erfurtu (kongres SIEPM) a v Římě (mezinárodní kolokvium o Janu Husovi).

Ve své vědecké práci se po počátečním studiu českých středověkých městských knih zaměřil na problematiku historicko-filozofickou, na edice středověkých  filozofických a teologických textů (M. Stanislai de Znoyma De vero et falso (ed.), Praha 1971, 233 s., Iohannis Milicii de Cremsir, Tres sermones synodales, spolu s M. Mrázem,  Praha 1974, 152 s.) a postupně na studium českých duchovních dějin pozdního středověku v širším evropském kontextu (Pražská univerzita a Wyclif (monografie), Praha 1985, 308 s., The European Dimension of St. Anselm´s Thinking, spolu s J. Zumrem, red. sborníku  z konference The Anselm-Society, Praha 1993, 186 s.).

V grantové soutěži byl řešitelem dvou projektů GA AV a komplexního grantového projektu GA ČR Moderní metody medievalistiky (spoluřešitelé prof. F.Šmahel, prof. P. Spunar, prof. J. Sokol). Od roku 2003 - 2005 je řešitelem projektu GA ČR  „Dějiny politického myšlení: antika, středověk a novověk" (spoluřešitel ing. Aleš Havlíček, Ph.D.,  Fakulta sociálních věd UK).

Publikační činnost a tvůrčí aktivity

Vilém Herold se podílel na kapitolách ve třech dalších monografiích, publikoval dva knižní překlady a je autorem více než 50 rozsáhlejších studií a statí v odborných časopisech či recenzovaných sbornících, publikovaných  jak u nás, tak v zahraničí (mj. v Anglii, Francii, Finsku, Polsku, USA, Rusku, Německu).

Významnější publikace z poslední doby:

Herold, V., "Die neue Bewertung der Schrift De ecclesia des Johannes Hus",
in: Ökumenismus im Wandel. Hrsg. von J.Marte u, G.Wilfliger.
Innsbruck, Tyrolia Verlag 2001. s. 179-192.

Herold, V., "Jan Hus – a Heretic, a Saint or a Reformer?"
Kosmas, Czechoslovak and Central European Journal (Texas), 15, 2001, No. 1, s. 1-15.

Herold, V., "Hus a Wyclif. Srovnání dvou traktátů De ecclesia", in: Jan Hus na přelomu tisíciletí, mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia. Papežská lateránská univerzita Řím 15. – 18. 12. 1999. Edd. M. Drda, F. J. Holeček, Z.Vybíral. Tábor, Husitské muzeum 2001. s. 129-154.

Herold, V., "Philosophische Grundlagen der Eschatologie im Hussitismus",
in: Miscellanea Mediaevalia Bd. 29., hrsg. J . A. Aertsen. Berlin, Walter de Gruyter 2002. s.735-744.

Členství ve vědeckých a redakčních radách a vědeckých společnostech

-     Union Académique Internationale (sekretariát v Bruselu) – působil jako představitel AV ČR od r. 1992-2000 (v letech 1996-1999 člen předsednictva této mez. věd. společnosti)
-   Société Internationale pour l´ Etude de la Philosophie Médiévale (sekretariát v Louvain   -la-Neuve) -  řádný člen od r. 1987
-  Komise českého historického ústavu v Římě – člen od r. 1993 (1993-1998 předseda
-     Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter (člen redakčního kruhu)
-     Listy filologické  (člen redakčního kruhu)
-     Filosofický časopis (člen redakční rady)
-     Acta Universitatis Carolinae Pragensis - Historia Universitatis Carolinae Pragensis (člen redakční rady)
-     Univerzita Karlova - člen vědecké rady
-     Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta - člen vědecké rady
-     Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta - člen oborové rady filozofie výchovy
-     Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – člen oborové rady filozofie a religionistiky
-     Centrum medievistických studií AV a UK - člen vědecké rady

Převzato ze staré internetové prezentace Oddělení. Bližší a aktualizované informace k životu a dílu viz Ota Pavlíček, Odešel Vilém Herold (15. 9. 1933-10. 9. 2012), Filosofický časopis 60 (2012), č. 6, s. 944-953.

 

12-06-2019 09:43:15