Pavel Hobza

Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.

pavel_hobza[at]hotmail.com

Vzdělání

Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Palackého 1999

Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Palackého 2002

Vědecké zaměření

Zabývá se předsokratovskými mysliteli (především Míléťany a Parmenidem), Platónem a Aristotelem. Předsókratiky a Platóna se snaží zasadit do dobových myšlenkových a kulturních souvislostí, přičemž ho rovněž zajímá, jak se ustavila filosofie jakožto určitá teoretická disciplína. Protože mnohé z našich představ o předsókraticích vychází z Aristotelovy filosofie (například domnělé mílétské hledání pralátky), je třeba se při zkoumání předsókratiků důkladně se zabývat rovněž Aristotelem.

Publikační činnost

Monografie:

- Filosofie a věda: filosofické pojednání o skutečnosti, Praha: OIKOYMENH 2015

- Řecká filosofie: Jazykově-filosofický úvod I, Olomouc: VUP 2013 (spolu s M. Zielinou)

Studie:

- „Logos a ideje v Platónově Faidónu“, in: Platonica Pilonica III (v tisku)

- „Je skutečně zjevné, že Aristotelovi předchůdci hovořili o příčinách? (Met. 983b3), in: Aither 13, 2015

- „Zwei Wege als Grund der vierteiligen Struktur von Parmenides’ Gedicht: Entwurf eines neuen Ansatzes“, in: Aither 8 - 2. International Issue, 2014, s. 103-139.

- „Filosofie, věda a epistémé u Aristotela: Rozlišoval Aristotelés filosofii a vědu?“, in: Aither 9, 2013, s. 46-68.

- „Sókratova definiční otázka a priorita definice“, in: Platónův dialog Hippias větší(eds. A. Havlíček, J. Jinek), Praha 2012, s. 27-40.

- „Metafyzika mezi Aristotelem a Andronikem z Rhodu aneb metafyzika beze jména“, in: Aither 5, 2011, s. 225-236.

- „Aristotelova numerická kategorizace předchůdců: Zdroje a důsledky“, in: Aither 5, 2011, s. 63 – 95.

- „Parmenides’ Verse B 8.34 and the Practical Meaning of noos“, in: Aither 4 - 1. International Issue, 2010, s. 9-40.

- „Filosofie a politika v počátcích filosofie“, in: Aither 3, 2010, s. 127-135.

- „Myšlenkové zdroje základních antických kosmologických představ“, in: Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie (eds. T. Nejezchleba a spol.), Olomouc 2009, s. 9-26.

- „Historická interpretace nebo filosofická rekonstrukce?“, in: Aither 2, 2009, s. 159-165.

- „Zkoumání starší filosofie jako nástroj k pochopení evropské racionality“, in: Aither 1, 2009, s. 103-106.

- „Já mezi péčí o sebe a poznáním duše“, in: Platónův dialog Alkibiadés (eds. A. Havlíček, J. Jinek), Praha 2009, kap. 3. s. 34-60.

- „Fysis u předsókratiků“, in: Aither 1, 2009, s. 9-22.

- „Jednota a mnohost mezi mýtem a logem aneb lekce z Platónova dialogu Sofistés“, in: Jednota a mnohost (ed. M. Jabůrek), Brno (CDK) 2008, s. 19-33.

- „Fysis u Platóna“, in: „Přirozenost“ ve filosofii minulosti a současnosti (eds. L. Chvátal, V. Hušek), Brno (CDK) 2008, s. 34-43.

- „Dialog „Parmenidés“ a Platónova teorie idejí“, in: Filosofický časopis 1, 2008, s. 45-64.

- „The Symposium as Mysterious Revelation of the Dionysiac Nature”, in: Plato’s Symposium (eds. A. Havlíček, M. Cajthaml), Praha 2007, s. 41-58.

- „Od sókratovského logu k parmenidovskému: Jak číst dialog Euthydémos“, in: Platónův dialog Euthydémos (eds. Š. Špinka, A. Havlíček), Praha 2007, s. 16-33.

- „Moc, křehkost, uměřenost: Dialogické kontexty v Charmidovi“, in: Platónův dialog Charmidés (ed. A. Havlíček), Praha 2007, s. 35-60.

- „Mílétské texty jako svědectví filosofie?“, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica VII 2007, s. 23-34.

- „Sókratés jako nový paideutický ideál: Jak číst dialog Hippias Menší“, in: Platónův dialog Hippias Menší (ed.: A. Havlíček), Praha 2006, s. 91-113.

- „Oralita řecké kultury“, in: Filosofický časopis 6, 2006, s. 901-915.

- „Pojetí země v Anaximandrově kosmologii“, in: Filosofický časopis 3, 2006, s. 381-392.

- „Nástin Aristotelova raného vývoje: od kosmologa k metafyzikovi“, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica VI 2005, s. 43-58.

- „Myslel Parmenidés totožnost myšlení a bytí?“, in: Filosofickém časopisu 5, 2005, s. 703-716.

- „Střední prvek a Aristotelova katalogizace předchůdců“, in: Reflexe 27, 2004, s. 51-74.

- „Aristotelés a Theofrastos jako tvůrci mílétské filosofie“, in: Filosofický časopis 6, 2004, s. 889-924.

- „Is the Protagoras a Philosophical Text?“, in: Plato’s Protagoras (ed.: A. Havlíček, F. Karfík), Praha 2003, s. 193-212.

- „Lysis jako hledání racionálního obrazu světa“, in: Platónův dialog Lysis (ed. A. Havlíček), Praha 2003, s. 147-167.

- „Orality and Philosophy“, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica V 2002, s. 127-146.

- „Parmenidés v kontextu archaické orální kultury“, in: Filosofický časopis 6, 2002, s. 905-933.

- „Filozofie po Wittgensteinovi – tedy od Wittgensteina k Platónovi“, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica III 1996

Recenzní studie:

- A. Havlíček, Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón, in: Reflexe 46, 2014, s. 159-171.

- „Vlastosův elenchos“ (G. Vlastos, The Socratic Studies), in: Reflexe 25, 2004, s. 123-134.

- „Strach v Řecku“ (E. R. Dodds, Řekové a iracionálno), in: Aluze 3, 2001, s. 138-144.

- „Homérovo situační vidění světa“ (Th. Reucher, Homérovo situační vidění světa), in: Reflexe 14, 1995, s. 9/10-9/17.

Přednášky a konference

Název události: Aristotelés a tradice

Místo a termín konání: Praha, 12.6. 2015

Název přednášky: Je skutečně zjevné, že všichni Aristotelovi předchůdci uznávali nějaké principy a příčiny? (Met. 983b3)

Název události: Duše a vědění

Místo a termín konání: Olomouc, 1. 11. 2013

Název přednášky: Duše a EPISTÉMÉ u Aristotela

Název události: Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace

Místo a termín konání: Plzeň, 17.-18.10. 2013

Název přednášky: Aristotelovo rozdělení epistémai: Odlišoval Aristotelés filosofii a vědu?

Název události: Hranice filozofie, hranice vědy

Místo a termín konání: Olomouc, 11.-12.4. 2013

Název přednášky: Věda a skutečnost

Název události: Sedmá platónská minikonference na téma Logos mezi Platónem a Aristotelem

Místo a termín konání: Plzeň, 26.-27. 2012

Název přednášky: Logos a ideje v Platónově Faidónu

Název události: Bůh ve filosofické tradici

Místo a termín konání: Praha, 20.4. 2012

Název přednášky: Tragické a filosofické pojetí božství

Název události: Filosofie přírody mezi aristotelismem a darwinismem

Místo a termín konání: Olomouc, 2. 12. 2011

Název přednášky: „To, kvůli čemu" jako předpoklad aristotelského zkoumání přírody

Název události: Ta meta ta fysika: historické podoby a aktuální výzvy metafyziky

Místo a termín konání: Praha, 13. 5. 2011

Název přednášky: Metafyzika nebo metatechnika: úvahy o pojmu světa

Název události: 9. kolokvium na téma problém demarkácie v antickej a súčasnej epistemológii

Místo a termín konání: Bánská Bystrica, 28.-29.4. 2011

Název přednášky: Platón a koncepce imateriálna

Název události: VII. platónské symposium na téma Platónův dialog Hippias Větší

Místo a termín konání: Praha, 12-13.11. 2010

Název přednášky: Hippias Větší a priorita definice

Název události: Koncepce člověka v dějinách a současnosti filozofie

Místo a termín konání: Olomouc, 26.-28. 2009

Název přednášky: Pojetí člověka u Platóna

Název události: 6. platónské symposium na téma Platónův dialog Alkibiadés I.

Místo a termín konání: Praha, 20.-21.11. 2008

Název přednášky: Od reflexivního k narativně anamnetickému pojetí identity

Název události: K dějinám a současnosti kosmologie

Místo a termín konání: Dub na Moravě, 8.-10. 10. 2008

Název přednášky: Typologie předsókratovské kosmologie

Název události: Jak psát o starší filosofii?

Místo a termín konání: Praha, 26.6. 2008

Název přednášky: Historická interpretace nebo myslitelská rekonstrukce?

Název události: Platónovo Symposion a antická tradice

Místo a termín konání: Olomouc, 22.-23.11. 2007

Název přednášky: Metaforičnost pojmovosti

Název události: Pojetí „přirozenosti" ve filosofii minulosti a současnosti

Místo a termín konání: Olomouc, 10.-11.5. 2007

Název přednášky: Fysis u Platóna

Název události: Proč se dnes zabývat antickou a středověkou filosofií?

Místo a termín konání: Praha, 20.4.2007

Název přednášky: De-kon-strukce antické filosofie jako východisko pro pochopení současnosti

Název události: Jednota a mnohost. Mezinárodní konference k osmdesátým narozeninám Karla Flosse

Místo a termín konání: Olomouc, 6.-8.12. 2006

Název přednášky: Jednota a mnohost v raném řeckém myšlení

Název události: V. platónské symposium na téma Platónův dialog Euthydémos

Místo a termín konání: Praha, 10.-11.11. 2006

Název přednášky: Platón a sofistika

Grantové projekty

Pozadí a vznik metafyziky, GA ČR, 2004-2006 (řešitel)

Členství

Zakládající člen České platónské společnosti

Další

Šéfredaktor časopisu Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice, který je vydáván Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR v.v.i. (http://www.aither.cz ).